2 Korid
Pol mɨj kɨsen ak Korid bin bɨ kɨrop ñu kɨl tɨkak
1
Yad Pol. God yɨp ag lek, Krais Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ alap mɨdɨl, mam cɨn Timoti eip sɨŋaul mɨdɨl, nɨbep God bin bɨ ne taun kɨb Korid mɨdebɨm okok abe, Akaia Propins nab nab tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek mɨdebɨm okok abe, mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkebin. Nɨbep agebin, yɨp tep gɨp ak, Bapi God abe Bɨ Kɨb Jisas Krais abe nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨrek, kapkap mɨd tep gɨnɨmɨb.
Pol God nop tep agak
Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais Nap ne God nop tep agɨn. Bapi God ñɨ pai ne yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, per per kod mɨd tep yɨb gɨp. Mɨker ognap cɨnop apek, ne cɨnop kod mɨd tep gɨp ak me, cɨn pen adɨk gɨl, bin bɨ ognap mɨker apek, kɨrop ak rek nep dɨ tep gɨl kod mɨd tep gɨnɨgabɨn. Krais eip mɨdobɨn ak me, ne yur dak rek cɨn ak rek nep yur ognap dɨpɨn. Pen Krais eip mɨdobɨn ak me, ne cɨnop per per kod mɨd tep gɨp nɨŋɨl cɨn gos sek mɨdobɨn. Nɨbi mɨd tep gɨl gos sek mɨdɨl, am ne eip per per mɨdenɨgabɨm, agɨl, Krais Jisas ne mɨker ognap cɨnop ñɨb. Pen Krais ne cɨnop kod mɨd tep gɨp rek, cɨn gos sek mɨdobɨn ak nɨŋnɨgabɨm ak me, mɨker ognap nɨbep apenɨgab ak, Krais cɨnop ak rek nep kod mɨd tep gɨnɨgab nɨŋɨl mɨd tep gɨn, agɨl, gos sek mɨdenɨgabɨm. Gos cɨn nɨpɨn ak, nɨbi Krais nop ma kɨrɨg gɨnɨgabɨm. Cɨr bɨ omal yur dɨpɨr rek, nɨbi ak rek nep yur dɨnɨgabɨm; pen God cɨrop mal dɨ tep gɨp rek, nɨbep ak rek nep dɨ tep gɨl kod mɨd tep gek, gos sek mɨdenɨgabɨm.
Pen ai mam sɨkop nɨŋɨm. Cɨr bɨ omal Esia Propins mɨdɨl, mɨker kɨb dɨl koslam yɨb mɨdorok. Komɨŋ mɨdojɨr rek ma lɨp, bɨr kɨmnɨgabɨr, agrok. Bɨr kɨmnɨgabɨr, agrok. Pen gak ar nɨbak, cɨr gos par yɨb nɨŋ mɨdorok ak me, cɨr ke kɨlɨs mɨdobɨr, agɨl, ma apɨr; God bin bɨ kɨmbal okok gek warɨkpal ak nep cɨrop kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ mɨdobɨr, apɨr. 10-11 Cɨrop pɨs nep ñag pak lɨnɨmel rek lak ak pen God ne cɨrop dɨ komɨŋ yokak ak me, mɨñi ne cɨrop kauyaŋ dɨ komɨŋ yoknɨg geb. Nɨbi God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdem, kɨsen okok abe ne ak rek nep cɨrop dɨ komɨŋ yoknɨgab, agɨl, gos sek mɨdobɨr. Nɨb ak, bin bɨ koŋai nep God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdel, God ne nɨŋɨl cɨrop mal dɨ komɨŋ yokek me, bin bɨ koŋai nep, ne cɨrop gɨnɨgab ak nɨŋɨl yɨb ne agel ar amnɨgab.
