20
Mina Isireli ikatubaiasasi paila kabilia
Mapilana Dani opiliyavata bila Biasiba opilibolimila, makawala goli oviluwela Giliadi opilibomatu, komwaidona mina Isireli ikabwailasi. Matausina isigugulasi gulitinidesi omatala mapilana Misipa. Komwaidona mina Isireli kasi tokugwa gala taitala isasa matala tuta makwaina Yaubada la tomota isigugulasi. Tokabilia toliloula kasi bawa iboda 400,000. E oluvi mina Beniamina inakaigalaisi biga kidamwa komwaidona sesia mina Isireli isigugulasi mapilana Misipa.
Mina Isireli ikatupoisi kawasi, “Kulukwaisi, ammakawala pakula makwaina ikaloubusi?” E guma Libai matauna la ula eivakaligaisi ivitakaula kawala, “Yeigu deli ulo ula minana lavigaki makawala ulo kwava kama Gibia kakanawa. E wa bogi tolesi Gibia imaisi ivaulaisi bwala ivapataisi mwada biyogagaigusi. Matausina si nanamsa bikatumataigusi, mitaga kaimapula iyosisi ulo ula imokaiasi tatoula wala ikaliga. Yeigu akau wowola e ayali, e melalouya wala Isireli dalela dilaluwotala dilayu awitali kabilatala kabilatala ilokaia. Tomota matausina bogwa leiyomitulaisi kwaitala sula saina kabommosila oluwalaidasi. Komwaidomi wala mina Isireli lokugugulasi baisa. E avaka ibodi bitavagaisi paila baisa?”
E komwaidona tomota gulitinidesi wala itomalaulasi ikaibigasi kawasi, “Tauwau gala wala taitala bikaimilavau ola valu kaina tasisuaisi obuliyoyova kaina bwalatoula. Baisa makawala bitavagaisi - bitakowobobutasi e bitanagaisi mimilisi tokabilia. paila bikabiliasi mina Gibia. 10 Metoya budoluwotala tokabilia olopola Isireli budotala toyamataisi tokabilia kʹasi, e kesa mabudosina komwaidona bilosi iyokilaisi mitasi mina Gibia paila kabommosila makwaina leiyomitulaisi olopola Isireli.” 11 Mapaila komwaidona tauwau olopola Isireli ininatalasi e ikatukwaitalasi paila bisugigaiyaisi mavilouna.
12 E komwaidona Isireli dalela iwitalaisi touwata ilosi ivakuwolaisi wala komwaidona si valu mina Beniamina bilukwaisi kawasi, “Avai bubunela makwaina lokuyomitulaisi? 13 Baisa tuta kumiakaimasi matausina tokaiulatila isisuaisi Gibia, bakakatumataisi matausina bivigaki bakawinisauwaisi sula makwaina olopola Isireli.” Mitaga mina Beniamina gala wala inakaigalaisi si biga sesia mina Isireli. 14 E mapilana Beniamina viluwela mavilousina komwaidosi imaisi Gibia paila bikabiliasi deli sesia wala mina Isireli. 15-16 Yam makwaina isonukulaisi si tokabilia kasi bawa 26,000. Tuvaila, mina Gibia inagaisi tauwau kasi bawa lakatulima lakatuyu komwaidosi wala tokikiwama taitala taitala matausina bikatuwayai la peu bilavi biyovali wala okulula tomota e gala avai tuta bisala. 17 E komwaidona dala madilasina Isireli dalela si tokabilia kasi bawa 400,000.
Kabilia deli mina Beniamina
18 E mina Isireli ilosi Beteli ambaisa si kabotapwaroru, e metoya baisa matausina ikatupoiyaisi Yaubada kawasi, “Avai dala ibodi bivamitalaisi kabilia deli mina Beniamina?”
E Guyau ivitakauloki kawala, “Yuda dalela.”
19 Mapaila eiyam kaukwau mina Isireli ikatuwakedasi ibusisi ibudaisi kabeikau osisunela Gibia. 20 Matausina ilosi paila bikabiliasi mina Beniamina si tokabilia, e ileiyasi si tokabilia kabasi okawakali ikoulakaiwa Gibia. 21 E mina Beniamina si tokabilia isunapulasi, e igau wala kalasia gala bisalili matausina ikatumataisi sesia mina Isireli si tokabilia kasi bawa 22,000. 22-23 Oluvi mina Isireli ikaimilavausi ambaisa makatupona si kabotapwaroru omatala Guyau e iuvalamsi wala ibugiki. Matausina ikatupoiyaisi Yaubada kawasi, “Ki ibodi bakakaimilavausi bakakabiliasi deli bwadamaiasi mina Beniamina?”
Guyau ivitakauloki kawala, “Mitaga kukwaimilavausi.”
Mapaila bogwa ikatuviluwi uwosi mina Isireli si tokabilia, e ilaivauwaisi si tokabilia kabasi makawala lova. 24 Matausina sivayuwesi isuyaisi kulusi ilokaiasi mina Beniamina si tokabilia. 25 E lilouyuwela malilouna mina Beniamina isunapulasi metoya valu Gibia, tuta makwaina ikatumataisi sesia mina Isireli si tokabilia kasi bawa iboda 18,000. 26 E komwaidona mina Isireli ikaimilavausi ilosi ivalamsi Beteli. Matausina isisuaisi wala makatupona omatala Guyau gala kamkwam tatoula wala ibugiki. Matausina isemakavaisi kalubaila semakavila igabwaisi mimilisi semakavi kwemmwaidona - komwaidona wala omatala Guyau. 27-28 Tuta matutona Yaubada la Kabutu Didawogala metitokila Beteli, e Peniasi matauna Eleasa latula e Eroni tabula toyamatela makwaina. E tomota ikatupoiyaisi Guyau kawasi, “Ki, ibodi bakakaimilavausi bakakabiliasi deli bwadamaiasi mina Beniamina tuvaila, kaina bogwa desi?”
