16
Mani Krais bin bɨ kɨrop ñeb
Mani dɨ mogɨm gɨl, God bin bɨ kɨrop ñɨnɨgabɨm mɨnɨm ak agnɨg gebin. Krais Jisas bin bɨ Galesia Propins mɨdebal okok kɨrop agnek rek, nɨbi ak rek nep gɨnɨmɨb. Nɨbi bin bɨ ke ke magɨlsek wik nokɨm nokɨm ñɨn ned ak mani dɨpɨm rek ak nɨŋɨl ognap dɨ ke okok lɨl dɨ mogɨm gɨnɨmɨb. Nɨg gɨnɨgabɨm ak, yad apjakɨl mani nen agɨl ma ag ajenɨm.
Pen yad nɨnɨgain ak, bɨ an nɨbi nɨŋɨl bɨ tep mɨdebal okok ognap agem, yad kɨrop mɨj ñu kɨl tɨk ñen, kɨri pen mɨj ak abe mani ñɨnɨgabɨm ak abe dam Jerusalem dad amnɨmel. Pen yad ameb rek lenɨgab ak yad ke kɨrop poŋ dɨl dad amnɨgain.
Pen yad Masedonia Propins ak amɨl, mɨdebɨm sɨŋak nɨnɨgain. Amjakɨl, nɨbep eip sɨkol magɨl alap kɨn mɨdenɨm rek lɨp. Yɨbaud aul nɨbep eip kɨn mɨdɨl, karɨp lɨm ognap amnɨg gen, yɨp dam kanɨb nab sɨŋak yokem amnɨgain. Nɨbep yokop melɨk pɨb nab nɨŋɨl ameb ak yɨp tep ma gɨp. Bɨ Kɨb yau agenɨgab, am nɨbep eip tapɨn kɨn mɨdɨl kɨsen okok amnɨgain.
Yad taun kɨb Epesas aul mɨdɨl, Pedikos ñɨn kɨb ak ap padɨkek nɨŋɨl kɨsen nɨnɨgain. Taun kɨb Epesas aul, Bɨ Kɨb wög kɨb gɨpin, pen bin bɨ koŋai nep yɨp yo nɨpal.
10 Pen Timoti mɨdebɨm sɨŋak aponɨmɨŋ ak, nop dɨ tep gem, ne ma pɨrɨknɨgab. Ne yad Bɨ Kɨb ak nop wög gɨpin rek nep gɨp ak nɨŋɨl, 11 nop ma kɨrɨg gɨnɨmɨb. Nɨbi magɨlsek nop dɨ tep gɨnɨmɨb. Kɨsen amnɨg gonɨmɨŋ ak, nop dam kanɨb nab sɨŋak ag yokem, yad mɨdebin aul adɨk gɨ onɨmɨŋ. Mam ognap sek eip onɨgal, agɨl, kod mɨdebin.
12 Pen mam cɨn Apolos nop mɨnɨm kɨlɨs agɨl apin, mam ognap amnɨg gebal rek eip amnɨmɨn, apin ak pen ne mɨñi ma nɨnɨgab. Kɨsen neb rek lenɨgab, nɨnɨgab.
Mɨnɨm dai ognap agak
13 Nɨbi gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. God nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Tap alap ma pɨrɨknɨmɨb. Kɨlɨs yɨb gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 14 Pen tap tari tari gɨnɨgabɨm, bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb.
15 Ai mam sɨkop. Nɨbi nɨpɨm, Grik kai Krais nop nɨŋ dɨlak okok, Stepanas bin bɨ yakam ne okok ned nɨŋ dɨlak. Nɨŋ dɨl me, bin bɨ Krais pɨs ken mɨdebal okok kɨrop mɨdmagɨl lɨl wög gɨ ñɨlɨg gɨ nep mɨdebal. Nɨb ak, ai mam yad nɨbep agebin, 16 bin bɨ tep nɨb okok rek abe, ai mam nɨbi eip wög gɨpal okok abe nɨŋɨl, agnɨmel rek nep gɨnɨmɨb.
17 Pen nɨbi apɨl yɨp nɨŋnɨmɨb rek ma lek, Stepanas, Potyunetas, Akaikas apɨl yɨp nɨpal ak yɨp tep yɨb gɨp. 18 Nɨg gɨpal nɨbak yɨp tep gɨl nɨbep tep gɨl gɨp. Bɨ tep nɨb okok mɨnɨm agenɨgal ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb.
19 Pen bin bɨ God pɨs ken mɨdebal Esia Propins aul, nɨbep Korid bin bɨ okok, “Ai mam sɨkop, nɨbi mɨdebɨm?” agebal. Akwila Prisila ber mal nɨbep Korid bin bɨ, “Bɨ Kɨb nɨbep kod mɨdeŋ,” agebir. Bin bɨ apɨl karɨp kɨrop ber mogɨm gɨl God nop sobok gɨpal okok ak rek nep agebal. 20 Pen ai mam Krais pɨs ken mɨdebal sɨŋ aul magɨlsek, “Nɨbi mɨdebɨm?” agebal. Nɨbi Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨpɨm rek, pen pen ag wasu dɨlɨg gɨ, mɨkem bom sɨloknɨmɨb.
21 Yad Pol, mɨnɨm mɨbɨl won aul ñɨnmagɨl yad ak ke ñu kɨl tɨkɨl “Nɨbi mɨdebɨm?” agebin.
22 Bin bɨ an, Bɨ Kɨb nop mɨdmagɨl ma lɨnɨgab ak, pen yur daŋ. Nɨb ak, Bɨ Kɨb cɨn, nak onɨmɨn!
23 Bɨ Kɨb cɨn Jisas nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨmɨŋ.
24 Ai mam yad Krais Jisas pɨs ken mɨdebɨm okok, yad nɨbep magɨlsek mɨdmagɨl lɨpin. Nɨb aknɨb rek tep.