14
Samsoni deli minawena vilela Timna
Kwaitala yam, Samsoni ibusi ila mapilana Timnai, e matauna igisi natana vilakapugula minawena vilela Pilisitia. E matauna ikaimilavau ola valu, e ikaibiga baisa tamala deli inala, kawala, “Ka baisa mapilana Timnai agisi natana vilela Pilisitia. Kulosi e kuvakoulisi minana paila yeigu, paila magigu wala bavaiya minana.”
Mitaga tamala deli inala ikatupoiyaisi matauna, kawasi, “Ki, avaka paila lokulokaia matausina mina Pilisitia mwada bukuvakouli natana vivila paila m kwava? Ka, matausina gala wala inikolaisi Yaubada! Ki, galaga gagabila bukunevi natana metoya odaledasi baisa oluwalaisi da tomotasi?”
Mitaga Samsoni ivitakauloki tamala, kawala, “Wa! ka, minawena wala magigu bukumaiyaisi paila yeigu. Saina nambwailigu minana.”
Veyala gala inikolaisi Guyau iuvakadi Samsoni bivagi baisa makawala, paila Guyau bogwa inevi kidamwa bikatumwali mina Pilisitia paila bikabiliasi. Paila tuta matutowena mina Pilisitia ikaraiwogaisi mina Isireli.
Mapaila Samsoni deli tamala inala ibusisi ilosi mapilana Timnai. Ililoulasi olumoulela bigulela waini e Samsoni ilagi natana laiyoni natubovau iguguvavila. E saina nanakwa Guyau la peula ivigaki Samsoni ipeula, e matauna oyamala wala ikolakavi wodola minana laiyoni, makawala bivigaki gota nagwadi. Mitaga matauna gala wala iluki veyala avaka bogwa leivagi.
Oluvi matauna ilokaia minana vilakapugula ililivala baisa minana, e ivigaki nambwailila. E mimilisi yam bogwa leiwokuva, Samsoni ikaimilavau paila bivaiya minana. Tutala ililoula wa keda e matauna ikalipoula ila bigisi minana laiyoni bogwa eikatumati. Matauna iyowa lopola paila ibani budotala minasina kidoka deli sitana kitorina isisu olumoulela wowola minana laiyoni nakaliga. E matauna ikotati sitana kitorina oyamala e ikamkwam tutala ililoula. Oluvi ilokaia tamala deli inala isaiki sitana kasi kitorina ikamkwamsi, mitaga Samsoni gala wala iluki matausina mwada kitorina baisa mekouwaiya metoya baisa laiyoni nakaliga owowola.
10 E tamala ilokaia baisa vivila ola bwala, e Samsoni ivagi kamkwam baisa. Paila baisa goli kasi gulogula tauwau tubovau. 11 E avai tuta mina Pilisitia igisaisi matauna e iwitalaisi tailuwotolu tauwau tubovau bisikailisi deli matauna. 12-13 E Samsoni iluki matausina, kawala, “Ka! Basakaimi kwaitala bigavisaiki. Kidamwa availa bilukwaigu avaka kala katumiki olumoulela makwaisina kwailima kwaiyu yam avai tuta veivai pakala, e mapula basaiki baisa taitala taitala, yatala karekwa yakakalaia deli yatala kwama paila la katulova.”
E ivitakaulokaisi matauna kawasi, “Mwa! Kulukwaimasi m bigavisaiki bakalagaisi.”
14 E matauna ikaibiga, kawala,
“Metoya baisa nagugoveka ikaloubusi vavagi paila bitakam.
Metoya baisa napeula ikaloubusi vavagi saina sumokainia.”
Kwaitolu yam bogwa leiwokuva mitaga gala ibanaisi bigavisaiki makwaina kala katumiki.
15 E bogwa kwaivasila yam e matausina ilukwaisi Samsoni la kwava, kawasi, “Kusinapu m mwala e bilukwaim, e kulukwaimasiga avaka makwaina bigavisaiki kala katumiki. Kidamwa yoku gala bukuvagi, yakamaisi bakagabwaisi tamam la bwala, e deli goli yoku bigabugolaim. Ka, yokomi kamitaiyu lokudouwaimasi e mwada bukulebwaisi ma guguwasi kadai!”
16 Mapaila Samsoni la kwava ilokaia matauna deli mitilagila e iluki, kawala, “Yoku gala wala kuyebwailigu. Yoku nakukolom wala yeigu! Yoku kuluki sagwa bigavisaiki makwaina mitaga gala wala kulukwaigu avaka kala katumiki.”
E matauna ikaibiga, kawala, “Kugisiga gala wala sitana aluki tamagu kaina inagu. E avakaga uula bakamituli baisa yoku?” 17 E minana ipukopukwa wala olopola kwailima kwaiyu yamla paka. Mitaga makwaina kwailima kwaiyuwela yam e iluki minana avaka makwaina bigavisaiki kala katumiki, paila uula minana itulitoli wala baisa matauna saina peula paila baisa. E oluvi minana ikamituli baisa mina Pilisitia. 18 E oyamla kwailima kwaiyuwela, igau Samsoni gala bisuvi matabudona kabomasisi, e tomotala valu ilukwaisi matauna, kawasi,
“Avai vavagi bikalisau kala sumokainia kitorina?
Avai mauna bikalisau la peula laiyoni?”
E Samsoni ivitakaula kawala,
“Kidamwa yokomi gala bukupaisewasi deli ulo bulumakau navivila,
gala wala bukunikolaisi kala katumiki baisa tuta.”
19 Kwaitala momwa Yaubada la peula ivigaki matauna itopeula, e ila mapilana Asikeloniq Mapilana Asikeloni pilatala valu metoya mina Pilisitia si valu pilalima; kugisi Tok 1.18-19. e baisa ikatumati tailuwotolu tauwau. E ivilili kasi kwama matausina e isaiki miyasina saina yaminibwaita baisa matausina availa availa eikamitulaisi bigavisaiki makwaina. E bogwa leiwokuva, e matauna ikeiita ola bwala deli kala leiya paila avaka bogwa eikaloubusi. 20 E la kwava bogwa isakaisi ituwoli tau, matauwena leivigaki sola avai tuta oveivai.

q14:19 Mapilana Asikeloni pilatala valu metoya mina Pilisitia si valu pilalima; kugisi Tok 1.18-19.