12
Yepata deli mina Epereim
E tokabilia mina Epereim ikatubaiasasi paila kabilia; iluvipeilisi Waya Yoridani ilosi Saponi e ilukwaisi Yepata kawasi, “Avaka paila gala kulukwaimasi deli bitalosi takabiliasi deli mina Amoni ke? Ka, bogwa bakagabwaisi m bwala deli goli yoku!” Mitaga Yepata iluki matausina kawala, “Wa! Kominimani ikaloubusi saina vakaigaga oluwalaimasi mina Amoni deli yakamaisi. Yeigu bogwa ladouwaimi, mitaga gala wala ibodaimi bukukolaigusi metoya baisa matausina. Avai tuta lagisaimi gala wala ibodaimi, e aninatotila atugwali ulo momova avapeili kaligei paila bakabilii matausina, e Guyau ivigakaigu atomgwaga odubasi matausina. E avaka uula magimi bukukwabiliasi baisa yeigu?” Oluvi Yepata ikouguguli komwaidona Giliadi tokabilia, e isuvisi ikabiliasi deli mina Epereim e itomgwagasi odubasi. (E mina Epereim ikaibigasi kawasi, “Yokomi mina Giliadi lokusisuaisi olopola Epereim deli Manasa, yokomi lokukulokolasi metoya Epereim!”) Paila biyamataisi taga mina Epereim bisakaulasi, mina Giliadi isibodaisi Waya Yoridani makatuposina ambaisa ibodi kaboluvapela. E kidamwa availa wala guma Epereim bivigikoni mwada bisakaula e binigada paila bitugwalaisi biluvapela, e mina Giliadi bikatupoiyaisi matauna kawasi, “Ki yoku guma Epereim kaina?” E kidamwa matauna bikaibiga kawala, “Gala”, matausina bilukwaisi matauna bilivala kawala, “Shiboleta”. Mitaga matauna bilivala “Siboleta”, paila gala ibodi bikamituli bibwaina mabigana. E mapaila biyosisi matauna bikatumataisi wala baisa ammakatupona ibodi kaboluvapela Waya Yoridani. Wa tuta matutona leikatumataisi mina Epereim kasi bawa 42,000.
Yepata ikugwai mina Isireli iboda kwailima kwaitala taitu. Oluvi matauna ikaliga e ibakwaisi ola valu mapilana Giliadi.
Ibisani, Eloni, deli Abidoni
Avai tuta Yepata bogwa eikaliga, Ibisani tolela Bedeliem ikugwai mina Isireli. Matauna litula tauwau tailuwotolu e vivila naluwotolu. Matauna itugwali litula vivila ivaisi dala ituwoli, e imai vilakapugula naluwotolu metoya wa dala ituwoli e iyovaiya litula tauwau. Ibisani ikugwai mina Isireli iboda kwailima kwaiyu taitu, 10 oluvi matauna ikaliga ibakwaisi ovalu Bedeliem.
11 Avai tuta Ibisani bogwa eikaliga, Eloni guma Sebuloni ikugwai mina Isireli iboda kwailuwotala taitu. 12 Oluvi matauna ikaliga e ibakwaisi mapilana Aialoni mapilana Sebuloni.
13 Avai tuta Eloni bogwa eikaliga, Abidoni matauna Ileli latula guma Piratoni ikugwai mina Isireli. 14 Matauna litula tauwau kasi bawa tailuwovasi e tubula tauwau kasi bawa tailuwotolu, matausina bisisilasi osi ase kala bawa naluwolima naluwoyu. Abidoni ikugwai mina Isireli taitu iboda kwailima kwaitolu, 15 oluvi matauna ikaliga e ibakwaisi mapilana Piratoni oviluwela Epereim mapilana wa koya osi valu mina Amaleki.