41
Ki, kudoki bukubia minana Dokanikaniz Minana kaina urigova; kugisi Yob 3.8. metoya wa bani ke?
Kaina bukulisikoli mayela oyuwoyoula? 41.1 Sam 74.14; 104.26; Ais 27.1
Ki, kudoki bukukovisuvi yuwoyoula oponanela kabulula
kaina bukutaginouli bani owodola ke?
Ki, kaina minana binigadaim mwada bukukilavi bila?
Ki, kudoki bikayubabai baisa yoku paila nokapisi ke? 42.3 Yob 38.2
Ki, kudoki bivagi bukuninatalasi kamitaiyu
e bilivala biga katotila kidamwa biwotitalaim tuta gala biwokuva ke? 42.4 Yob 38.3
Kaina bukusikoli minana makawala natana kanem mauna nayoyowa?
Kainaga makawala kwaitala vavagi biyomwasali minasina m nawotetila ke?
Ki, kudoki topwapoula bilagasi paila minana?
Kaina togigimwala biyalaisi minana e bigimolaisi ke?
Ki, kudoki bukubasi kanuvinela ogimala,
kaina bukukwalivi pwanetala okailatala ke?
Ka, bukukwabikoni sivatala wala,
e gala goli tuvaila bukuvigikoni makawala.
E yoku gala bukulumwelavi makwaina pogudu.
 
Kidamwa availa bigisi minana Dokanikani,
bimata wowola e bikapusi wala bila opwaipwaia.
10 Paila avai tuta takatumwali minana, saina wala nagigasisi.
Gala wala availa ibodi bituvaluwa bitotu omatala minana. 42.10 Yob 1.1-3
11 Kaina availa ibodi biyowaisi kasitaiyu,
e oluvi bisisu wala tomomova?
Mitaga ovalu watanawa komwaidona gala availa igagabila bivagi makawala.
 
12 E ka, ibodaigu wala balukwaim paila minana dokanikani kaikela,
e bakamitububuli minana kala vakaila e deli goli la peula.
13 Gala availa gagabila bitanini minana Dokanikani kanuvinela,
e gala availa gagabila bibasi kanuvinela saina kukubadu.
14 E availa ibodi bikalikaki kimwala minana kidamwa bikapogega?
Olumoulela goli, kudula saina kabovitukokola!
15 E otapwala ivitodeilisi vayoula itogugulasi gulitinidesi,
e peulesi makawala dakuna.
16 Kasatala ila iluvisosu baisa kasayuwela saina kikita,
mapaila yagisa gala gagabila bisunapula.
17 E komwaidona wala makaisina ivakikitaisi gulitinidesi wala,
e gala wala avai tuta bitabisikili makaisina.
18 E kidamwa avai tuta bibolasi, deli wala lumalama ivivivila,
e matala lumalamela makawala kalasia biyuwoula.
19 E metoya owodola isusunapulasi makawala kova ilululu,
deli owodola ipeipelasi mlimwali.
20 Mseu ibobwau metoya okabulula,
mseula makawala wawa igigabu osikowala kulia.
21 Metoya ola yagisa yuviyavila kova ikata goli,
e kova ilululu metoya owodola.
22 Minana kaiyola saina peuligaga
e komwaidosi availa bibodaisi minana saina bikokolasi.
23 E gala katupotala kanuvinela katupomama,
mitaga kala kasai makawala tanumnumta aiyani kasaila.
24 Minana nanola makawala dakuna e gala isim kala kokola,
e kala kasai nanola makawala kwaitala binabina.
25 Avai tuta minana bilakau, e matausina availa availa saina topapeula bikukolaisi wala minana.
Matausina kasi kokola wala biyomami uwosi.
26 Gala avai kema ibodi biteya minana,
kaina avai gimala, silamata, kaina avai kailatala ibodi biyogagi minana.
27 E minana bidoki aiyani kala mama makawala goli wawa,
e barasi bidoki saina pwapwasa makawala kaimilapwasa.
28 Gala avai silamata ibodi bivigaki minana bisakaula,
e dakuna bilavaisi bilokaia minana makawala goli msomsa.
29 Minana bidoki bubotala lewa makawala yatala lei wala,
deli biyosokani tomota avai tuta bilavaisi kaiyala bilokaia minana.
30 Kanuvinela lopola makawala seniseni kaipitupitu.
Makaisina bikelisasaisi pwaipwaia makawala bunukwa si loluwa bikelisauwaisi valu.
31 Minana bikatuluwi bolita makawala sopi bigigibwabula,
e ivigaki bipolu makawala bulami polula.
32 Minana saipolula obolita ivivivila otuboulola,
e ikiviliga bolita imila polu.
33 Gala avai vavagi ovalu watanawa ibodi bitavitoupati makawala minana,
e minana gala wala isim kala kokola.
34 Minana bikululuki minasina mauna saina nakaluvalova,
e minana goli si guyau buludililama komwaidona.
 

z41:1 Minana kaina urigova; kugisi Yob 3.8.

41:1 41.1 Sam 74.14; 104.26; Ais 27.1

41:3 42.3 Yob 38.2

41:4 42.4 Yob 38.3

41:10 42.10 Yob 1.1-3