RUTI
La Buki
Kabovitouula
Mapilana Ruti La Buki bitabani livalela natana vivila yagala Ruti, e mina Isireli idokaisi kukonebu makwaina kabomwasawa otutala mwau. Paila tuta matutona mina Isireli ibudobodasi bidubadu vavagi mwau, e vavagi makwaisina gagabila bitakalawasi mapilana buki yagala Tokwaraiwaga. Mitaga livalela mapilana Ruti takalau uvagila yebwaili deli veivai otutala ivakota valu.
Minana Ruti vilela Mowabi eivaisi sola taitala guma Isireli. Mitaga matauna ikaliga, e Ruti saina ikimadagi baisa yawala, deli ikabikaula baisa si Yaubada mina Isireli. Oluvi Ruti ibani taitala tubovau metoya baisa veyala e ivigaki la mwala tovau, e iuni latula. Oluviga taitala tabula minana itokaia imila guyau odubasi mina Isireli komwaidosi, matauwena goli guyau Debida, e matauna giyoumatala odubasi si gweguya mina Isireli.
Kidamwa takalawasi makwaisina kukonebu mapilana Tokwaraiwaga, tabani ammakawala Yaubada la tomota isilagisi wala avai tuta ipakaisi Yaubada. Mitaga mapilana Ruti tabani ammakawala Yaubada ikabwaili la tomota tuta matutona natana nagilagala itugwali titoulela baisa si Yaubada mina Isireli e imila nawotetila nakimadagi baisa matauna, e mauula isuvi isivagasi olumoulela Yaubada la tomota mina kimadagi.
Buki kala katumimisa
Minana Naomi ikaimilavau Bedeliem sola Ruti 1.1-22
Ruti ibodasi sola Bwasa 2.1—3.18
Bwasa ivaisi kasitaiyu Ruti 4.1-22
1
Elimeleki deli veyala igalasi ilosi mapilana Mowabi
1-2 Omitibogwa mapilana Isireli, tutala tokwaraiwaga wala iguguyausi, e molusaula ikaloubusi. E taitala tau yagala Elimeleki odalela Eparati isisu Bedeliem mapilana Yuda. Elimeleki la kwava Naomi, deli litula taiyu, Maloni sola Kilioni. E matausina igalasi ilosi mapilana Mowabi. Baisa isisuaisi e Elimeleki ikaliga, e Naomi wala deli kasitaiyu litula isisuaisi. E matausina ivaisi vilesi Mowabi, minasina Opa sola Ruti.a Minana Opa la mwala Kilioni, e Ruti la mwala Maloni; kugisi Rut 4.10. Osi sisu baisa iboda taitu kweluwotala e Maloni sola Kilioni ikaligasi. E Naomi isigumalawa wala.
Naomi deli Ruti ikaimilavausi Bedeliem
Tutala Naomi bogwa ilagi bulogala kidamwa Guyau Yaubada inokapisi la tomota isaiki si tayoyuwa bwaina, e ikatubaiasasi bisilavaisi Mowabi deli yuwola. Tuta makwaina itokaiasi mwada bikaimilavausi mapilana Yuda, mitaga wa keda Naomi iluki minasina, kawala, “Veve! Kukweiitasi omi valu bukusisuaisi deli inumia. Ibodi Guyau bikabwailimi makawala kuvigakaigusi e makawala goli mi kabwaila baisa tokwaliga. E ibodi Guyau bipilasaimi bukuvaivausi e bukusisuaisi omi kaukweda.”
E Naomi iviyuwoli itali minasina. Mitaga ikapwalaisi si koku ivalamsi, 10 e ilukwaisi yuwosi, kawasi, “Gala! Bwaina wala bitawaisi bitalokaiasi veyamwa.”
11 Naomi ivitakauloki Opa sola Ruti, kawala, “Litugwa, bukukwaimilavausi. Avaka paila magimi bukubokulaigusi? 12 Gala wala gagabila, paila yeigu bogwa lavinumoya e gala ibodaigu bavaivau.b Paila mina Isireli kasi karaiwaga kaina kasi gulogula kidamwa taitala tovavaigila bikaliga, ibodi bodala bivaiya deli kubuyala tuwala; kugisi Kak 25.5-10. Kukwaimilavausi omi valu. Kainaga gagabila bogi makwaina bavaivau e bauni litugwa tauwau. 13 E kidamwa bavagi makawala, ammakawami? Ki, bukutulotulasi igau bitovakavekasi? Kaina baisa bisilibodaimi mwada gala bukuvaisi deli ituwoli tomota? Veve! Litugwa, gala wala. Yokomi kunikolaisi baisa gala wala ipwapwasa, kadai? Guyau bogwa ininilavaigu e laboda mwau, e yeigu saina anokapisaimi.”
14 Ivilumvausi tuvaila e Opa iviyuwoli yawala italoi e ikeiita bila ola valu. Mitaga Ruti ikaipapi yawala. 15 Naomi iluki minana, kawala, “Ka, Ruti, kugisi bodam bogwa eikeiita bilokaia veyala deli goli la yaubada. Kulokaia wala bukukwaimilavausi.”
16 Mitaga Ruti ivitakaula, kawala, “Gala bukulukwaigu basilavaim. Kutagwala bitala kadataiyu. Ambaisa bukula, yeigu bala, e ambaisa bukusisu yeigu basisu. M tomota baisa ulo tomota e m Yaubada baisa ulo Yaubada. 17 Ambaisa bukukwaliga, baisa bakaliga e baisa wala bibakwaigusi. Ibodi Guyau bimipukwaigu saina mwau kidamwa batagwala avai vavagi bitavileiyaida. Kaliga wala bikapitunaida.”c Kaliga wala bikapitunaida. Gagabila bitagini “Kaliga goli gala bikapitunaida!”
18 Tutala Naomi igisi Ruti saina ininigagi magila wala kasitaiyu deli bilosi e ikapatu.
19 Ililoulasi iviloubusisi Bedeliem. E valu imotatina, e nunumoya leimaisi ikaibigasi kawasi, “Wi, minana Naomi!”
20 E minana ivitakauloki, kawala, “Gala bukudokaigusi Naomi.d Naomi...Mara.Maigana Naomi kala katumiki “mwamwasila”, e Mara kala katumiki “yayana”. Kudokaigusi Mara, paila Yaubada Topeuligaga ivigaki yayana baisa yeigu. 21 Tutala asilavi baisa ala namwaidogu. Baisa tuta Guyau ikaimilivauwaigu baisa nananota yeigu. Avaka uula kudokaigusi Naomi? Paila Guyau Topeuligaga bogwa ikagagaigu deli iyomwauwaigu.”
22 E bogwa baisa makawala Naomi ikaimilavau metoya Mowabi kasitaiyu yawala Ruti minana vilela Mowabi. E baisa tuta kala vitouula tayoyuwa bali mapilana Bedeliem.

a1:4 Minana Opa la mwala Kilioni, e Ruti la mwala Maloni; kugisi Rut 4.10.

b1:12 Paila mina Isireli kasi karaiwaga kaina kasi gulogula kidamwa taitala tovavaigila bikaliga, ibodi bodala bivaiya deli kubuyala tuwala; kugisi Kak 25.5-10.

c1:17 Kaliga wala bikapitunaida. Gagabila bitagini “Kaliga goli gala bikapitunaida!”

d1:20 Naomi...Mara.Maigana Naomi kala katumiki “mwamwasila”, e Mara kala katumiki “yayana”.