15
E igau Samsoni ila bigisi la kwava otutala witi tayoyuwala e deli ikau natana gota nagwadi ilau paila minana. E ikaibiga baisa tamala minawena, kawala, “Yeigu magigu basuvi matabudona ulo kwava la kabosisu.”
Mitaga matauna gala wala itagwala Samsoni bisuvi. E matauna ikaibiga baisa Samsoni, kawala, “Yeigu adokila nakukolom wala minana, mapaila minana bogwa lasaiki som leivaiya. Mitaga bodala nakekita isisu, minana saina naminabwaita, e yoku gagabila wala bukuvaiya minana, kaimapula tuwala.”
E Samsoni ikaibiga, kawala, “Baisa avaka makateki bavagi baisa mina Pilisitia, baisa gala wala bukudoki agu pakula yeigu!” E ila iyosi lakatutolu ugiwagi. E isipugoli yeyunesi nayu deli kaitapa gulitinidesi, e ivagi makawala baisa komwaidona minasina. E oluvi matauna ivakaloti kaitapa makaisina e ikilai ugiwagi ilosi mina Pilisitia osi witi bigulela. Makawala baisa, matauna igabu witi avaka bogwa itaiyauwaisi, e tuvaila witi igau gala kala tayoyuwa wa bagula, e deli goli umilela olibe. Avai tuta mina Pilisitia ikatupoisi availa leivagi baisa, ibanaisi kidamwa Samsoni bogwa leivagi baisa paila uula yawala, matauna tolela Timnai, bogwa eisaiki Samsoni la kwava baisa Samsoni sola. Mapaila mina Pilisitia ilosi e igabwaisi minawena ikaliga, e deli goli igabwaisi tamala la bwala.r e deli goli igabwaisi tamala la bwala. Gagabila bitagini “e deli goli igabwaisi veyala eidoumsi wala.”
Samsoni iluki matausina, kawala, “Wi! Baisa mi bubunela saina gegedu! Ka, baisa alivala biga katotila peula kidamwa gala basim igau wala tutala bakau agu lugwa.” Matauna saina kala leiya mapaila ikatugigai e ikatumati bidubadu matausina. E oluvi matauna ila e isisu wa lagi otigegala mapilana Etam.
Samsoni itomgwaga odubasi mina Pilisitia
E mina Pilisitia imaisi iyeyasi kasi kawakali mapilana Yuda, e deli ikoyaisi mapilana Lei. 10 Mina Yuda ikatupoiyaisi matausina, kawasi, “Avaka paila kukoyaisi ma valusi?”
Matausina ivitakaulokaisi, kawasi, “Lakamaisi mwada bakakatupipaisi Samsoni. Makawala imipukwaimasi e makawala wala bakamipukwaisi matauna.” 11 Mina Yuda kasi bawa iboda lakatuluwotolu tomota ilosi wa lagi otigegala mapilana Etam e ikatupoiyaisi Samsoni, kawasi, “Ki, gala kunikoli matausina mina Pilisitia kama tokwaraiwagasi? Avaka lokuvigakaimasi?”
Ivitakauloki matausina, kawala, “Makawala wala eivigakaigusi. E makawala wala lavigaki matausina.”
12 Matausina ilukwaisi, kawasi, “Lakamaisi bakayuwolaimsi bakalauwaimsi baisa matausina.”
Samsoni ivitakaula, kawala, “Bukukwatotilasi mwada yokomi gala bukukwatumataigusi titoulemi, kadai!”
13 Matausina ilukwaisi, kawasi, “Bogwa bwaina. Bakayuwolaimsi bakalauwaimsi baisa matausina. Mitaga gala wala bakakatumataimsi.” Ikauwaisi yayu yuwoyoula yauwovau isipwaisi matauna e ivisunupuloiyaisi metoya wa lagi ilauwaisi ovalu.
14 Avai tuta iviloubusi baisa Lei, mina Pilisitia isakaulasi bimakaiasi matauna, igougovasi baisa matauna. E Guyau la peula saina nanakwa ivigaki matauna ipeula sainela, e ikotuni yuwoyoula metoya oyamala makawala pwaim kala gabu. 15 E matauna ibani tutuwanela natana ase bogwa sitana eikaligabogwa. E matauna itapopula e ikau makaina kudutilawa e ikatumati lakatuluwotala tauwau. 16 Mapaila Samsoni iwosi,
“Metoya makaina ase kudutilawa yeigu akatumati lakatuluwotala tauwau.
Metoya makaina ase kudutilawa yeigu akougugulis Mabigana “kouguguli” kala lega makawala mina Iberu si biga “ase”. matausina gulobidubadu.”
17 E oluvi matauna ilavi makaina kudutilawa ase ila. E valu mapilana, ambaisa makwaisina vavagi ikaloubusisi idokaisi yagala Ramati Lei.t Maigana Ramati Lei kala katumiki “Koyala Kudutilawa.”
18 E oluvi Samsoni saina ikadaka, mapaila idou baisa Guyau, e ikaibiga, kawala, “Yoku kusakaigu makwaina kwevakaigaga tomgwaga! Ki, yeigu makateki bakaliga metoya wala daka e biyosaigusi matausina mina Pilisitia, matausina goli gala inikolaimsi?” 19 E oluvi Yaubada iulaim nobwala duyowokuva metoya opwaipwaia mapilana Lei, e sopi igibwabula metoya baisa. Samsoni imom e ilumkoli kala lumkola saina bwainigaga. Mapaila sopi makwaina idokaisi yagala Akore,u Maigana Akore kala katumiki “todoudou”. e baisa tuta goli isisu wala mapilana Lei.
20 Samsoni ikugwai mina Isireli iboda kweluwoyu taitu, avai tuta mina Pilisitia ikikaraiwogaisi mapilana valu.

r15:6 e deli goli igabwaisi tamala la bwala. Gagabila bitagini “e deli goli igabwaisi veyala eidoumsi wala.”

s15:16 Mabigana “kouguguli” kala lega makawala mina Iberu si biga “ase”.

t15:17 Maigana Ramati Lei kala katumiki “Koyala Kudutilawa.”

u15:19 Maigana Akore kala katumiki “todoudou”.