2
Jesu yan yáup tángga átang márapmá rina áwinek wahára káto hálengga átnelák
Nanggena Timoti, kák ku Jesu Son Iháhá málámbá háláng kamánggoek, wata ku káto hálengga átnelák. Ámna náráwa táup táwi ya rahán yáni hára me rina yáne narulák me wanyon táng ámna náráwa niyá Táwi yan me káto tángga átaráng wa ket yáni hára tinelák, wata ku watá wanyon táng kung ámna náráwa nukngá yánáng tolineráng. Jesu Son Iháháyan tewe ámna álosim bá ina átnelák. Wáina átang márapmá rina áwinek wahára nándá káto hálengga márapmá suwánggoemán wáinanyon káto hálengga átang márapmá suwinelák. Tewe ámna káman dá yáupmá hára átang waháranyon yáup nukngá ma tángngátak. Ináku táwiná pahán álosim imámáya ku náut yáup imená wa rewe tángngátak. Wáinanyon ámna káman dá hururung kuku wahára watán káluná rina tingga hururung koená wa táng hátingga kandák kunggim wawu wata yumnakngá ma ihánggim. Yáup mara káman dá hái hinek, wata páliná watá áliknginek wawu watá kálak náinek. No me tárákngá kanet wata narátá ku Táwi yá háláng kamán wata hulá kámuk narinelák.
Rámá rámá Jesu Son Iháhá wata naráng hátingguinelák. Ánutu yá há kámutuk háranan son táng tárut táuk, iná málám wawu king Dewit tán hun háranan. No me pingnga álosim yánánggoet wawu wa. No márapmá sungga átkoet wawu me pingnga wa ámna náráwa yánáng tolingngátat wata. Hulá wata hánám bu sen dá neháng kik tángga kalabus kinan manek ámna ina ting sat átkoet, iná Ánutu yan me wawu sen dá táng kik ma tátáyan. 10 Wata ku no káto hálengga átang márapmá hulá hulá suwángga átkoet, wawu no ámna náráwa Ánutu yá nakán ingga iháng tunggap táuk wa háláng yámámáya. Wáina háláng yáme ku Jesu Son Iháhá wata naráng háting mángga árát tu Jesu yá son ihán rámá rámá yamá táwi wata kinan átneráng.
11 Me ná meindet náwu pálipuk hánám,
Iná nándá Jesu yot kámutumán hálen wawu málámbot há átkuinemán.
12 Iná nándá káto hálengga átang márapmá sungga átnemán wawu máriya ámna náráwa hulá hálengga watyot kutná kutná pin yáni tátáyan kome wahára átnemán.
Iná nándá Jesu ma naráng mámán ingga meinemán wawu Jesu yá wáinanyon ma naráng sámát ingga meinek.
13 Iná nándá Jesu yan me há isutnemán ingga mengga sangga wáina meinemán wa ma isutnándámán, enendu Jesu yá pahán sáminet ingga miuk wa há isutnek, náuta me wáina táinet ingga mengngátak wawu ma sangngátak.
Ánutu rahálá hára yáup ámna álosim átnelák
14 Ko Jesu yan ámna náráwa me ná kanet ná sonson yánángguinelák. Ánutu rahálá hára me káto yánángga ing yáninelák, kámá yot me hánámá hánámá wata hulá nanaráya menmen ná ma tángguindaráng. Me wáina watá ámna káman ma háláng imindák, ináku niyá me wa narinek watán naráng hákhátik wa táng yakyawák táinek. 15 Ko hánghálángngingga átang yáupya wa tángga átkuinelák wawu Ánutu yá yáupya wa kangga yáup ámna álosim ingga kahángga árán ko málámba rahálá hára átnát ta reprepmá ma narindálák. Wáina átang gu ko me páliná wa kándáng re kámá yánáng tolingguinelák. 16 Me hánámá hánámá Ánutu yan nanará káin ma áraráng wa sárum yáminelák. Ámna náráwa niyá me kandák wáina mengngátaráng wawu yolop yolop Táwi sangga mulangán kungga kungga átang kandák yáni watá táwi hánám hálengngátak. 17 Me wáina wawu putun dá sippot sippot ámna nangge iháng wáik tátáya tángngátak wáina. Ámna wáinaná waháranan ámna yará ku Himeneus káling Filetus. 18 Ámna yará wawu me páliná isusut wa há sáumálák. Ámna náráwa yá há kámutang son tátárut wawu há sálikngiuk ingga mengga ámna náráwa kátu yan naráng hákhátik wa há iháng wáik tánggoemálák. 19 Iná Ánutu yan ámna náráwa wawu kumam káto ina ma kongkongngindáráng wata táit yáni hára ku me ing uyingga tiuk, “Táwi yá ámna náráwaná wa kándáng hánám há naráng yámek.” Hang ing hányon uyiuk, “Ámna náráwa niyá nándu Táwi isutnándamán ingga meineráng watá ku mukmuro rina rina wa erek sárum imineráng.”
20 It maming tátáwi kámá ya kinan káin du rápmám me rápmám ina hulá hulá yá átaráng. Kámá gol yá iháng tolená me kámá silva yá iháng tolená yá átaráng wawu yáup álosim yámámáyan. Iná kámá káráp pá hoseng tolená me kámá káwak ká iháng tolená yá átaráng wawu yáup hánámá hánámá yámámáyan. 21 Wáinanyon du ámna náráwa kámá yá ket tárák yáni wáik wa sang hálineráng wawu rápmám wa iháng yáup álosim imámáyan dá ina átneráng. Ámna wáinaná wawu rongrongngá hánám átneráng, wata ku Táwi yáni yá náut yáup álosim yáminek wawu yáup tátáya há tiyawingga átneráng, wata ku yáup wa kándáng hánám há táineráng.
22 Wáina wata ku nenggimo yan kikiná wáik pahán kinan káin tunggafengngátak wata pitáng máng kung átang gu káto hálengga ing wa ihinán táinelák, kándáng átnát, naráng hákhátik hára átnát, kámá kápátá kikiná háhále me pahán láláp hára átnát wa. Wáina ihinán wawu ámna náráwa niyá Táwi rahálá hára rongrongngá átang sáponga tángga ináng sákngingngátaráng watyot ket tárák wáina wa ihinán táineráng. 23 Ámna náráwa yá me páliná muná wata menmen ná tát ko ka táng kung wata kinan ma tindalák, náuta watá kangot kung honhoren tátá kálu wahára tiwon. 24 Wáina narinelák, Táwi yan yáup nangge nándu káman yot honhoren ma átnándamán. Iná nándá ku ámna náráwa kámuk hánám iháng álolo tángga ku me páliná yánáng totoli káluná wahára átang kámá yá náháng lem tát nándá ku pahán láláp re yáminemán. 25-26 Ámna kámá wawu Satan dá iháng málámbán kumbi kinan tin málámbán yáup kandák hulá hulá wa tángngátaráng. Ámna wáinaná watá nányot kámkáyam táineráng wawu nándá ku yolopon hára yánáng tolitne ku Ánutu yá pahán yáni kinan yáup tán álo hám pahán hurik tángga ku me páliná wawu wáina ingga naráng rákit táineráng. Wáina tángga ku nanará álosim watá ihán Satan dán punggip háranan dá sohingga áwineráng.