18
Maika dei Dani dalela
Wa tuta matutona Isireli gala wala guyoula. E tuta matutona Dani dalela inainevisi valu paila bisilaisi paila uula matausina igau wala gala isakaisi katupotala si pwaipwaia bivigaki si valu tatousi oluwalaisi madilasina Isireli komwaidona. E nunu kwaitala kwaitala olumoulela Dani dalela inagaisi tailima tauwau totuvaluwa e iwitalaisi metoya valu Sora deli Esitauli e ikaraiwogaisi bivakawolaisi valu mapilana. Avai tuta iviloubusisi wa koya mapilana Epereim, matausina ilosi isiwaisi Maika ola bwala. Metoya osi sisu baisa, matausina ivitokaisi tolosila kala gigisa matauna guma Libai totubovau e ilokaiasi matauna ikatupoiyaisi kawasi, “Avaka kuuvagi baisa? Availa eimaiyaim baisa?”
Matauna ivitakauloki kawala, “Kibobuta bogwa lakavenoku sogu Maika, matauna bivigakaigu la tolula e bimapwaigu.”
Matausina ilukwaisi matauna kawasi, “Kakomasi lopom, kunigadi Yaubada kidamwa bivigaki ma loulasi bigagabila.”
E tolula ivitakauloki matausina kawala, “Gala bikubukubu lupomi. Guyau biyamataimi metoya omi loula.”
Mapaila tauwau matausina kasitailima isilavaisi e ilosi ovalu Laisi. Matausina igisaisi ammakawala tomota si sisu kala bwaina makawala wala mina Saidoni. Matausina tommanum, gala uduwodusi, deli gala ikominimanisi deli availa; matausina gala kwaitala vavagi bibweilaisi. Matausina si valu saina kaduwonaku metoya mina Saidoni deli matausina gala wala avai tomota deli bikalubailisi. Avai tuta tauwau matausina kasitailima ikamilavausi ovalu Sora deli Esitauli, tomota ikatupoiyaisi matausina ammakawala bulogala si loula. Matausina ivitakaulokaisi kawasi, “Avaka kuuvagaisi? Lagaila bitasugigaiyaisi Laisi. Yakamaisi bogwa lakagisaisi valu mapilana kala gigisa saina bwainigaga. Gala avaka uula mi simakava lokusisuaisi baisa, kunanakwasi kusuyaisi kulumi kuyoulisi valu mapilana! 10 Avai tuta bukuviloubusisi mapilana, yokomi bukuyopulosaisi wala matausina gala ininayuwasi paila avai vavagi. Valu mapilana saina pilaveka; tomota gala binevisi avai vavagi, vavagi komwaidona ikikanaki wala, e Yaubada bogwa leisakaimi mavilouna.”
11 Mapaila tokwabilia metoya Dani dalela kasi bawa lakatulima lakatutala isilavaisi Sora deli Esitauli ikatubaiasasi paila kabilia. 12 Matausina ilosi mapilana Kiriati Yearim opilikwaibwaga olopola Yuda. Baisa uula valu makatupona wa yam lagaila goli yagala eisisu wala eididokaisi Dani la Kabeikau. 13 Metoya mapilana matausina isaitaulasi wala Maika ola bwala wa koya mapilana Epereim.
14 Oluvi tauwau matausina kasitailima omitibogwa leilosi ivakawolaisi valu mapilana Laisi ilukwaisi sesia, kawasi, “Ki, bogwa kunikolaisi kwaitala bwala makwaisina isisu natana tokolu ibubulokaisi metoya kai kala katububula komwaidona silibawokuva wala? Tuvaila isisu mimilisi tokolu deli yatala epodi. Avaka kudokaisi mi nanamsa ibodi bitavagaisi?” 15 Mapaila matausina ilosi isuvisi Maika ola bwala makwaina goli ambaisa matauna guma Libai totubovau mesisiki e ikatupoiyaisi matauna guma Libai ammakawala la sisu. 16 E tokabilia matausina lakatulima lakatutala kasi bawa metoya Dani odalela eikikatubaiasasi paila kabilia bogwa itotusi okalapisila. 17 Tuta matutona tolula matauna deli tokabilia matausina kasi bawa lakatulima lakatutala deli si guguwa kabilia itotusi okalapisila, e matausina tailima tokwauta isaitaulasi isuvisi wa bwala e ikauwaisi tokolu minana eibubulokaisi metoya kai kala katububula silibawokuva wala, deli mimilisi tokolu tuvaila, deli goli yatala epodi.
