SEPANAIA
La Buki
Kabovitouula
Matauna Sepanaia eivitoubobuta katitaikina taitu 630 BC, e oluvi guyau Yosaia eivigivau kidikedala tapwaroru wa taitu makwaina 621 BC. Mapilana buki tabubani vavagi makwaisina tuta tuta tovitoubobuta biguguguyasi, makawala yamla katudadaimi deli katudoum, paila wa yam makwaina mina Yudia bibodaisi kasi mipuki paila eitotubulokaisi Yaubada e eitapwarorusi baisa minasina yaubada ituwoli ituwoli. Tuvaila mimilisi boda ituwoli ituwoli bibodaisi kasi mipuki metoya baisa Guyau. Ilagoli bogwa wala bidoumsi mina Yerusalem, mitaga igau oluvi Yaubada bivigivau valu deli bikaimilivau tomotala, e matausina imanum ninasi deli tomitukwaibwaila bisigagasi wala baisa.
Buki kala katumimisa
Yamla Guyau la yakala 1.1—2.3
Mabudosina otalila Isireli kasi katudoum 2.4-15
Mina Yerusalem kasi katudoum deli kasi katumova 3.1-20
1
Baisa Guyau la biga eiluki Sepanaia, ola tuta Yosaia, Amona latula matauna guyoula Yuda. (Sepanaia dalela eivitouula metoya guyau Esekaia, eisakaili Amaria, Gedalaia, e Kusia.) 1.1 2 Gwe 22.1—23.30; 2 Lil 34.1—35.27
Yamla Guyau la yakala
E Guyau ikaibiga kawala, “Ka, yeigu bakatudoum vavagi komwaidona odabala pwaipwaia, tomota komwaidosi deli mauna nasigisagina, mauna nayoyowa, deli goli yena. Yeigu bamipuki tomitugaga. E bakatudoum tomota komwaidona e gala taitala bilau biga. Yeigu Guyau bogwa lalivala.
“Ka, yeigu bamipuki mina Yerusalem deli komwaidosi mina Yuda. Yeigu bakatudidaimi Beali kala tapwaroru metoya mapilasina, e gala tuvaila availa biluluwaisi tolula matausina gala inikolaigusi, matausina goli eiwotitalaisi Beali. Yeigu bakatumati availa matauna bimwena bila ola kulumwala e bititapwaroru baisa kalasia, tubukona, deli utuyam. Yeigu tuvaila bakatumati availa matausina ikugwa ititapwarorusi baisa yeigu deli ikatilavaisi tatousi paila yeigu, mitaga oluvi ibigasi katotila oyagala yaubada minana Milikom. Yeigu bakatumati availa matausina itotubulokaigusi, e gala tuvaila ibokulaigusi, matausina goli gala ikaimilavausi bimakaiagusi kaina inigadaigusi paila bavakadi matausina.”
Ka, Guyau la yam bogwa eivakatitaikina, yam makwaina goli Yaubada bimoliku bivagi avaka, mapaila ibodi bukulamamsi omatala. Guyau eikatubaiasa bikatumati la tomota makawala goli lula. E Guyau eilivala kawala, “Ka, wa yam makwaisina bakatumata! Bamipuki matausina tosikwawa, guyau litula, e deli komwaidosi matausina eikikavasakisi kasi gulogula mina mitawasi. Bamipuki komwaidosi matausina eititapwarorusi makawala matausina gala inikolaigusi, e iuveilausi deli ikikatumatasi mwada bikaidodigasi kasi tokugwa si bwala metoya avaka eilebwaisi.”
10 E Guyau ikaibiga kawala, “Ka, wa yam makwaina yokomi bukulagaisi butula valam metoya makaduyona Kalapisila Yena olopola Yerusalem. Bukulagaisi kavivia metoya katuposula makatupona katupovau olopola Yerusalem, deli bukulagaisi luluwala kodadaimi metoya wa koya. 11 E yokomi lokusisuaisi oitayatilela valu kuvalamsi deli kukwaviviasi avai tuta bukulagaisi baisa, paila komwaidosi togigimwala bogwa bikaligasi!
12 “E wa tuta makwaina yeigu bakau kaitapa e banovili Yerusalem. E bamipuki tomota matausina availa availa idubumaisi titoulesi, e ililivalasi kawasi, ‘Guyau gala ibodi bivagi avai vavagi.’ 13 E si veiguwa bikwaiyaisi deli si bwala bikodidaimisi. E gala tuvaila bisisuaisi wa bwala makwaisina eikikaliaiisi kaina bimomsi waini metoya obigulela makwaisina leibigulaisi.”
14 Ka! Guyau la yam kwaiveka bogwa eivakatitaikina - e bogwa saina eivakatitaikina deli eimaima saina nanakwa! Yam makwaina saina kwemmayuyu, kaina goli tokwabilia saina mina tuvaluwa mitaga matausina bivalamsi deli si ninamwau! 15 E yam makwaina bavigaki yamla gidumleiya, e yamla mwau deli ninamwau, yamla kodadaimi deli katudoum, yamla dubilikitakita deli guugwau, yamla lubakapula deli bwau, 16 yam makwaina butusi tauya bitigilulusi deli si tuwa tokwabilia eikikabiliasi baisa valu makwaisina kalisi kwepapeula deli si bwala kweuwonaku bolela kabilia.
17 E Guyau ikabiga kawala, “Ka, bamai makwaina kaboyogagi baisa tomota, e komwaidosi wala bivabakwalisi makawala taitala tokwau. E matausina bogwa eimitugagasi baisa yeigu, e mapaila buyavisi bibubusi makawala sopi, e uwosi komwaidona biboginaki olopola valu.”
18 Avai tuta yam makwaina Guyau biyomitali la gidumleiya; gala wala ibodi komwaidona si siliba deli si goula bikoli si momova matausina. Valu watanawa komwaidona bogwa wala bivakovi wa kova metoya ola gidumleiya. Guyau bogwa bikatudoum - kweyopolasi katudoum - baisa komwaidona tomota eisisuaisi odabala pwaipwaia.

1:1 1.1 2 Gwe 22.1—23.30; 2 Lil 34.1—35.27