KAVINAVINA
Kabovitouula
Mapilana Bukila Kavinavina pilalima wosi ikavinavinasi paila Yerusalem kala katudadaimi 586 BC, deli makwaina tuta igau oluvi saina mwaugaga deli goli tomotala kasi katupipi. Ilagoli pilamwaidona mapilana buki bigala ikavitusi si valam deli si ninamwau, tuvaila bitabani si dubumi baisa Yaubada deli goli si pikwaku paila tuta igau bima Yaubada bikoli la tomota.
Avai tuta mina Yudia ipakapakasi mwada biluluwaisi ammakawala Yerusalem eikatudidaimisi wa taitu makwaina 586 BC, ikikalawasi mapilana Bukila Kavinavina ivigakaisi tuta makwaina kala kaboluluwai.
Buki kala katumimisa
Kala ninamwau Yerusalem 1.1-22
Guyau la mipuki baisa Yerusalem 2.1-22
Mipuki deli pikwaku 3.1-66
Yerusalem kala dadaimi 4.1-22
Nigadela nokapisi 5.1-22
1
Kala ninamwau Yerusalem
O kapisila Yerusalem, itutu nanogu eivilouwokuva, omitibogwa saina viloukabalaki!
Isim kala kamaiaba e lagailaga makawala natana nakakau eisigumalawa.
Mavilouna vilouguyau, mitaga baisa tuta tomotala komwaidona bogwa eikatupipaisi.
 
Bogi komwaidona iuvalam wala, e mitilagila tadoki avaka kaisabwibwi.
Mavilousina lubailabogwa saina bidugaga,
mitaga gala viloutala itovilaki paila bivisimoli Yerusalem.
E mavilousina la kaiyala mitaga bogwa eitotubulokaisi mavilouna e eivigakaisi tilaulela.
 
Tomotala Yuda ikatupipaisi gala availa bipilasi, e isilavaisi si valu.
Matausina isipwalasi valu ituwoli,
mapaila gala ambaisa ibanaisi si kabosisu bwaina -
kasi tilaula ivaulaisi ivapataisi, mapaila gala kabosakaula.
 
E baisa tuta gala wala availa imaima ititapwaroru wa Bwala Kwebumaboma wa yam makwaisina kwebumaboma.
Kapugopugula minasina eiusiwosisi baisa ilumkolaisi mmayuyu,
e tolula gagabila bikikayagigilasi wala.
Makaduyosina kalapisilela valu kaduyoukuwokuva wala eitotusi,
e Saiyoni kala lumkola saina mmayuyugaga sainela.
 
Yerusalem kala tilaula bogwa eitomgwagasi;
matausina bogwa leiyoulisi mavilouna e leikaraiwogaisi.
Guyau bogwa leivigaki Yerusalem eiboda kala mmayuyu
paila tomotala si mitugaga.
E viloumgwala bogwa eiyosisi eilauwaisi okatupipi.
 
Yerusalem valu kwaimitabwaila kala gigisa bogwa eitamwau.
E tokaraiwogala komwaidona makawala diya
minasina eimmaki uwosi molu.
E si peula makateki biwokuva
tutala bisakaulasi metoya matausina toweiga.
 
E baisa tuta Yerusalem viloudidadaimi wala eitogumalawa,
eikikayoyu avaka kala kwaimitabwaila omitibogwa.
Avai tuta tilaula eiyoulisi mavilouna,
gala wala availa isisu bipilasi.
E kala tilaula iyosokanaisi mavilouna paila la kapusi.
 
Kala kamaiaba bogwa leiwokuva;
ivigakaisi makawala viloububagewa,
e mapaila ivakaluwouwaisi wala.
Yerusalem eikikayagigila wala deli la pulummosila.
Yerusalem bogwa leiyogwali titoulela
metoya mitugaga makwaisina saina gaga.
 
Mavilouna la mitugaga omilakatila wala tagigisi,
mitaga gala wala ikaiki wowola paila kala mmayuyu mwau.
Kala kapusi saina wala gaga; e gala availa ibodi bivisimoli.
Kala titaula bogwa eitomgwagasi,
mapaila idou baisa Guyau kidamwa binokapisi.
 
