Bukila
BIGIVAKALA
Kabovitouula
Mapilana Bukila Bigivakala ikouguguli mimilisi vituloki metoya wa bigavisaiki deli guguya ituwoli ituwoli, paila bubunela duwosisia deli tapwaroru uvagila. Bidubadu vituloki makwaisina ililivala paila kala katuwola valu, e isiligaga sainela bitavagi ninamsela yam kwaitala kwaitala. Ikugwa ikatululuwaidasi kidamwa availa magila kabitam, ibodi bikugwa Guyau kala kamaiaba, e oluvi ililivala paila totapwaroru si bubunela bwaina, deli paila ninamsela valu deli goli uvagila duwosisia.
Bidubadu uvagila ivitulokaidasi mina Isireli si tovituloki tobubogwa avaka avaka eidokaisi mwada taitala tokwabitam bivagi bibudoki paila la kabosisu. Mimilisi mwada paila si kaisisu ninamsela, mimilisiga mwada uvagila gigimwala, mimilisi paila woula kala kalubaila deli ikopitukwaisi, mimilisi paila titoulesi wala kasi nanamsa. Taga ikaibigasi paila nona manum, peuloki, tonamakava kasi kamaiaba, deli goli bikamiabaisi sesia.
Buki kala katumimisa
Kabitam kala yakaula 1.1—9.18
Solomoni la bigivakala 10.1—29.27
Aguri la biga 30.1-39
Mimilisi katuloluta 31.1-31
1
Kala bwaina bigivakala
Makwaisina la bigivakala Solomoni, matauna Debida latula, e guyoula Isireli. 1.1 1 Gwe 4.32
Ka, baisa bukubanaisi mimilisi bigivakala bipilasaimi kidamwa bukuvitusaisi kabitam deli katuloluta bwaina, e bukukwatetasi makwaisina bigivakala kasi katumiki saina mwau. Mabigasina bivitulokaimi ammakawala mi kaisisu kala kabitam, deli ammakawala bukububunasi kamokwita deli duwosisia e deli sigilibwaila. Mabigasina ibodi bivigaki tobubeikam bikabitamsi, deli bivituloki tubovau bikabitamsi paila avai vavagi avai vavagi. E ka, tuvaila mabigasina gagabila bikatumkulovi tokabitam si kabitam, e bivakadi matausina toninitalapula, kidamwa bikatetasi bigivakala kala bigikium kainaga kala katumiki, e deli bikatetasi makwaisina vavagi mwau avaka avaka tokabitam isusunupuloiyaisi.
Kasi katuloluta tubovau
Kidamwa magim bukukwabitam, ikugwa bukukwamiabi Guyau.a bukukwamiabi Guyau. Gagabila bitagini, “Kamaiaba baisa Guyau baisa goli kabitam mokwitatoula.” Toninagowa gala ikaiki uwosi paila kabitam, deli ipakaisi vituloki. 1.7 Yob 28.28; Sam 111.10; Big 9.10
Latugu,b Tovituloki biluki la toligalega makawala. kunakaigali avaka tamam deli inam bilukwaimsi. Si vituloki bikatumkulovi m bubunela kala bwaina, makawala butia kaina kuwekuwa bikabwaili kam gigisa.
10 Latugu, avai tuta mina mitugaga bitamnabaimsi, taga kukouyagila. 11 Kidamwa bilukwaimsi kawasi, “Mwa! Kuma, bitanevaisi availa bitakatumataisi. Tamwaisi, tawomakaiyaisi tobubwaila paila wala yousokana! 12 Avai tuta bitabanaisi matausina, kaina bibwabwainasi, mitaga avai tuta bitavigimkulovaisi avaka da nanamsasi, matausina tokukwaliga wala. 13 Bitabanaisi bidubadu guguwa ituwoli ituwoli, deli bitavakasauwaisi da bwalasi avaka bitalebwaisi. 14 Kuma kutoulala oma deilisi e bitavilaisi avaka bitaveilauwaisi.”
15 Latugu, taga kuvakatu tomota makawala matausina. Kusibem metoya baisa matausina. 16 Matausina saina magisi nanakwa bivagaisi kwaitala vavagi gaga. Matausina tuta komwaidona ninasi ititobogwa paila katumata. 17 Gala bwaina bitaleiya sikula avai tuta minana mauna bigigisi avaka tauvagi. 18 Mitaga tomota makawala matausina ilaleiyasi kasi sikula titoulesi, e wa sikula makwaina bikaligasi. 19 Bubunela lebu tuta komwaidona bikatumati tolibulebu. Baisa makawala ikikaloubusi baisa matausina mbwailisi yowai.
Kabitam ikatuwola
20 Kunakaigalaisi! Kabitam ikatuwola wa keda deli obikubaku. 1.20-21 Big 8.1-3 21 Ikaigivakaveka okalapisilela valuc Tomota bisigugulasi baisa paila uula magisi kikaiyaku, gigimwala, deli yakala. deli ambaisa tomota si kabosigugula.
22 Kawala, “Yokomi toninagowa. Ammakawala kala kaduwonaku magimi bukuninagowasi? Ammakawala kala kaduwonaku deli mi mwasawa bukuyosokanaisi kabitam? Ki, gala gagabila sitana bitalapula ninami? 23 Kunakaigalaisi avai tuta bakamitilakaimi. Bakatululutaimi, deli bakamituli ulo kabitam baisa yokomi. 24 Bogwa ladouwaimi, lawitali kami kaikivi bukumaisi, mitaga gala wala sitana kunakaigalaisi ulo dou. Gala kunakaigalaisi avaka lalukwaimi. 25 Bogwa kukoulovaisi komwaidona ulo katuloluta, deli gala magimi bukutagwalasi yeigu bakiduwosisiaimi. 26-27 Mapaila kidamwa bukubodasi mwau, yeigu bagigilaimi. Avai tuta kabovitukokola bima, avai tuta bimakaiami makawala utuyagila e bukubodasi mwau makwaina makawala yagila ikatugisisi, e yokomi bukusisuaisi ommayuyu deli oninamwau, e ka, yeigu bayosokanaimi. 28 E bukudousi paila kabitam, mitaga yeigu gala batama. Kaina bukunevaigusi ambaisa ambaisa, mitaga gala bukubanaigusi. 29 Yokomi kuvigakaisi kabitam makawala gala wala avaka dimlela, deli tuta komwaidona kupakaisi bukukwabikuwolaisi Guyau. 30 Bogwa kukoulovaisi komwaidona ulo katuloluta, e gala avai tuta kunakaigalaisi avaka lalivali tutala lakiduwosisiaimi. 31 Mapaila bukubodasi avaka mapula mi sula, deli titoulemi mi vavagi bogwa bibulokatuwolaimi. 32 Tobubeikam ikaligasi paila ipakaisi kabitam. E toninagowa idoumlabasi paila uula idokaisi kabitam gala avaka dimlela. 33 Mitaga availa inakaigalaigu bisisu okabokwala. Matauna bikwala e gala wala avaka uula bikokola.”

1:1 1.1 1 Gwe 4.32

a1:7 bukukwamiabi Guyau. Gagabila bitagini, “Kamaiaba baisa Guyau baisa goli kabitam mokwitatoula.”

1:7 1.7 Yob 28.28; Sam 111.10; Big 9.10

b1:8 Tovituloki biluki la toligalega makawala.

1:20 1.20-21 Big 8.1-3

c1:21 Tomota bisigugulasi baisa paila uula magisi kikaiyaku, gigimwala, deli yakala.