2
Pol yá Tesalonaika káin miti yáup táuk wata miuk
Yanuknuk, nándá sányot átang yáup táumán watá hánámá ma háliuk ingga sáni há nareráng. Nándá sándán káin ma áwená it yáilá Filipai káin átumán wahára náháng lem tángga me keke nánuráng. Sáni há nareráng wáina, sándán káin áwumán hára wu káyam bá nándán me káting hang tiktik táwi táuráng, enendu Ánutu náni watá pahán náni táng káto táng námán ma pitáená káto hálengga átang Ánutu yan me pingnga álosim wa sándán káin miumán. Kulá nándá Jesu ya naráng háting mineráng ingga ámna náráwa yánángngátamán wahára me kandák kámá ma yánángngátamán, hang me kámá táng tingga wahára meng pilingga ma átningngátamán, me yángyárungingiya ma átningngátamán. Ánutu málámbá náhán kándáng hálen du yáup álo táineráng ingga narángga ku me pingnga álosim wa mengga kukuya yáup námuk. Nándá ku ámna náráwa yá nándán yáup wa kangga heronge naráng nánámáya yáup ma tánggumán. Ináku Ánutu málámbá pahán náni wa kangga heronge naráng náminek ka wata yáupmá tánggoemán. Sáni há nareráng wáina, nándá me karo kámá ma táng sámumán, hang nándá há árán nukngá ya nanará káluná wahára kungga sándán kutná kutná wa ihánin ingga ma sángsárungiumán. Rina rina táumán wawu kándáng re ingga Ánutu yá há narek. Nándá sándán káin me ámna náráwa kámá yan káin kut táwi tánin ingga wata yáupmá ma táumán.
Nándu Jesu Son Iháhá watán aposel, wata ku nán kut náni meng tárut tániráng ingga narángga iná wu sánátne álo wáina tánggalát. Enendu wáina ma táumán, ináku rám sányot átumán wahára wu nangge maming gá nanggená isikimo pinná tángga átnándak wáina ina yolop náni hánám átumán. Nándá sánda kikiná táwi hánám narángga ku Ánutu yan me pingnga álosim wa sámánin ingga heronge rewe átumán. Hang sándá nán nuknuk náni hánám háliuráng, wata ku nándá kutná kutná náni kámuk hánám sán háláng sásámáya yápmanin ingga heronge rewe átumán.
Yanuknuk, nándá sányot átang Ánutu yan me pingnga álosim wa sánumán wahára nánin átnát kálu rina átnát wata yáupmá táumán wawu sáni há nareráng wa. Sándá re háláng pin náni tánirot ingga ku wata káen me yáungán yáup háláng hánám tángga átkumán.
10 Ámna náráwa Jesu ya naráng háting mená sányot átumán rám wahára nándá ket tárák rina táumán wawu sáni há nareráng me Ánutu yá hányon narek. Nándu Ánutu rahálá hára rongrongngá átang ket tárák kándáng wa rewe táumán, watá kandák kámá ma háliuk. 11 Sáni há nareráng wáina, nan dá nángánanggená ya ket tárák rina tángngátak wáinanyon du nándá sán káman káman da táumán, 12 wahára ket tárák wata kinan du me sán sámáng rorosi watyot pahán sáni táng káto tátá wa sánángga átumán, hang sándá ket tárák álosim Ánutu yá rina átnát ta narek wa há hánám tángga átnát ta sánángga átumán. Ánutu yá mantáng sámángga átkoek wawu málámbán ámna náráwa pánpáliná hánám hálengga málámbán yamá sireretná pálak wata kinan árát málámbá pin sáni tángga átkuinek wata ingga mantáng sámánggoek.
13 Sándá nán milun náni káinnan Ánutu yan me wa narángga táuráng wawu ámna yan me ina ma táuráng, ináku Ánutu yan me páliná ingga táuráng, wata nándá rámá rámá Ánutu heronge me hányon inánggoemán. Me watá ku niyá naráng hákhátik hára átaráng sánda pahán sáni káin átang yáup tángga átkoek. 14 Yanuknuk, sándu miti ámna náráwa Judia ále káin átaráng wáinanyon háliuráng, ámna náráwa wakáin wawu Jesu Son Iháhá watyot ronrosin átaráng. Nuknuk sáni Táwi ya ma naráng háting mená watá márapmá sámuráng wáinanyon du Juda ámna kámá yá Judia ále káinnan ámna náráwa márapmá yámuráng. 15 Juda ámna yá profet ráháng kátkámut táuráng me Táwi Jesu utkámut táuráng ngáyá hang nán hányon násurát kungngátamán. Wáina tát tu Ánutu yá takta kápángngátak. Ámna watá yon du ámna kámuk iháng káyam tánggoeráng. 16 Ánutu yá ámna náráwa ále kámá káinnan wa son ihik ingga nándá watán káin me álosim wa mengga kunin ingga tánggoemán, enendu Ánutu yá wáina ma táindak ingga Juda ámna yá nándán kálu susuwá tánggoeráng. Wáina tángga ku mukmuro yáni wa ketnán ketnán tit maming táwi hálengga árángga kunggoek, wata ku Ánutu yan pahán káráp watá watyot há átak.
Pol yá Tesalonaika son kákápáya kikiná naruk
17 Yanuknuk, Juda yá kandák tát nándá sán sápmangga kung mulangán káin rám hátetná kimo átang gu sán sásáháya kikiná naránggiumán. Kurák mátap sáni ma kanggiumán, enendu pahán náni wu sányot átkiuk. Nándá son áwángga sásáhá wata kikiná hánám narángga kálu ya háláng hánám sulinggiumán. 18 Nándá sándán káin kunin ingga narángga no rám máro hánám kálu ya sulinggiut, enendu Satan dá kálu sung námánggiuk. 19 Kulá rám Táwi náni Jesu yá son áwinek wahára wu náutá ku náháng káto tán du málámba rahálá hára átang heronge tángga átnemán? Náut ihángga ku kung Jesu elengga átang yáup náni kándáng táumán ingga ininemán? Wawu sán. Sándá naráng hákhátik hára káto hálengga átneráng ingga há naremán, wata ku rám wahára Jesu rahálá hára nándá heronge táinemán. 20 Pálipuk, nándu sánda heronge táwi naránggoemán. Sándá tát tu nándá pahán láláp hára átkoemán. Hulá wata hánám bu nándá son áwángga sán sásáhá wata kikiná hánám naránggoemán.