10 Kala tilaula ilebwaisi veiguwala valu viloumwaidona.
E tomotala isisuaisi igigisaisiga eikwaikwaiasi wa Bwala Kwebumaboma,
makwaina Guyau eikabomi gala bisuvisi matausina gala mina Yudia.
 
11 E tomotala binainevisi kʹasi deli wala si kayagigila;
si veiguwa igimlokaisi kʹasi paila bisisuaisi tomwamova.
Mapaila Yerusalem ivalam; kawala,
“Mwa Guyau, kugisaigu, kuvitusi ulo ninamwau.”
 
12 E la valam baisa availa availa bililoulasi okadaula,
kawala, “Kugisaigusʹe!
Mmayuyu makwaina lalumkoli
gala wala availa ilumkoli avai tuta goli.
Mmayuyu makwaina lalumkoli
metoya baisa Yaubada avai tuta bigibuluwa.
 
13 “Iwitali kova metoya walakaiwa leima,
e kova makovana igigabu olumoulegu.
Ileiya agu sikula e ilavaigu ala akanawa opwaipwaia.
Oluvi isilavaigu deli wala agu mmayuyu aiyokwai e ilaga.
 
14 “E komwaidona ulo mitugaga iselavi ila gulitinidesi;
e isaila okaiyogu, e mokaila wala itomataigu.
E Guyau ikasalaigu baisa agu tilaula
e gala wala ibodaigu bapeula.
 
15 “E Guyau iyosokani wala komwaidosi ulo tokwabilia topapeula;
iwitali budotala tokwabilia paila bikatudoumwaisi agu viloumgwa tubovau.
Ivapupoi ulo tomota makawala waini kaiuwala okabopola bivapupoiyaisi.
 
16 “Baisa uula mitilagigu tadoki avaka kaisabwibwi.
E gala availa gagabila bivisimolaigu;
gala availa gagabila bikatuviluwi wowogu.
Tilaula bogwa eiyouligusi,
e ulo tomota si guguwa gala wala avaka ikesa.
 
17 “Ka, avitukoli yamagu, mitaga gala wala availa bipilasaigu.
Guyau bogwa eimai agu tilaula e itoulaigusi itopataigusi;
matausina eivigakaigusi makawala mavilousina viloububagewa.
 
18 “Mitaga Guyau matauna toduwosisia,
paila yeigu gala akabikuwoli matauna.
E tomota ambaisa ambaisa, kunakaigalaigusi;
kugisaigusi deli agu mmayuyu.
Ka, ulo tomota tubovau tauwau deli vivila
bogwa leikatupipaisi leilauwaisi okatupipi.
 
19 “Ka, adou mavilousina ulo kaiyala mitaga ipakaisi,
gala magisi bipilasaigusi.
Ulo tolula deli ulo tokaraiwaga eikikaligasi wala olopola valu,
tutala matausina inainevisi kʹasi paila bisisuaisi tomomova.
 
20 “O ulo Guyau, kugisi agu mmayuyu,
deli nanogu kala mmayuyu sainela!
Paila wala ulo mitugaga
ninamwau bogwa leiyomwauwaigu.
Katumata leikaligiaki olopola valu;
makawala goli olopola bwala kwaitala kwaitala eikikaligasi.
 
21 “Kulagi ulo kayagigila, gala availa isisu paila bivisimolaigu.
Agu tilaula imwasawasi paila lokukwatudoumwaigu.
Nani kuyomitali m yam makwaina lokukwatotila;
kuvigaki agu tilaula bibodasi mmayuyu makawala yeigu lalumkoli tuta baisa.
 
22 “Kukwamogi matausina paila komwaidona si mitugaga makwaisina leiuvagaisi;
kumipuki matausina makawala lokumipukwaigu paila ulo mitugaga.
Yeigu deli wala agu mmayuyu lakakayagigila,
e eivigaki eibulokatuwolaigu wala.”