E Guyau ivitakauloki kawala, “E bukukwabiliasi nabwaia. Yeigu bavigakaimi bukutomgwagasi odubasi matausina.”
29 Mapaila mina Isireli isailisi mimilisi tokabilia ikanuulaisi ikanupataisi valu Gibia. 30 E baisa kwaitolusi yam matausina ikatudelisi isuvaisi kulusi baisa tokabilia mina Beniamina e ileiyasi kabasi si tokabilia ikoulakaiwaisi Gibia makawala leivigakaisi yam makwaisina otuboulosi. 31 E mina Beniamina isunapulasi e sesia mina Isireli isakauloyumilasi e mina Beniamina itokavatasi wala bwakavila mina Isireli. Makawala leivigakaisi yam makwaisina otuboulosi, matausina itokavatasi katumata mina Isireli okawaimatila, wa keda biloula Beteli deli okedala biloula Gibia. Matausina ikatumataisi mina Isireli kasi bawa kaina tailuwotolu. 32 E mina Beniamina ikaibigasi kawasi, “Bogwa takalisauwaisi matausina makawala wala yam makwaisina otuboulodasi.”
Mitaga mina Isireli bogwa eibigautusi bisakauloyumilasi e bivigaki mina Beniamina bibwakailasi wala bilauwaisi wa keda e bivalaiyaisiga si valu. 33 Mapaila avai tuta komwaidona tokabilia mina Isireli ibiyumalaisi sibusi ilosi ovalu Bealitama ililatu, tokabilia mabudosina ikanuulaisi ikanupataisi Gibia itokaiasi nanakwa isunapulasi metoya oraibwaga ambaisa eikanupwepunisi katitaikina Gibia. 34 Matausina kasi bawa 10,000, einagaisi metoya oluwalaisi Isireli isugigaiyaisi Gibia, e kabilia ikaidakuna. Mina Beniamina gala ivitokaisi tolosila paila makateki bisilagisi. 35 E Guyau ivigaki mina Isireli itomgwagasi odubasi mina Beniamina. Yam makwaina mina Isireli ikatumataisi kasi tilaula kasi bawa 25,100, 36 e mina Beniamina bogwa ivitokaisi tolosila mokwita bogwa eimamasi.
Ammakawala mina Isireli itomgwagasi
E budumwaidona tokabilia mina Isireli isakauloyumilasi metoya mina Beniamina paila uula bogwa einakusilavaisi mabudona ikanuulaisi ikanupataisi Gibia. 37 Matausina saina nanakwa isakaulasi ilosi Gibia isuvisi ovalu ikigaiasi e itokavatasi wala katumata. 38 E budumwaidona Isireli tokabilia deli mabudona tokanapwala bogwa eikewalaisi kwaitala kabotuvatusi. Avai tuta matausina bigisaisi mseu bitokowoi olopola valu, 39 e budumwaidona mina Isireli itotusi okawakali bitovilasi. E wa tuta matutona mina Beniamina bogwa leikatumataisi mina Isireli kasi bawa tailuwotolu. Matausina ililivalasi titoulesi kawasi, “Avaka biga bogwa takalisauwaisi matausina makawala yam makwaisina otuboulodasi.” 40 Gala kwaitala momwa kabotuvatusi makwaina iyoulapula; mseu itokowoi olopola valu. Mina Beniamina itovilasi saina itutu uwosi avai tuta leigisaisi valu viloumwaidona bogwa ivakaiyouli. 41 E tuta baisa mina Isireli itovilakaisi matausina, e mina Beniamina ikubu wala si keda paila bogwa ivitokaisi tolosila bogwa wala bidoumsi. 42 Matausina isakauloyumilasi metoya baisa mina Isireli e isakaulasi isakaulokaisi ovilouwokuva, mitaga gala ibodi bisakauligilaisi. E ivawalaiyaisi budumwaidona Isireli tokabilia imemaisi mabudona togabu valu e itokavatasi wala mtumtila. 43 E mina Isireli ivigakaisi kasi tilaula iwaisi wa sikula, ikikatumataisi ibubwakailasi tatoula wala ilauwaisi okabulu Gibia opilibomatu. 44 Mina Beniamina si tokabila kumatoula kasi bawa 18,000 ikatumataisi. 45 Kesala sesia itovilasi isakaulokaisi ovilouwokuva ilosi Dikunela Rimoni. Tailakatuwolima matausina ikatumataisi otapwala keda. E kesala mina Isireli ibokavilaisi wala ilauwaisi Gidom e ikatumataisi tuvaila tailakatuluwoyu. 46 E yam makwaina mina Beniamina kasi bawa komwaidona leikatumataisi iboda 25,000 komwaidosi matausina tokabilia mina tuvaluwa.
47 Mitaga lakatulima lakatutala matausina isakaulasi ilosi ovilouwokuva Dikunela Rimoni, e isisuaisi baisa iboda navasi tubukona. 48 E mina Isireli ivayumilasi ikatumtuwolaisi komwaidona kesala tomota mina Beniamina - tauwau, vivila, gugwadi deli goli si mauna. E mapilana Beniamina viluwela komwaidona ivakaiyoulisi wala iwokuva.