Pol kɨrop am ma nɨŋak, mɨnɨm ak agak
12 Mɨdmagɨl cɨr nab adaŋ nɨpɨr, bin bɨ okok eip mɨdɨl tap tari tari gɨpɨr okok, God cɨrop eip mɨdek nɨŋlɨg gɨ, nop gos nɨŋlɨg gɨ gɨpɨr. Cɨr mɨnɨm nɨŋɨd nep agɨl gɨ tep nep gɨpɨr. Yad mɨseŋ agebin, nɨbep per per nɨb aknɨb rek nep gɨpɨr. Pen bin bɨ okok gos nɨpal rek gos nɨŋɨl nɨg ma gɨpɨr. God cɨrop yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨl gos ñek nɨg gɨpɨr. 13-14 Mɨj nɨbep ñu kɨl tɨkpin okok, mɨnɨm bak okok rek agɨl ma tɨkpin; nɨbi udɨn lɨ nɨŋɨl, wagɨn ak kasek nɨŋnɨmɨb, agɨl, mɨseŋ nep tɨkpin. Mɨñi ke ke rek mɨdobɨn ak me, nɨbi yɨp nɨpɨm pen yɨp nɨŋ rep ma gɨpɨm; pen yɨp tep gɨp ak, yɨp nɨŋ tep gem me, kɨsen Bɨ Kɨb cɨn Jisas adɨk gɨ onɨgab ñɨn ak, ap mogɨm gɨl, yad nɨbep nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨnɨgain; nɨbi pen ak rek nep yɨp nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨnɨgabɨm. 15-16 Ar nɨbak nep me, ned Masedonia Propins ma amnɨnek ñɨn ak, yad gos alap nɨŋɨl nɨbep am nɨŋnɨg nɨnɨgain, agnek. Yad Masedonia bin bɨ kɨrop nɨŋnɨg amnɨgain, pen ned am nɨbep nɨŋɨl kɨsen amnin, agnek. Pen adɨk gɨ apɨl, Judia amnɨg, kanɨb par nokɨm nɨbak nep apɨl, nɨbep kauyaŋ nɨŋlɨg gɨ ap padɨknɨm, agnek. Nɨg gen me, nɨbi mɨñ mɨñ gɨl yɨp pen gɨ ñɨl tap magɨl ognap ñem ñɨblɨg gɨ Judia amnin, agnek. 17 Gos nɨbak rek nɨŋɨl me, nɨbep ned mɨnɨm pɨŋɨl yoknek ak pen kɨsen ma nɨnek. Nɨg gɨnek ak, yɨp pen agnɨgabɨm, “Bɨ par ak nop ke tep gɨp ar ak kɨsen gɨl, ‘Gɨnɨgain gɨnɨgain,’ agɨl, mɨnɨm nep agɨl, kɨsen ma gɨp. Ne yokop bɨ mɨnɨm ñɨg pak ajeb par ak,” agnɨgabɨm rek lɨp ak pen, 18 God bɨ nɨŋɨd yɨb nep ageb ak eip mɨdebin rek ak, yad gos omal nɨŋɨl nɨbep ma agebin. 19 Yad, Sailas, Timoti, cɨn nɨbep God Ñɨ ne Jisas Krais mɨnɨm ag ñɨnok. Jisas Krais gos omal ma mɨdeb. Ne yau, agɨl, kɨsen mer ma agnɨgab. Mɨnɨm tari tari ageb ak, ageb rek nep gɨnɨgab. 20 God mɨnɨm ar tari tari agak ak, Jisas Krais apɨl, nɨb aknɨb rek nep magɨlsek gɨp. Cɨn ne nɨg gɨp nɨbak nɨpɨn ak me, God nop sobok gɨlɨg gɨ, Jisas Krais yɨb ne agɨl, “Nɨŋɨd” apɨn. Nɨg gɨpɨn ak, God yɨb ne ak ar alaŋ amnaŋ, agɨl, nɨg gɨpɨn. 21 God ne nep gek me, cɨn abe, nɨbi abe, Krais nop cɨg tep gɨl mɨdobɨn. Ne nep me cɨnop “Bin bɨ yad ke,” agɨl, ag lɨl, 22 Kaun ne ak cɨnop ñek, apɨl mɨdmagɨl nab cɨn adaŋ goŋ lɨ mɨdeb. Nɨb ak cɨn nɨpɨn, cɨn God bin bɨ ne ke mɨdobɨn nɨŋɨl ne agɨp agɨp rek nep magɨlsek cɨnop ñɨnɨgab.
23 Pen yad nɨbi Korid kai mɨdebɨm okok nɨŋnɨg gɨnek ak pen amɨl mɨnɨm kɨb agen, nɨbi yur dɨnɨmɨb rek lɨp nɨŋɨl me, nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl me ma nɨbin. God ne mɨdmagɨl yad nab adaŋ nɨŋɨp yad esek ma agebin. 24 Pen mɨnɨm yad ak nep kɨsen gɨm, agɨl, gos ar ak ma nɨpin. Nɨbi ke Krais nop gos nɨpɨm ak me, yad am nɨbep ag ñen, nɨbi kɨlɨs gɨl Krais nop nɨŋ tep gɨl, cɨg kɨlɨs gɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb, agɨl agebin.