39
Ki kunikoli minasina gota wa koya avai tuta bivalulusi ke?
Bogwa kuvitusi dia nabubolodila eivalulusi, kaina?
Ki kunikoli navila tubukona minasina eisumasi ke?
Ki, sitana kunikoli avai tuta bibodi tutala bivalulusi?
Ki, kunikoli avai tuta bisitotusi paila bivalulusi,
e litusia bikaloubusisi?
Olumoulela udila minasina nagugugwadi bogwa bipeula uwosi,
bilosi wala, e gala tuvaila bikaimilavausi.
 
Ki, availaga eitaneku minasina ase nabubolodila ke?
E availa eikilavi minasina leilosi ililoulasi?
Yeigu lasaiki minasina si valu oviloupakala,
deli latugwali minasina bisisuaisi oitayatila kwaiyayana.
Minasina gala bivakatitaikinasi ovalu kwenininisi,
deli gala availa igagabila bituuyaiya minasina bitouwosisi e biwotetilasi.
Minasina bikikabubunasi wa koya,
e baisa goli binainevisi avai vavagi semitamata paila bikamsi.
 
Ki, ibodi natana bulumakau nabolodila biwotitalaim ke?
Ki, kudoki bitagwala bikanam om sikwawa ke?
10 Ki, ibodi bukusikoli natana oyuwoyoula e bukuvigaki minana bitakaiwa ke?
Kaina bukuvigaki minana bikeli om bagula ke?
11 Ki, kudoki bukudubumi minana ola peuligaga,
e bukunakusi mwada minana bivagi m paisewa kwemomwau?
12 Ki, kuninakusi mwada minana bitaiyau m bagula,
e bikouguguli kʹam e bididagi om bwaima ke?
 
13 Ka, saina nanakwa natana kasuwari pinupanela bikatupapapasi,
mitaga gala wala natana minasina biyowa makawala boituwa.
14 Kasuwari bipoupou poula opwaipwaia wala,
paila uula yuviyavila pwaipwaia bivigaki bikaniyabu makwaisina.
15 Minana gala ininamsi paila avai tuta kweyatala kwai bivagunugunu makwaisina,
kaina natana bolodila bikagunugunu makwaisina.
16 E minana biuvagi la bubunela makawala makwaisina pou gala poula titoulela.
Kaina goli la peula bogwa leiyomadi, mitaga gala wala bikaiki wowola minana.
17 E yeigula lavigaki minana einagowa,
e gala wala asaiki la kabitam.
18 Mitaga kidamwa bivitouula bisakaula,
minana biyosokani wala avai wosa deli kala tosisila.
 
19 Mwa Yobi! Ki, yokula lokuvigaki wosa saina napapeula,
e kusaiki minasina kasi siyai yauwonaku?
20 Ki, yokula lokuvigaki minasina biyuweitaulasi makawala nipawa,
deli bivitukukolaisi tomota metoya osi nugwasa?
21 Minasina gala itoutau uwosi oitayatila.
E deli si peula komwaidona, minasina bikomtilasi bilosi okabilia.
22 Minasina gala wala inikolaisi kokola,
e deli gala ibodi puluta bitovili bikeiitasi.
23 Guguwala kabilia makwaisina kasi tosisila eiyosisi
eikogoregorasi deli eivivivilasi okalasia.
24 Itatatuvasi deli si mwasawa minasina ikomtilasi ikugwasi,
e kidamwa avai tuta tauya biyuvaisi, minasina gala wala ibodi bitolisi.
25 Avai tuta biyuvaisi yuvitala tauya, minasina binugwasisi,
deli minasina ibodi wala bisikonaisi maiinela kabilia e oluviga bilokaiasi katitaikina,
e bilagaisi kumatoula bibisisaiwausi karaiwogala kabilia.
 
26 Avai tuta kilakila biyosokanaisi pinupanesi
biyowasi bilosi opilibolimila -
ki, yokula lokuvituloki minasina ammakawala biyowasi ke?
27 Ki, natana mluveka bitulotula paila bukukwaraiwogi
e oluvi biyoula kala nigwa odubiliwotala koya?
28 Minana bimili valu odubiliwotala raibwaga,
e sananela raibwaga bivigaki kala kali.
29 E metoya baisa minana bimmitakavati katitaikina deli kaduwonaku
paila avaka bikatumati bikam.
30 Avai vavagi wala bikaliga mluveka bitoulaisi,
e nagugugwadi bimomwaisi buyavila. 39.30 Md 24.28; Lk 17.37
 

39:30 39.30 Md 24.28; Lk 17.37