2
Pen yad gos alap nɨŋɨl agnek, “Kɨrop kauyaŋ am nɨŋɨl mɨnɨm kɨlɨs agen, kɨrop kauyaŋ yur dɨnɨmel rek lɨp ak, ma am nɨŋnɨm,” agnek. Pen yad gen nɨbi yur denɨgabɨm ak, an pen mɨdɨl yɨp genɨgab mɨñ mɨñ gɨnɨgain? Bin bɨ nɨbak rek ognap ma mɨdebal. Nɨbak nɨŋɨl me, nɨbep mɨj ñu kɨl tɨknek. Yad gos nɨŋnek, “Amjakɨl bin bɨ okok nɨŋɨl mɨñ mɨñ yɨb gɨpnep pen mer, amjakɨl kɨrop nɨŋen, yɨp mɨker yɨb gɨnɨmɨŋ rek lɨp ak me, yad ma amnɨgain,” agnek. Yad gos nɨŋnek, “Yad ke mɨñ mɨñ gɨnɨgain ak, kɨri abe mɨñ mɨñ gɨnɨgal,” agnek. Mɨj ned ñu kɨl tɨknek nɨbak, mɨdmagɨl yad ak yur gek, gos par lɨlɨg gɨ, udɨn ñɨg tɨg gɨ rɨk yoklɨg gɨ ñu kɨl tɨknek. Nɨbep mɨker kɨb gɨnɨmɨŋ, agɨl, ma tɨknek; nɨbep mɨdmagɨl yɨb lɨpin rek nɨŋnɨmɨb, agɨl, tɨknek.
Bɨ tap tɨmel gak ak, mɨñi tap tɨmel gak nɨbak kɨrɨg gɨl nop mɨdmagɨl lɨl dɨnɨmɨb
Pen yad gos nɨpin bɨ alap gek mɨker gak ak, yɨp ma gak, nɨbep bin bɨ sɨŋak mɨdebɨm nɨbep magɨlsek gak. Pen nɨbi magɨlsek rek nop kɨrɨg gɨpek ak, ne yur dɨl, gɨ tɨmel gak ak bɨr nɨŋɨp. Nɨb ak, mɨñi nɨg ma gɨnɨmɨb; kɨrɨg gɨnɨmɨb. Mɨñi gɨ tɨmel gak nɨbak kɨrɨg gɨl, nop mɨnɨm sain sain agnɨmɨb. Tari gɨnɨg: nop nɨg ma gem, yɨmɨg kɨb yɨb gek, pɨs nep ap yap paknɨmɨŋ rek lɨp. Nɨb ak, yad nɨbep agebin, nop mam cɨn agɨl mɨdmagɨl lɨpɨm ak, nop agem nɨŋ tep gɨnɨmɨŋ. Yad nɨbep mɨj ñu kɨl tɨknek ak, mɨnɨm yad ak dɨl, mɨnɨm tari tari agnɨgain magɨlsek kɨsen gɨl gɨnɨgabɨm aka, agɨl, mɨj ñu kɨl tɨknek. 10 Bin bɨ nɨbi okok ognap gɨ tɨmel genɨmel pen nɨbi nɨŋɨl kɨrɨg genɨgabɨm ak, yad ak rek nep gɨ tɨmel genɨmel nɨbak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgain. Pen yad gɨ tɨmel genɨmel nɨbak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgain ak, Krais yɨp nɨŋ mɨdeb, agɨl, nɨbep nen agɨl kɨrɨg gɨnɨgain. 11 Pen mer ak, Seten cɨnop Krais bin bɨ ne ognap gek, ap yap pakjɨn rek lɨp. Seten per nep, gen ap yap paknɨmel, agɨl nɨŋɨp ak, bɨr nɨpɨn.
12 Pen Krais mɨnɨm tep ak Troas bin bɨ kɨrop ag ñɨnɨm, agɨl, Troas amenek, Bɨ Kɨb yɨp kanɨb yɨkek, wög ne ak karɨp lɨm nɨbak gɨnɨm rek lak ak pen, 13 mam yad Taitas Troas sɨŋak ma pɨyo nɨŋnek ak me, yad gos par nɨŋɨl, Troas bin bɨ kɨrop, “Sɨŋaul mɨdem” ag lɨl, Taitas nop nɨŋnɨg Masedonia Propins sɨŋaul onek.
14 Nɨb ak, God gɨp rek nɨŋɨl, nop tep yɨb agebin. Ñɨ ne Krais nop ag yokek, apɨl Seten nop dɨ talak mɨgan ne okok lɨl, cɨnop dak. Ne cɨnop dɨl, ami bɨ kɨb rek cɨnop poŋ dɨl ned ameb nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ ke ke okok cɨnop nɨŋɨl Krais mɨnɨm tep ne ki tep yɨb rek nɨpal. 15-16 Krais mab ki tep owep dɨ God nop dagɨl sobok gɨ ñɨb ak rek, cɨn mɨdobɨn. Bin bɨ Krais kɨrop dɨ komɨŋ yokeb okok ki nɨbak nɨŋɨl ki tep aknɨb ke nɨŋel, kɨrop komɨŋ mɨdep magɨl ak ñeb. Pen bin bɨ Krais nop kɨrɨg gɨpal okok, ki nokɨm nɨbak nep nɨŋɨl cɨp ki tɨmel ak, agel, kɨrop kɨmeb magɨl ak ñeb. Pen bin bɨ an wög nɨbak gɨnɨmɨŋ rek lɨp? 17 Bin bɨ koŋai nep mani tap okok koŋai nep dɨn, agɨl, God Mɨnɨm tep ne ak ag ajpal. Pen cɨn aknɨb rek ma gɨpɨn. God ne cɨnop ag lɨl wög ne gɨnɨg ag yokɨl nɨŋ mɨdeb nɨŋlɨg gɨ, cɨn Krais bin bɨ ne mɨdɨl mɨnɨm nɨŋɨd yɨb nep agɨn, agɨl, God Mɨnɨm tep ne ak yɨpɨd gɨl nep ag ñɨbɨn.