2
Ruti isosewa Bwasa ola rigaba
Naomi la veivai taitala yagala Bwasa. Matauna la guguwa bidubadu, deli isim kala yeiwau. E matauna Bwasa Elimeleki vaiyola. E omitibogwa matauwena Elimeleki baisa Naomi la mwala. Kwaitala tuta Ruti iluki Naomi, kawala, “Kutugwalaigu bala origaba asewae Paila makawala wala isim kasi karaiwaga mina Isireli; kugisi Tol 19.9-10 deli Kak 24.19. bali baisa matausina totayoyuwa eililigaimwaisi. Gagabila wala babani availa bitagwala bapaisewa katitaikina.”
Naomi ivitakaula, kawala, “O latugu, bwaina, bukula.” 2.2 Tol 19.9-10; Kak 24.19
E minana ila ilokaia totayoyuwa, ikukugwasi e kesa minana isosewa. E Ruti ilububoti wala Bwasa la rigaba.
Tuta makwaina Bwasa eiviloubusi metoya Bedeliem ibodi la totayoyuwa. Bwasa ikaibiga, kawala, “Guyau deli yokomi.”
E ivitakaulokaisi matauna, kawasi, “Guyau bisikailim.”
Bwasa ikatupoi baisa matauna kasi tokugwa, kawala, “Avaivila minana natubovau?”
Tau matauna ivitakauloki, kawala, “Minana nagilagala eigalasi sola Naomi leimaisi metoya Mowabi. Inigadaigu kidamwa batagwala bibokuli topaisewa bisewa sitana bali. Igau ikikivisiga ivitouula la paisewa leima tuta baisa, e makateki goli eisili iuvaiwasi okaikonigula.”
E Bwasa iluki minana Ruti, kawala, “E kuma igau sitana bitabigatona. Ka, gala bukusewa bali ambaisa taga makwaina wala rigaba. Bukupaisewa deli minasina vivila. Kuvitusi minasina bukugisi ambaisa bitayoyuwasi e bukusikaili. Bogwa laluki matausina ulo towotetila taga bikabikonaimsi. E kidamwa bukukwadaka, kula kumom sopi makwelasina kabogola bogwa eikilaisi.”
10 Ruti ikavagina opwaipwaia e iluki Bwasa, kawala, “Avaka paila eikaiki wowom paila yeigu kam tomakava? Avaka paila kumitukwaiyaigu yeigu nagilagala?”
11 Bwasa ivitakaula, kawala, “Bogwa lalagi paila yoku namitakwai nakamaiaba, vavagi komwaidona avaka avaka kuvigaki baisa yawam tuta makwaina m mwala bogwa eikaliga. Bogwa anikoli ammakawala lokusilavi tamam inam deli viloutabum, e lokumaga baisa kusim oluwalaimasi e yakamaisi gala kunikolaimasi. 12 Ibodi Guyau bimapu avaka bogwa lokuvigaki. Ibodi bukukwau kam mapu kwaiveka metoya baisa Guyau, Isireli la Yaubada. Paila bogwa lokumakaia matauna Yaubada mwada biyamataim tuta tuta.”
13 E minana Ruti ivitakaula, kawala, “Tomwaya, m mitakwai toyo m kwapisila bogwa labani e kuyomwasalaigu, kalubikoya yeigu gala m nawotetila. Kidamwaga yeigu m nawotetila bibodi bukunokapisaigu. Mitaga gala ikwanaigu, paila yeigu gala avaka dimlegu, gala m nawotetila yeigu.”
14 E tutala kamkwam Bwasa iluki Ruti, kawala, “Kuma sitana kukwam kaula e lubwau wa viga bukuvadagu.” Ruti isili deli minasina nauwotetila e Bwasa isaiki minana bali kweminumenu ikam. Ikomata e kesala isaim. 15-16 Bogwa ilokaia tuvaila isewa, e Bwasa ikasilam totayoyuwa, “Kutagwalasi bisewa katitaikina sailava maluvasina ikanukwenu, gala avaka bukulivalasi e taga bukusilibodaisi. E metoya osailava sitana bukukidubalaisi bikanam kidamwa minana bisewa.”
17 E Ruti ikaimilavau isewa bali origaba e ikoyaiki wala. E avai tuta bogwa itutu bali, kala vakaila iboda yuwa peta. 18 Ruti ikau bali ikaimali ovalu ivituloki yawala kwaivila kala bawa eisau. Tuvaila isaiki bali kweminumenu avaka eikobogi. 19 Naomi ikatupoi minana, kawala, “Ve! Ambaisaga mokusosewa? Availa ola rigaba lokupaisewa? Ibodi Guyau bimitukwaii tau matauna availa nanola itagwala ininabwaila baisa yoku.”
E Ruti iluki Naomi kawala, “Lapupaisewa ola rigaba taitala tau yagala Bwasa.”
20 Naomi ikaibiga, kawala, “Iboda Guyau bimitukwaii Bwasa. Tuta komwaidona Guyau ivagi avaka eikatotila baisa tommomova deli tokwaliga.”f Naomi eininamsi matausina la mwala deli litula. Naomi isetuwoli la biga, kawala, “Matauna tau veiyodasi e matauwena taitala matausina isim si koni biyamataidasi.” 2.20 Tol 25.25
21 E Ruti ikaibiga, kawala, “Ka, saina bwainigaga sainela ilukwaigu basosewa bali deli la topaisewa wala, igau avai tuta tayoyuwa bivigimkulovaisi.”
22 Naomi ikaibiga baisa Ruti, kawala, “Mitaga, latugu. Bibwaina baisa, yoku kupaisewa ola rigaba Bwasa deli minasina vivila. Gala wala bukuluvapela, kaina bivabubotaimsi tuwoli rigaba.” 23 Mapaila Ruti ipaisewa deli minasina ikatuyouli bali deli witi igau avai tuta tayoyuwa ivinakwaisi. E Ruti isitotaula wala ovalu sola yawala isisuaisi.

e2:2 Paila makawala wala isim kasi karaiwaga mina Isireli; kugisi Tol 19.9-10 deli Kak 24.19.

2:2 2.2 Tol 19.9-10; Kak 24.19

f2:20 Naomi eininamsi matausina la mwala deli litula.

2:20 2.20 Tol 25.25