18 Avai tuta tauwau matausina isuvisi ola bwala Maika e ikauwaisi guguwa makwaisina kwebumaboma tolula ikatupoi matausina kawala, “Avaka yokomi kuuvagaisi?”
19 Matausina ikabigasi kawasi, “Kwapatu. Gala bukulivali avai biga. Kuma bitamwaisi bukuvagi ma tolulasi yoku deli ma tokatayuvisasi. Ammakawala, kaina ibwainaki wala bukuvagi si tolula dilatala dala olumoulela Isireli komwaidona, e gala ibwainaki bukuvagi paila taitala tomota kalamwaleta?” 20 Baisa ivigaki saina iyomwasali nanola tolula, mapaila matauna ikau guguwa makwaisina kwebumaboma iwokaia matausina ilosi.
21 Matausina itovilasi ivatuboulolasi ilosi, e si guguwa komwaidona, litusia, deli si mauna ikugwasi omitasi. 22 Matausina saina bogwa ivawalaiyaisi keda e Maika isebutu sala ilokaiasi bikabiliasi. Avai tuta eisakailasi matausina Dani dalela 23 ikawotasi ilukwaiwaisi. E mina Dani itovilasi ikatupoiyaisi Maika kawasi, “Kaina avaka ke? Avaka paila saina bidubadu tomota?”
24 E Maika ivitakauloki kawala, “Avaka paila kutakainowasi kulivalasi, kawami, ‘Kaina avaka ke?’ Yokomi kukwauwaisi ulo tolula deli yaubada minasina layouduli e kuvatuboulolasi! Avai vavagi kuligaiwaisi sitana paila yeigu?”
25 E mina Dani ilukwaisi matauna kawasi, “Gala avai biga tuvaila bukulivali lagaila. Kaina bukuvigaki tauwau matausina bigibuluwasi e biyokavataimi. E yoku deli litumwa komwaidona bukukwaligasi wala.” 26 Oluvi matausina isaitaulasi. Maika igisi matausina saina topapeula e matauna gala kala boda mapaila ikaimilavau ila ola valu.
27-28 Avai tuta mina Dani bogwa leikauwaisi tolula matauna deli guguwa makwaisina Maika leiyouduli, matausina ilosi isugigaiyaisi valu mavilouna Laisi, tomotala tommanum, gala uduwodosi mavilouna itotu oitayatila katitaikina valu Betireoba. Matausina ikatumataisi tomotela komwaidona e igabwaisi mavilouna. Gala wala availa ibodi bikoli matausina paila uula valu Laisa saina miloutala metoya Saidoni, deli gala wala avai tomota deli bikalubailisi. Mina Dani ikaliivauwaisi wala valu mavilouna e imilivalusi baisa. 29 Matausina iligaimwaisi maigana Laisa e idokaisi Dani oigiyagala tubusi Dani matauna Yekobe latula. 30 Mina Dani ivitomiliwolaisi tokolu minana paila bitaimamilasi baisa minana, e Yonatani matauna Gerisom latula Mosese tabula ivagi mina Dani si tolula, e matauna dalela isetuwolaisi wala si wotetila paila tolula tatoula wala ikatupipaisi wala tomota ilauwaisi okatupipi. Makawala goli 31 Maika la tokolu itovagasi wala baisa, tuta komwaidona Yaubada la Buliyoyova paila kala taimamila itovagasi mapilana Sailo.