13
Samsoni la kaloubusi
Mina Isireli tuvaila imitugagasi baisa Guyau, e matauna itugwali mina Pilisitia bikaraiwogaisi matausina kala woloula kweluwovasi taitu.
Wa tuta matutona taitala tau isisu yagala Manowa tolela Sora. E matauna taitala dalela Dani.n Madilana tuta baisa isisuaisi mapilana pilikwaibwagayouya, pwaiwaia makwaina olumata opapala si valu mina Pilisitia. Mitaga igau oluvi madilana Dani igalasi ilosi mapilana piliyavata; kugisi Tok 18. E matauna la kwava nakaliga wala gala igagabila bibani gugwadi. E Guyau la anelosi iviloubusi e iluki minana kawala, “Ka, yoku gala wala nauvalulu yoku, mitaga bukusuma wala e bukubani latum tau. Kuyamata gala bukumom waini kaina biya o kaina bukukoma avai kaula bomikikila. E igau wala avai tuta latum bukuvilulu yoku gala avai tuta bukukwapituni kulula, paila metoya ola yam kaloubusi bukukwabomaisi matauna baisa Yaubada bimila Nasira.o Guma Nasira bivituloki la kabikaula baisa Yaubada metoya ola biga katotila mwau mwada gala avai tuta bimom sopi kaipeula, e gala wala avai tuta bikapituni kulula deli gala bikabikoni wowola tomata; kugisi Baw 6.1-8. E matauna bivitouli wotetila makwaina bikoli mina Isireli metoya oyumasi mina Pilisitia.” 13.5 Baw 6.1-5
E oluvi minana vivila ikaibiga baisa la mwala, kawala, “Ka, taitala tau metoya baisa Yaubada bogwa leimakaiagu, e matauna kala gigisa kabokokola makawala Guyau la anelosi. E gala wala akatupoi matauna ammetoya leima, e deli matauna gala wala ikamituli yagala baisa yeigu. Mitaga matauna ilukwaigu paila basuma bauni taitala latugu tau. E ilukwaigu gala bamom waini kaina biya kaina bakoma kaula bomikikila, paila magudina gwadi bogwa bikabomaisi baisa Guyau bimila Nasira ola tuta tomomova.”
Oluvi Manowa inigada baisa Guyau, kawala, “Mwa, Guyau! Kutagwala matauwena m tomota yoku lokuwitali bikaimilavau e bilukwaimasi avaka bakavigakaisi gwadi magudina avai tuta bikaloubusi.”
Yaubada ivagi makawala Manowa la nigada, e la anelosi Guyau ikaimilavau baisa minana vivila avai tuta isisu olumoulela bagula. E minana la mwala Manowa gala deli, 10 mapaila tuta baisa isakaula ilokaia la mwala ikaibiga baisa matauna, kawala, “Kugisa! Matauna tau availa eimakaiagu omitibogwa, ka, bogwa eiviloubusivau tuvaila baisa yeigu.”
11 E Manowa itokaia ibokuli la kwava. E ilokaia matauna ikatupoi kawala, “Ki, yokula mtowem tau lokulilivala baisa ulo kwava?”
E matauna imapu, kawala, “Mayeigula!”
12 E Manowa ikatupoi, kawala, “Ki, tuta matutona bogwa bikaloubusi makawala m biga, e avaka magudina gwadi ibodi bivagi? Avai keda matauna ibodi bilouya?”
13 E anelosi ivitakauloki, kawala, “M kwava ibodi bivagi vavagi komwaidona makawala avaka bogwa laluki minana. 14 Minana gala wala gagabila bikoma avai kawailuwa metoyasi baisa matamna waini, e gala bimom waini deli biya, deli gala bikoma kaula bomikikila. E minana ibodi wala bivagi komwaidona makawala avaka bogwa laluki minana.”
15-16 E Manowa gala wala inikoli paila matauna Guyau la anelosi, mapaila iluki matauna, kawala, “Mwa! Akoma lopom, kusikuvata wala, igauga kavakapulaisi natana nagwadi gota paila yoku.”
Mitaga anelosi ikaibiga, kawala, “Kidamwa basisu igau gala wala bakoma kʹami. Mitaga kidamwa magimi bukukwatubiasaisi, kugibukwaisi lula baisa Guyau.”
17 Manowa ivitakauloki, kawala, “Mwa! Kulukwaimasiga ami yagam e gagabila bakatemmalaimsi avai tuta m biga bikaloubusi makawala.”
18 E anelosi ikatupoi matausina, kawala, “Avaka paila magimi bukunikolaisi yagagu? Yegila maigana igalela takainowa.”p maigana igalela takainowa. Gagabila bitagini “maigana igikium wala.” 13.18 Vit 32.29
19 Mapaila Manowa ikau gota nagwadi deli sitana witi, e isaili okabolula makwaina dakunawokuva, e ilula baisa Guyau matauna bivagi vavagi kabotakainowa. 20-21 Tutala kova ilululu metoya okabolula eiloula walakaiwa, Manowa sola la kwava igisaisi Guyau la anelosi eimwaimwena walakaiwa bila wa labuma metoya omayela kova. E Manowa bogwa eitapuloki nanola tau matauna Guyau la anelosi. Mapaila matauna deli la kwava ikululusi migisi opwaipwaia, e gala tuvaila igisaisi anelosi.
22 Manowa iluki la kwava, kawala, “Bogwa wala bitakaliga paila bogwa leitagisi Yaubada.”
23 Mitaga la kwava ivitakauloki matauna, kawala, “Kidamwa Guyau magila bitakaliga, da lula gala bikabwaili e matauna gala wala bivitulokaida vavagi komwaidona makawala baisa kaina bilukwaida makwaisina vavagi tuta baisa.”
24 E oluvi minana ivalulu latula tau e idoki yagala Samsoni. E gwadi magudina ititoveka e Guyau ikikabwaili matauna. 25 E Guyau la peula ivitouula bikatupewoli matauna avai tuta isisu oluwalaisi mapilasina Sora deli Esitauli ola valu Dani la Kabeikau.

n13:2 Madilana tuta baisa isisuaisi mapilana pilikwaibwagayouya, pwaiwaia makwaina olumata opapala si valu mina Pilisitia. Mitaga igau oluvi madilana Dani igalasi ilosi mapilana piliyavata; kugisi Tok 18.

o13:5 Guma Nasira bivituloki la kabikaula baisa Yaubada metoya ola biga katotila mwau mwada gala avai tuta bimom sopi kaipeula, e gala wala avai tuta bikapituni kulula deli gala bikabikoni wowola tomata; kugisi Baw 6.1-8.

13:5 13.5 Baw 6.1-5

p13:18 maigana igalela takainowa. Gagabila bitagini “maigana igikium wala.”

13:18 13.18 Vit 32.29