2
Milun Yayali Ámna yá tunggafeinek
Kulá, yanuknuk, Táwi náni Jesu Son Iháhá watá son áwán náni watyot urum átnemán wata sánindemán, wata ku kándáng narineráng. Táwi yan rám bu há tunggafiuk ingga kámá yá sánát naránggoeráng, enendu hárámutang wata narát ma márawindak. Iná ámna káman dá ing meinek, “Iruk Káungá yá ing nanek, rám bu há tunggafiuk,” me ámna káman dá wáina met narut ingga meinek, me ámna káman dá ku nándá papia uyingga kungga ku me wáina wata kinan uyiumán ingga meinek, enendu me wawu kusák rewe, wata ku sándá wa narángga sokmuná hárámutang narát ma márawindak. Ámna káman dá me wáina mengga ma sángsárungindak. Rám watá hánámá ma tunggafeindák, ináku hulátingga ku ámna náráwa táup hánám watá árená tángga Ánutu sárum imineráng watyot Milun Yayali Ámna* Milun Yayali wawu Ánutu yan Meng Rákit Me Sárum Imámá wata mek. watá hiták háleinek. Iná ámna wawu Táwi yá káráp lánggop pán pingnga ingga há táng tiuk, wata ku wakáin pukon muná kuinek. Ámna watá ku ámna náráwa yá ánutu kusák yánáng sákngingngátaráng wa, me Ánutu ni pálipuk wa, iháng káyam tángga málámba kutná táng tárut tángga rina rina menggoeráng wa iháng hang tinek. Wáina tángga ku Ánutu yan it káungá hánám kinan wa kung hang kome tángga átang gu ing meinek, “Nák ku Ánutu.”
No rám sányot átut wahára wu wáina wata ku há sánánggiut, enendu kalot sámuk hám? Sándu rám nahára náutá Milun Yayali Ámna wa kik tángga árán watá hiták ma hálengguk wawu há nareráng. Ánutu yá rám ting muk wahára ku wáina watá hiták háleinek. Rám nahára wu milun yayaliyan háláng watá kilak há yáup tángga árán ámna náráwa yá Ánutu yan meng rákit me wa yalinggoeráng. Wawu kilak wáina re árán kungga niyá Milun Yayali Ámna wa kik tángga átnándak wa Ánutu yá yaling mán du Milun Yayali Ámna watá hiták háleinek. Hiták hálengga átang árongga árán du máriya ku Táwi Jesu yá yamá táwi watyot áwángga ku máta mulá yáre Milun Yayali Ámna táng lem tángga yamá watá yon tán du muná kuinek. Kulá Milun Yayali Ámna yá hiták hálengga átnek wahára wu Satan dán háláng hára ket tárák hulá kákámá hálángngá pálak hánám wáina táinek, enendu wawu kusák rewe. 10 Wáina tángga ku niyá muná kukuyan kálu hára há átaráng wa ket tárák wáik hulá hulá wahára yángyárungingga ihinek. Muná kukuyan kálu hára átaráng wawu Ánutu yá me páliná wa yánángga ku son iháháya táuk, enendu watá me wa narángga átkuku álosim wa tátáya takta naruráng. 11 Hulá wáina wata ku Ánutu yá nanará yáni wa táng yawák táwi hánám tán du watá me kusák wa me páliná ingga kangga isutkoeráng. 12 Ámna niyá me páliná wata narát ále hánám hálen kálu kandák wa isusut wata heronge tánggoeráng wawu kámuk Ánutu rahálá hára, me hára átang kandák yáni watán márapmá ihineráng.
Ánutu yá son sáhinek ka sáháng kankaliuk
13 Kulá, yanuknuk, Táwi yá sánda kikiná naránggoek. Nándá sánda narángga ku Ánutu heronge me inánggoemán. Nándá wáina tánggoemán wawu álosim, náuta málámbá hulátitiná káin yon son sáhinek ka há sáháng kankaliuk, hang me páliná wata narát pálipuk háliuk me Iruk Káungá watá tán rongrongngá hálenggoeráng, wahára kungga ku Ánutu yá son sáhuk. 14 Ánutu yá wáina watá sándán káin tunggafefeya há naruk, wáina hálendu málámbáyon nán suring námán kung me pingnga álosim wa sánumán. Wahára kungga ku Ánutu yá mantáng sámuk wawu sándá Táwi náni Jesu Son Iháhá watán yamá me háláng wata kinan átkuineráng wata. 15 Wáina wata ku, yanuknuk, káto hálengga átang Ánutu yan me rina sánáng tolingngátamán wa narineráng. Me hára mengga sánumán me papia hára uyingga sámánggoemán wa naráng hátingga isutang átkuineráng.
16-17 Nan náni Ánutu yá kikiná naráng námángga ku pahán námánggoek wahára kungga ku háláng námán rámá rámá káto átang Ánutu yá náháng álolo táinek wata hálengga átkoemán. Ánutu yot Táwi náni Jesu Son Iháhá watá pahán sáni táng káto táng sámángga háláng sámán kálu kándáng isutang me álosim re mengga átkuineráng.

*2:3: Milun Yayali wawu Ánutu yan Meng Rákit Me Sárum Imámá wata mek.