17
Maika la tokolu
Isisu taitala tau yagala Maika. Matauna mesisiki wa koya mapilana Epereim. Matauna iluki inala kawala, “Avai tuta taitala tomota eiveilau makwaisina lakatuluwotala lakatutala siliba metoya baisa yoku, e yoku lokubuloti matauna toveilau. Yeigu lanakaigalaim kuvagi makawala. Ka, mani magulona laiyosi. Mayeigula lakau magulona.”
E inala ikaibiga kawala, “Latugu, ibodi Guyau bimitukwaiyaim!” Mapaila matauna ikaimilivau magulona isaiki inala, e inala ikaibiga kawala, “Ibodi bakatotila mokwita bakabomi mani magulona paila Guyau, e taga bolata makwaina bikapilaki latugu. Magulona bivigaki kala katububula natana tokolu kai. Mapaila baisa tuta yeigu bakamilivau siliba magulona baisa yoku.” E oluvi matauna ikaimilivau isaiki inala. E minana ikau lakatuyu siliba iuyoki taitala tanumnumta topaisewala, e matauna ilaleya natana tokolu metoya wa kai itaki, e siliba baisa ikatububuli namwaidona iwokuva. E ilauwaisi ivitauwaisi ola bwala Maika.
E matoulela Maika isim la kabotapwaroru titoulela. Matauna iyouduli mimilisi tokolu deli yatala epodi e inagi taitala latula tau ivigaki la tolula. Wa tuta matutona Isireli gala wala guyoula, mapaila tomota ivavagisi wala avaka ititaki ninasi titoulesi. 17.6 Tok 21.25
E wa tuta matutona wala taitala totubovau guma Libai mesisiki Bedeliem mapilana Yuda. Matauna isilavi Bedeliem ila binevi vilouvau valu paila bisili. Matauna ililoula, e iviloubusi Maika ola bwala wa koya mapilana Epereim. Maika ikatupoi matauna kawala, “Ambaisa tolem?”
Matauna ivitakauloki kawala, “Yeigu guma Libai tolegu Bedeliem mapilana Yuda. Yeigu lanainevi valu paila basili.”
10 Maika ikaibiga kawala, “Kuma tasim. Yoku bukuvagi ulo tokatayuvisa deli ulo tolula, e taitu kwaitala kwaitala yeigu bamapwaim kweluwotala siliba, e mimilisi karekwa deli kʹam.” 11 E totubovau guma Libai ikabwaili paila bisikaim Maika, e isisu kala lumkola makawala latula goli. 12 Maika ivigaki matauna la tolula, e matauna isivagasi wala Maika ola bwala. 13 E Maika ikaibiga kawala, “Ka, baisa tuta bogwa layosi guma Libai ulo tolula, e mapaila anikoli Guyau bikabwailigu.”

17:6 17.6 Tok 21.25