7
Mina Isireli si mitugaga iyuvinaki valu
Agu lumkola yeigu tokamolu wala, gala wala abani kawailuwa metoya wa kai, gala kaiuwala waini matamsina. Komwaidona kaiuwala waini, deli gigiku sumokainia bogwa wala eikiuyasi. Gala wala taitala tokamaiaba baisa Guyau, gala taitala tokamokwita, komwaidosi itutulaisi tuta bwaina paila bikatumatasi. Komwaidosi wala ibokavilaisi sesia. Komwaidosi mina kabitam paila bubunela gaga. Tokaraiwaga deli tovagisi yakala ininigadaisi katupatula udosi. Tokaraiwaga iluki matausina avaka magila, e makawala goli ikikeiwalasi gulitinidesi. Kaina goli tomota bwaina, kaina tokamokwita, mitaga matausina gala wala isim dimlesi makawala bitapwakovi bagula bikalayagi.
Bogwa leima yam makwaina Yaubada bimipuki tomota, makawala goli eikatululuti matausina metoya oudosi tovitoubobuta. E tuta baisa ititakainowasi wala. Gala bukulagi som, kaina bukudubumi lubaim, kuyamata bibwaina avaka bukulivali baisa availa ilagoli baisa m kwava. Tuta makwaisina tauwau gala bikamiabaisi tumisia, vivila sola inala bikominimanisi, vivila sola yawala numoya biuvataisi. Kami tilaula baisa omi bwala wala kala tosisu. 7.6 Md 10.35-36; Lk 12.53
Mitaga yeigu batutuli Guyau, bayuuyausa deli ulo tuvaluwa paila Yaubada, matauna bikolaigu, e atulotula paila ulo Yaubada bimapu ulo nigada.
Guyau bimai kasi katumova
Kada tilaulasi gala isim uula bigigilaidasi. Bogwa takapusisi taga igau bitatokaiavausi. Tasisuaisi tuta baisa goli odudubila, mitaga Guyau bisakaidasi lumalama. Bogwa tamitugagasi baisa Guyau, mapaila ibodi bitalumkolaisi la gibuluwa paila tuta kukupi. Mitaga igau bikolaidasi deli bikiduwosisii makwaisina vavagi doudoga avaka tomota eivigakaidasi. Matauna bimaiyaidasi olumalama, e yakidasi oda tutasi mina momova bitagisaisi matauna bikatumovaidasi. 10 E oluvi kada tilaulasi bigisaisi e bimmosilasi - matausina goli leikovilaidasi kawasi, “Wo, ambaisaga Guyau mi Yaubada?” Mitaga yakidasi bitagisaisi bimamasi e tilaula bivapupoiyaisi makawala pwadidiweta wa keda.
11 Mina Yerusalem, ka - kala tuta paila bukukwaliivauwaisi valu kalila bogwa ivakatitaikina. Wa tuta matutona mi valu bikwaiveka. 12 Mi tomota bikaimilavausi metoya ambaisa ambaisa, metoya Asiria opilibomatu, metoya Itipita opilibolimila, metoya mapilana Waya Yupereiti, e metoya obolita deli wa koya obusibusila valu. 13 Mitaga watanawa bimila viloupakala paila uula tomota si mitugaga availa availa matausina isisuaisi baisa.
Guyau binokapisi mina Isireli
14 Mwa Guyau, kuyamati m tomota, tomota matausina lokunagi. Ilagoli eisipwalasi olawodila, mitaga pwaipwaia kubilumalala deli eisigolaisi. Kutagwala bilosi bikabubunasi mnumonu bwaina mapilana Basani deli Giliadi makawala eivigibogwisi omitibogwa.
15 Mwa Guyau, bukuvagi kabokatubau baisa yakamaisi, makawala lokuvagi wa yam makaisina avai tuta lokuvisunupuloiyaimasi mapilana Itipita. 16 E boda ituwoli ituwoli bigisaisi baisa bimmosilasi ilagoli matausina saina mina papeula. Bikatubodi udosi, deli bikibodi taigasi. 17 Bisaginasi otubumyou makawala keiyuna. Bisunapulasi metoya okasi kali kwepapeula deli si tatuva deli kasi kokola bitovilakaisi Guyau da Yaubadasi.
18 Mwa Guyau, gala wala taitala yaubada makawala yoku. Lokuligaiwa si mitugaga m tomota availa availa kesala mina momova. M gibuluwa gala ikanuvagasi, mitaga deli m mwasawa kuvitulokaimasi m mitakwai. 19 Yoku bukunokapisaimasi tuvaila. Yoku bukuvapupoi ma mitugagasi metoya okwaibakwaim, e bukulavi makwaisina bilosi otilibwabwau. 20 Bukuyomitali m kimadagi deli m mitakwai baisa m tomota, matausina tubula Eberaam deli Yekobe, makawala m biga katotila baisa tubumaiasi omitibogwa.

7:6 7.6 Md 10.35-36; Lk 12.53