19
Guma Libai deli la ula eivigaki makawala la kwava
Tuta matutona igau Isireli gala guyoula isisu taitala guma Libai, la valu mapilana Epereim wa koya. Matauna ivakouli natana vivila natubovau vilela Bedeliem, mapilana Yuda paila la ula bivigakiga makawala la kwava, mitaga minana igibuluwi matauna itokaia ikaimilavau ola bwala tamala mapilana Bedeliem, isisu baisa iboda navasi tubukona. E tau matauna inanamsa bilokaia minana e bivigikoni bikaimilivau minana. Matauna la touwata deli la ase nayu ilosi. E minana ivakouli matauna guma Libai isuvisi ola bwala tamala, e avai tuta tamala igisi matauna iugubodi matauna. E vivila tamala iyusi matauna bisikaim, e mapaila matauna ikalatolu deli isisuaisi. Matauna ibuluvavaiya minana, kasi kaboma kaitala deli kabasi kwaitala. E kwaivasila yam kaukwau pikekita imamatasi ikatubaiasasi bilosi. Mitaga vivila tamala iluki guma Libai kawala, “Igau sitana kukwakuleyasi. Bipeula uwomi, oluvi bukulosi.”
Mapaila matauna deli la touwata isilaisi ikatupeulasi. Oluvi vivila tamala iluki matauna kawala, “Mwa akoma lopom kukwanakaim wala minana bitakanamwaisi.”
Eiyam guma Libai itokaia bikatuwakeda, mitaga vivila tamala imnabi matauna igau wala bisisu, mapaila isikuvata wala. E yam kwailimala kaukwau pikekita iwonana bikatuwakeda, mitaga vivila tamala iluki kawala, “Igau sitana kukwatupeulasi. Akoma lupomi, kutulotulasi igau ilula valu.” Mapaila kasitaiyu wala isiwaisi ikamsi.
Avai tuta tau matauna, deli la ula eivigakiga makawala la kwava toyo la touwata mwada bikatuwakeda, vivila tamala ikaibiga kawala, “Ka, kalasia bogwa bisalili, ibodi wala bitakanamwaisi, paila bogwa bidudubila, bukubulibwalisi wala kamitaiyu biyam. E nabwaia kaukwau bukutokaiasi bukukwatuwakedasi omi valu.”
10-11 Mitaga tau matauna ipaiki gala magila kwaitala bogi tuvaila bikanam, mapaila matauna deli la ula eivigaki makawala la kwava, la touwata deli la ase nayu minasina deli konisi ikatuwakedasi. Kalasia bogwa bisalili ivakanasiga katitaikina Yebusi (mavilouna goli Yerusalem), mapaila touwata iluki kala tokaraiwaga kawala, “Ammakawadasi, ibodi bitakanamwaisi osi valu mina Yebusi kaina?”
12-13 Mitaga kala tokaraiwaga ikaibiga kawala, “Gala wala ibodi bitavaiwasisi osi valu matausina gala mina Isireli. Bitavasekalasi wala Gibia kaina Rama e baisa bitakanamwaisi.” 14 Mapaila ivaligilaisi Yebusi eisaitaulasi wala. Kalasia bogwa leisalili iviloubusisi Gibia mapilana mina Beniamina si valu. 15 Matausina iuwovilasi ilosi bikanamwaisi ovalu mavilouna. Isuvisi ovalu ilosi isiwaisi obikubaku, e gala wala availa itagwala bilau ola bwala.
16 Igau wala eisisuaisi obikubaku, e taitala tomoya leima metoya ola bagula. Matauna la valu mokwita wa koya mapilana Epereim, mitaga baisa tuta isisu Gibia. (E tomota ituwoli imaisi metoya odalela Beniamina.) 17 Tomoya matauna igisi tokwaidadina matauna obikubakula valu, ikatupoi matauna kawala, “Ambaisa mokutoyasi lokumaisi? E ambaisa bukulosi?”
18 E guma Libai ivitakauloki kawala, “Kalosi Bedeliem mapilana Yuda, e baisa tuta bakakaimilavausi oma valusi wa koya mapilana Epereim. E gala wala availa itagwala la bwala paila bakavaiwasisi bogi lagaila, 19 ilagoli yakamaisi bogwa kayosisi kasi mnumonu yammatutila deli yagigeyata minasina ase, makawala goli beredi deli waini paila minana ulo ula, yeigu deli ulo touwata. Vavagi komwaidona bogwa wala lakayosisi.”
20 E tomoya matauna ikaibiga kawala, “Bogwa balauwaimi ogu bwala! Yeigu bayamataimi, gala ibodi bukukwanumakavasi obikubaku.” 21 Mapaila ivakouli ilau ola bwala eivakoma si ase. E ugowaga iwinaisi kaikesi oluvi ikatupeulasi.
22 Tuta matutona leiuvaiwasisi e gala kwaitala momwa mimilisi tauwau tokaiulatila si bubunela doudoga metoya ovalu mavilouna ivaulaisi bwala ivapataisi iviviasi lulu. Matausina ilukwaiwaisi tomoya matauna kawasi, “Kusunupuloi tau matauna lokumai om bwala! Magimasi bakamisiaisi matauna!” 19.22-24 Vit 19.5-8
23 Mitaga tomoya matauna isunapula e iluki kawala, “Lubaigwa akoma lupomi! Gala makawala, gala bukuvagaisi sula makawala baisa mitugaga kedala! Tau matauna ugowaga. 24 Ka! La ula minana eivigaki makawala la kwava deli latugu tatougu, minana nakapugula. Basunupuloi minasina, bamiakaimi e avaka ninami bibwainaki kuvigimkulovaisi baisa minasina. Mitaga matauna tau gala bukuvagaisi avai vavagi saina gagaveka!” 25 Mitaga tauwau matausina gala wala ibodi binakaigalaisi matauna. Mapaila guma Libai isunupuloi la ula isaiki matausina. Matausina imokaiasi minana iyosisi wala bogi komwaidona iyamki gala misipwasa.
26 E obulubuvisiga vivila minana ima ola bwala tomoya matauna, ikapusi omatala lulu baisa goli la mwala mekanaki. Ikanukwenu makatupona iyamki. 27 Eiyam kaukwau la mwala imamata e avai tuta iulaim lulu mwada bikatuwakeda e igisi minana la ula ikanukwenu omatala bwala e yamala iyosali mwada bikikola wa lulu. 28 Matauna iluki minana kawala, “Kutokaia bitawaisi.” Mitaga minana gala wala ivitakauloki matauna. Mapaila matauna ilupi la ula wowola isaili otapwala ase minana e ikatuwakeda bila ola valu. 29 Avai tuta iviloubusi matauna isuvi ola bwala ikatubiigili kavitala kema. Matauna ivabu la ula wowola e iyali iboda kabilaluwotala kabilayu, e iwitali kabilatala kabilatala baisa dala Isireli dilaluwotala dilayu. 19.29 1 Sml 11.7 30 Komwaidona tomota igisaisi ikaibigasi kawasi, “Gala avai tuta kalagaisi kwaitala vavagi makawala! Tuta matutona mina Isireli isilavaisi Itipita leima tuta baisa gala wala avai vavagi ikaloubusi makawala lagaila eileiki! Ibodi wala bitavagaisi avai vavagi paila baisa! Avaka bitavagaisi?”

19:22 19.22-24 Vit 19.5-8

19:29 19.29 1 Sml 11.7