40
1-2 Mwa Yobi! Bogwa lokusevataisi som Yaubada Topeuligaga.
Ki, ammakawala? Bukumapu ulo biga kaina bukukwapatu?
Yobi
3-4 Mwa Guyau! Ka, bogwa lanagowa.
E gala ibodaigu bamapu m biga!
Adoki gala avai biga tuvaila balivali.
Paila bogwa lakapeili bigatona.
 
E metoya outuyagila Guyau ilivilavau baisa Yobi.
Guyau
Mwa! Kutuvaluwa kutokaia,
e bukumapu ulo katupoi.
Ki, magim bukusimokwita mwada avaka lavigakaim baisa gala duwosisia?
Kaina magim bukutabinakaigu mwada yeigu tovagigu sula e yokugwa toduwosisia kadai?
Ki yoku m peula makawala ulo peula kaina?
E gagabila okaigam bukubutupilapala makawala yeigu?
10 Kidamwa makawala, e bwaina wala kusikam kam kwatububula saina guyugwayu,
e bukutokaia deli kam taimamila e deli kam kwamnomwana.
11 Bukumitakavati tokamnomwana.
Kukwasau kam leiya baisa matausina, e bukuvabu goli bilosi watanawa.
12 E mokwita goli, bukumitakavati matausina e bukuvabu bilosi watanawa,
deli bukuvamkumku tomitugaga okabasi.
13 Kubaku komwaidosi matausina opwaipwaia.
Kukwatupipi matausina bisigagasi wa Tuma.
14 Kidamwaga yoku bukuvagi makawala, yeigu goli tovitouula kam yakaula,
e bakamitulaim yoku goli totomgwaga.
 
15 Ka! Kugisi minana Biemota.y Gala tanikoli mokwita avai mauna minana Biemota, mitaga mimilisi idokaisi natana mauna ikalisau bulumakau kala vakaila, yam lagaila tadokaisi minana “hippopotamus”.
Yeigu labubuli minana, e deli goli yoku labubulaim.
Kʹala minana mnumonu goli makawala bulumakau.
16 Mitaga wowola saina peuligaga,
deli lopola pewolela gala wala bitakaibiga!
17 Yeyunela bikatuponini makawala makaina kai kweisila,
e kaikela kweyapapeula goli.
18 Tutuwanela saina kaipapeula makawala barasi,
e kaikela makawala koroba.
 
19 Minana saina kabokatubau,
ikalisau komwaidona avaka avaka labubuli!
Agumwaleta wala yeigu kala tobubuli gagabila bakalisau minana.
20 Kala mnumonu isususinasi wa koya goli,
baisaga bolodila si kabomwasawa.
21 Bikenu okaigunigwaini osikowasi,
deli bikanupepuni wa dumia oluwalaisi kivikivi.
22 Makaisina kaigunigwaini deli guvagava
opapala waya ivigaki kala kaikwau.
23 Minana gala wala bikukoli sakala yelula.
E kidamwa yelula Waya Yoridani bikatusoki migila,
gala wala bimwaiki wowola.
24 Availaga ibodi bigibu matala minana e biyosiga?
Kaina bikatupwi kabulula wa sikula ke?
 

y40:15 Gala tanikoli mokwita avai mauna minana Biemota, mitaga mimilisi idokaisi natana mauna ikalisau bulumakau kala vakaila, yam lagaila tadokaisi minana “hippopotamus”.