11
E taitala tau Yepata matauna tolela Giliadi matauna taitala dabalawota, e inala natala minasina nakalimwala. Matauna tamala yagala Giliadi e Giliadi la kwava iuni litusia tuvaila. Avai tuta matausina itovakavekasi iyabaisi Yepata bisilavi si valu. Matausina ilukwaisi matauna kawasi, “Yoku gala wala bukuyosi avaka kam vilavila metoya baisa tamadasi paila yoku inam ituwoli.” Mapaila Yepata isakaula isilavi budala e ila isiwa mapilana Toba. Metoya mapilana matauna iwokaia wala ikukouyawasi deli yuwotala tauwau togwagweiluva.
Igau bogwa leim lumweitala mina Amoni ilosi bikabiliasi deli mina Isireli. Avai tuta ikaloubusi makawala mina Giliadi ilosi mapilana Toba paila bikaimalaisi Yepata. Matausina ilukwaisi matauna kawasi, “Mwa, kuma kukugwaiyaimasi, e gagabila bitakabiliasi mina Amoni.”
Mitaga Yepata ivitakauloki kawala, “Yokomi kupakaitulaigusi e kuyabisailigusi metoya tamagu ola kaukweda. Avaka paila lokumakaiagusi otutala kami mwau, ke?”
Matausina ilukwaisi Yepata kawasi, “Baisa tuta bogwa lakaninavilasi baisa yoku paila magimasi bukukugwaiyaimasi bitakabiliasi deli mina Amoni e bukuvagi kama tokugwasi mina Giliadi komwaidona.”
Yepata iluki matausina kawala, “Kidamwa bukukwaimilivauwaigusi omi valu bitakabiliasi deli mina Amoni e Guyau bivigakaidasi bitatomgwagasi, ibodi yeigu bukuvigakaigusi kami tokaraiwaga.”
10 Matausina ivitakaulokaisi kawasi, “Ninamaisi bogwa makawala. Guyau bikamokwitaimasi.” 11 Mapaila Yepata itagwala iwokaia tokugwala Giliadi ilosi, e tomota ivigakaisi matauna kasi tokugwa deli kasi tokaraiwaga. E mapilana Misipa Yepata ikamituli komwaidona la nanamsa omatala Guyau.
12 Oluvi Yepata iwitali touwata bilokaiasi guyoula Amoni bilukwaisi kawasi, “Avaka uula m gibuluwa baisa yakamaisi? Avaka paila kusugigai ma valusi pilamwaidona?”
13 E guyoula Amoni ivitakauloki Yepata la touwata kawala, “Avai tuta mina Isireli leimaisi metoya Itipita, matausina iyoulisi ulo valu metoya Waya Anoni bila Waya Yaboka deli Waya Yoridani. Mapaila ibodaimi manum wala kukwaimilivauwaisi mapilana.”
14 Yepata iwitalivau touwata baisa guyoula Amoni 15 iluki kawala. “Baisa gala mokwita mwada mina Isireli iyoulisi viluwela Mowabi kaina viluwela Amoni. 16 Kala mokwita baisa makawala. avai tuta mina Isireli isilavaisi Itipita, matausina isuwaisi oviloupakala ilosi Mlulela Akaba e iviloubusisi Kadesi. 17 Oluvi matausina iwitalaisi touwata ilokaiasi ilosi guyoula Edom inigadaisi bitagwala bisuwaisi ola valu. Mitaga guyoula Edom gala wala itagwala bisuwaisi. Matausina tuvaila inigadaisi guyoula Mowabi, mitaga maugotala wala gala itagwala bisuwaisi ola valu. Mapaila mina Isireli isivagasisi wala mapilana Kadesi. 11.17 Baw 20.14-21 18 Oluvi matausina isuwaisi oviloupaka, e ilaloyasi wala viluwela Edom deli Mowabi tatoula wala iviloubusisi mapilana Mowabi opilibomatu Waya Anoni piliyuwela. Matausina ibudaisi si kabeikau baisa, mitaga gala iluvipeilisi Waya Anoni paila baisa Mowabi kaligeila. 11.18 Baw 21.4 19 Oluvi mina Isireli iwitalaisi touwata ilokaiasi Siyoni mina Amora si guyau mapilana Esiboni e inigadaisi matauna bitagwala bisuwaisi ola valu bilosi osi valu tatousi. 11.19-22 Baw 21.21-24 20 Mitaga Siyoni gala wala itugwali mina Isireli bisuwaisi ola valu. Matauna ikouguguli la tokabilia komwaidona, e ibudaisi si kabeikau mapilana Yaasa e ikabiliasi mina Isireli. 21 Mitaga Guyau matauna mina Isireli si Yaubada ivigaki mina Isireli itomgwagasi odubasi Siyoni deli la tokabilia. Mapaila mina Isireli iyoulisi komwaidona mapilana si valu mina Amora isisuaisi baisa. 