6
Guyau la yakala baisa mina Isireli
Ka! Kunakaigalaisi baisa Guyau la yakala baisa mina Isireli.
Mwa Guyau! Kutokaia, e kuyomitali m yakala. Kutagwala koya kwevakaveka deli kwekikekita bilagaisi avaka bukulivala.
Yokomi koya komwaidona, yokomi kwekanigaga tumilela valu watanawa,k Idokaisi valu watanawa itotu odabala kokola e makaisina tumilesi watanawʹo otilibwabwau; kugisi Vit 7.11 deli kaikobula. kulagaisi baisa Guyau la yakala! Guyau bogwa eiyakali la tomota. E matauna bogwa bimai tabinona baisa mina Isireli.
E Guyau ikaibiga, kawala, “Ulo tomota, avaka bogwa lavagi baisa yokomi? Ammakawalaga layomwauwaimi? Kumapwaisi ulo biga. Yeigu wala lavisunupuloiyaimi metoya mapilana Itipita. Yeigu wala lakolaimi metoya wa ula. Yeigu wala lawitali Mosese, Eroni deli Miriam paila bikugwaiyaimi. 6.4 Sun 4.10-16; 12.50-51; 15.20 E ulo tomota, kululuwaisi avaka Balaki guyoula Mowabi einanamsa avaka bivagi baisa yokomi, e deli ammakawala Balam latula Beori imapu la nanamsa matauna. Kululuwaisi vavagi makwaisina eikikaloubusisi wa keda metoya ovalu mapilana Akakia bila baisa Giligali. Kululuwaisi vavagi makwaisina e mapaila yokomi bukuvitusaisi avaka yeigu lauvagi paila bakolaimi.” 6.5 Baw 22.2—24.25; Yos 3.1—4.19
Avaka Guyau magila
Avai tuta bama batapwaroru baisa Guyau, matauna Yaubada Towalakaiwa, avaka ibodi bamiaki matauna? Ki, ibodi bamai nammatabwaila bulumakau natubovau bagabu lula baisa matauna? Ki, Guyau bikabwaili kidamwa bamiaki matauna lakatuluwovila sipi, kaina bulamila olibe gala biwokuva kala tayelu? Kaina ibodi balula latugu kuluta baisa matauna, mwada mapula ulo sula? Gala, ka! Guyau bogwa eilukwaidasi avaka bwaina. Ka, matauna magila bitavagaisi baisa makawala. Bitavagaisi avaka duwosisia, bitamitakwaisi, e deli ninadaisi manum bitakalubailasi deli da Yaubadasi.
Kidamwa takukolaisi Guyau baisa goli kabitam. Idou tolivalu, kawala, “Kulegasi, yokomi tomota availa availa kusigugulasi ovilouveka. 10 Mimilisi veiguwa ikanukwenusi osi bwala mina mitugaga eikedidagaisi metoya wa keda kadadoudoga wala. Matausina igigimwalasi e ivisaikolaisi kabovisaikola sasopa, e keda makadana kadakukologu goli. 11 Ammakawala igagabila baligaiwa si mitugaga matausina paila kabovisaikola sasopa iuvagaisi? 12 Yokomi toliguguwa bidubadu kwaluwolaisi tonamakava, e komwaidomi mina sisasopa wala yokomi. 13 Bogwa lavitouli kami yogaga, bakatudoumwaimi paila uula mi mitugaga. 14 Bukukwamsi goli, taga gala bukukomatasi, kami molu wala. Bukukwaidodigasi goli, mitaga gala gagabila bukuyosivagasisi. Vavagi bidubadu avaka kusisiaisi bakodidaimi metoya okabilia. 15 Bukusapwaisi kʹami, taga gala bukutaiyauwaisi mi kaitula. Bukupolasi tovala olibe, taga gala wala gagabila bukuyosisi. Bukupolasi kami waini goli taga gala bukumomwaisi. 16 Baisa makawala bisunapula paila uula kubokulaisi guyau Omri deli latula guyau Eyabi si kidakeda gaga. Yokomi lokusetuwolaisi si kidakeda, mauula bakodidaimimi, e komwaidosi goli bikaluwouwaimi. Tomota metoya ambaisa ambaisa bikoulovaimi wala.” 6.16 1 Gwe 16.23-34; 21.25-26

k6:2 Idokaisi valu watanawa itotu odabala kokola e makaisina tumilesi watanawʹo otilibwabwau; kugisi Vit 7.11 deli kaikobula.

6:4 6.4 Sun 4.10-16; 12.50-51; 15.20

6:5 6.5 Baw 22.2—24.25; Yos 3.1—4.19

6:16 6.16 1 Gwe 16.23-34; 21.25-26