3
Rám bá sásáliná kálu ámna náráwa yá mukmuro táwi táineráng
Ing narinelák, rám bá sálikngin ingga tángga átnek wahára wu márapmá wáik hánám watá tunggafeineráng, náuta ámna náráwa yá ing táineráng wata, yáni ya rewe narát kikiná háleineráng, sup pa narát kikiná háleineráng, yáni ya tungtung yáni táineráng, yáni ya narát árená háleineráng, me kandák yánángga iháng hang tiktik táineráng, nan mam bán milun ma isutnándáráng, kámá niyá háláng yámineráng wata ma narindáráng, Ánutu yan ket tárák álosim wa sangga káwak kán nanará isutneráng, kámá kápát ále hánámá ina háleineráng, kámá ya kátu sang yáyámá ma táindáráng, kámá yá kámá ya wáina táek ingga kusák pileineráng, yánin átkuku wa pinná ma táindáráng, ámna ángárángngá hánám átang kámá yot álo erawángga iháng wáik táineráng, kálu kándáng wata taktak yámineráng, nuknuk yáni wa iháng káyam ket yáni hára tineráng, sopmuná ingmen nanará yáni kandák wa isutneráng, sut yáni tángga árárá táineráng, káwak nátán heronge wata narát kikiná háleineráng, iná Ánutu ya ku kikiná ma narindáráng. Yáni wu Ánutu ináng sákngená yan tárák wahára átkuineráng, iná Ánutu yan háláng gá átkuku yáni wa táng totoliya wu taktak yáminek. Wáina wata ku ámna wáinaná watyot káman hálengga ma átkuindalák.
Ámna wáinaná watá it kinan kung hanin ingga yángyárungingga kálu ya sulingga kangga kung hangngátaráng. Wakáin kung hangga ku náráwa me háting márák tángga nanaráyan tárák muná watán nanará wa pin yáni tángga wáina wáina tániráng ingga yánángngátaráng. Iná náráwa wawu pahán yáni káin kandák wa táwi hánám tátáya narángga mukmuro táwi hánám wa tát watá iháng usángga átnándak, hang rámá rámá nanará mirak wa iháháya kikiná naránggoeráng, iná Jesu yan me páliná wawu kándáng ma naráng rákit tángngátaráng. Uláp ámna yará Janes káling Jambres* Juda yá ing mengngátaráng, Janes káling Jambres wawu Moses yan rám hára Isip káin Fero yan ámna yará sárum yándi pálak átkiumálák wata kut yándi. Son Iháhá 7.22 káling 9.11 wahára káineráng. yá Moses táng káyam táumálák wáinanyon du ámna watá me páliná wa táng káyam tánggoeráng. Nanará yáni watá wáik hánám árán Ánutu ya naráng háting mámáyan káluná watá kándáng ma hálen du Ánutu yá sárum yámánggoek. Wáina táineráng enendu ámna náráwa yángyárungingi watá táwi ma hálengga kuindák, ináku ámna náráwa yá watán ket tárák wawu hohoná yan ket tárák ingga hiták káineráng, uláp Janes káling Jambres yan ket tárák wawu kandák ingga káuráng wáinanyon.
Ánutu yan me wa káto tángga átnelák
10 Iná kawu no ket tárák rina tángngátat wa kándáng hánám há naráng namelák wáina, wawu ámna náráwa rina yánáng tolingngátat, átnátna rina átnándat, Ánutu ya naráng háting mámá hára káto átnándat, pahán láláp hára átang yáup tángngátat, kámá ya nare kikiná hálengngátak, hang káto hálengga átang márapmá suwángngátat. Iná kák ku há narelák, hulá náuta ku no wáina tángngátat. 11 Ámna yá ket tárák wáik rina táng namuráng me márapmá rina Antiok káin, Aikoniam káin me Listra káin suwut wawu ka há narelák. Enendu Táwi yá háláng namán du márapmá rina rina nák hára tunggafiuk wawu álo rewe átut. 12 Pálipuk hánám, káman niyá Jesu Son Iháhá watyot tántápin átang Ánutu yan ket tárák wa isurin ingga táinek wawu ámna kámá yá ku táng lemlem táineráng. 13 Iná ámna wáik táená yot ámna kusákngá watán mukmuro watá ku táwi hánám hálengga kuinek. Watá kámá yángyárungingngárát tu ámna nukngá yá yáni yángyárungineráng. 14-15 Iná kawu me wa kanáng toliumán wawu há naráng námelák, hang kawu nangge isikimo átulák waháranyon átang hulátingga papia káin Ánutu yan me uyená wa há narángga áwángga átkoelák, wata ku kák ku me rina kanená wa pálipuk hánám ingga há narulák wa káto tángga átkuinelák. Papia watá ku ámna náráwa nanará álosim yámán du Jesu Son Iháhá wata naráng háting mát Ánutu yá son ihánggoek. 16 Ánutu yan me wawu Ánutu málámbáyon ámna yan nanará káin tin du wa uyiuráng, wata ku álo kámá háláng yámámáyan. Me watá ku me páliná wa yánáng tolinggoek, ámna kandák táená wa me táng yámánggoek, iháng tolingga iháng kándáng tinggoek, hang Ánutu yá tirik tárák álosim rina ta narek wa tátáya yánáng toktolik tánggoek. 17 Wáina wata ku Ánutu yan me watá málámbán ámna náráwa wa háláng yámán tiyawingga átang gu yáup álosim hulá hulá wa táineráng.

*3:8: Juda yá ing mengngátaráng, Janes káling Jambres wawu Moses yan rám hára Isip káin Fero yan ámna yará sárum yándi pálak átkiumálák wata kut yándi. Son Iháhá 7.22 káling 9.11 wahára káineráng.