22 Matausina isipitalaisi pilamwaidona mina Amora si valu, metoya Waya Anoni opilibolimila ila Waya Yaboka opiliyavata e oviloupakala opilibomatu ila Waya Yoridani opilikwaibwaga. 23 Mapaila baisa Guyau matauna mina Isireli si Yaubada, ibutugigai mina Amora paila la tomota mina Isireli. 24 E yoku mwada bukukwaimali ke? Ka, avai vavagi m yaubada Kemosi eisakaim ibodi bukuyosi baisa m vavagitoula. Mitaga avaka Guyau ma Yaubadasi leisakaimasi bakayosisi baisa ma vavagisi goli. 25 Yoku kudoki m nanamsa mwada bukukwalisau Balaki matauna Sipora latula guyoula Mowabi ke? Ki, avai tuta sitana matauna iyokoli mina Isireli? Ki, avai tuta sitana ikabiliaimasi? 11.25 Baw 22.1-6 26 Ka, taitu iboda lakatutolu mina Isireli leisigagasi wala Esiboni deli Aroera, deli valu mavilousina opapasi, deli goli komwaidona vilouvakaveka mavilousina opapala Waya Anoni. Avaka paila tuta matutona gala kukwaimali komwaidona mavilousina? 27 Mwa, akatulokaim, gala wala avai vavagi gaga avagi baisa yoku. Yoku wala lokuyogagi magim bukukwabilia baisa yeigu. Guyau wala tonaga. Yam lagaila binagi oluwalaidasi yakamaisi mina Isireli deli yokomi mina Amoni.” 28 Mitaga guyoula Amoni gala wala inakaigali Yepata.
29 Oluvi Guyau la baloma isikaili Yepata. Matauna isuwalai Giliadi deli Manasa e ikaimilavau Misipa mapilana Giliadi e isaitaula wala ila Amoni. 30 Yepata ibiga katotila baisa Guyau kawala. “Kidamwa bukuvigakaigu batomgwaga odubasi mina Amoni, 31 e avai tuta bakaimilavau metoya okabilia, yeigu bagubuki ulo semakai avai tomota matauna bisunapulabogwa ogu bwala paila bibodaigu e bavigaki matauna lula baisa yoku.”
32 Mapaila Yepata iluvipeili waya paila bikabilia deli mina Amoni e Guyau ivigaki matauna itomgwaga. 33 Matauna ibokavili matausina metoya mapilana Aroera e ilau katitaikinela Miniti, e isetuwoli wala ilau Eibeli Keramini, valu mavilousina kala bawa kweluwoyu. Katudoum makwaina saina vakaigaga, e mina Isireli itomgwagasi odubasi mina Amoni.
Yepata latula vivila
34 Avai tuta Yepata ikaimilavau ola valu mapilana Misipa, e latula vivila isunapula ima bibodi matauna, minana ikikaiwosi deli immwasawa deli la sasani. Latula gudikesa wala. 35 Avai tuta matauna igisi minana, ikisi kala kwama paila la ninamwau e ikaibiga kawala, “Oi pougu! Ve, avaka paila lokuvigaki mmayuyula nanogu! Avaka paila lokusunupulabogwa e kuvigaki agu mmayuyu baisa tuta? Ka, yeigu bogwa labiga katotila mwau baisa Guyau e gala ibodi bakaimali!” 11.35 Baw 30.2
36 E minana iluki tamala kawala, “Kidamwa bogwa lokubiga katotila baisa Guyau, e kuvagi makawala avaka lokulivala bukuvigakaigu, paila Guyau bogwa leivigakaim lokutomgwaga odubasi kam tilaula matausina mina Amoni.” 37 Mitaga inigadi tamala kawala, “Kwaitala vavagi kala vigimkovila bukuvagi paila yeigu. Kutagwala nayu wala tubukona bavagi avaka nanogu titoulegu, e gagabila balokaia lubaigwa bakalosi wa koya katitavinasi e bakakavinavinasi paila nakapugula wala yeigu bakaliga.” 38 E matauna itugwali minana bila e iwitali bila nayu wala tubukona. E minana deli lubaila imwenasi wa koya eikavinavinasi paila uula minana gala wala ivai kaina gala ivalulu e bikaliga. 39 Avai tuta nayu tubukona bogwa leiwokuva minana ikaimilavau baisa tamala. E matauna ivagi avaka la biga katotila baisa Guyau, e minana igau wala nakapugula ikaliga.
E baisa memweyeya ivigaki mina Isireli kasi gulogula 40 e taitu kwaitala kwaitala vilesi Isireli bikalavasisi wa koya bikavinavinasi paila Yepata guma Giliadi latula.

11:17 11.17 Baw 20.14-21

11:18 11.18 Baw 21.4

11:19 11.19-22 Baw 21.21-24

11:25 11.25 Baw 22.1-6

11:35 11.35 Baw 30.2