5
Bin bɨ Krais nɨŋ dɨpal okok bɨ kodep mɨdɨl, kɨrop kod mɨd tep gɨnɨmɨb
Bin bɨ Krais nɨŋ dɨpal okok kɨrop bɨ kod mɨdep mɨdebɨm okok, nɨbep mɨnɨm agnɨg gebin. Wög nɨbi gɨpɨm nɨbak rek, yad ak rek nep bin bɨ Krais nɨŋ dɨpal okok kɨrop kod mɨdebin. Krais yur kɨb dek ak, yad nɨŋ mɨdenek. God ne Krais melɨk tep yɨb ne bin bɨ okok magɨlsek kɨrop yomenɨgab ñɨn ak, yad amɨl nɨŋ mɨdenɨgain. Nɨb ak, yad nɨbep mɨnɨm nɨbaul agnɨg gebin. Bɨ kaj sipsip mɨkep okok kaj sipsip kɨri mɨk tep gɨpal rek, God bin bɨ ne ke ñɨnmagɨl ar nɨbep lɨp okok, kɨrop kod mɨd tep gɨnɨmɨb. Bin bɨ ognap nɨbep neb neb gɨl agel, God wög ak ma gɨnɨmɨb. Mani tap okok dɨn, agɨl, God wög ak ma gɨnɨmɨb. Mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ, tep gɨlɨg gɨ nep God wög ak gɨnɨmɨb. Nɨg genɨgabɨm ak, God nop tep gɨnɨgab. Cɨn bɨ kɨb mɨdobɨn, agɨl, God sipsip ne okok kɨrop ma ag gɨnɨmɨb. Nɨbi ke gɨ tep gem, nɨbep nɨŋɨl ak rek nep gɨnɨgal. Ar nɨbak gem, Bɨ Sipsip Mɨkep Nap yɨpɨd gɨl ak apɨl, usajɨl bad kɨlɨs per per nep mɨmelɨk gɨ mɨdenɨgab ak nɨbep ñɨnɨgab.
Yɨb cɨn ke ma dap ranɨn; gos yɨpɨd gɨl nep nɨŋɨn
Pen nɨbi bɨ praj okok, bɨ pobɨŋ nɨbep kod mɨdebal okok agnɨmel rek nɨŋnɨmɨb. Nɨbi magɨlsek, Krais bin bɨ ai mam okok nɨŋɨl, kɨri bin bɨ sɨkol, cɨn bin bɨ kɨb, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb. God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,
“God bin bɨ cɨn bin bɨ kɨb mɨdobɨn apal okok kɨrop yo nɨŋɨl,
bin bɨ cɨn bin bɨ sɨkol mɨdobɨn apal okok, kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep yɨb gɨp,” aglak.
Nɨb ak, God Bɨ kɨlɨs aknɨb ke ak nop nɨŋɨl kaunan dɨl, ageb rek gɨnɨmɨb. Nɨg genɨgabɨm ak, ñɨn kɨsen ag lak ak, ne gek, nɨbi bɨ kɨb rek mɨdenɨgabɨm. God ne ke nɨbep kod mɨd tep gɨp rek, mɨker mɨdonɨmɨŋ, magɨlsek dɨ ñɨnmagɨl ar ne ak lɨnɨmɨb.
Pen per per gɨ jɨn gɨlɨg gɨ mɨdɨl, nɨŋ tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Kaual maual bɨ nɨbi ak kɨjeki, kain kɨb layon mɨnɨm kɨb agɨp rek tɨgoŋ tɨgoŋ amɨl, bin bɨ alap su ñɨŋin, agɨl, pɨyo nɨŋlɨg gɨ ap ran ap yap gɨ ajeb. Kɨjeki nɨg gɨp ak, cɨnop nep ma gɨp; Krais bin bɨ ai mam cɨn karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek kɨrop ak rek nep gɨp, agɨl, kɨjeki nop mer agɨl, Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 10 God bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep yɨb gɨp rek, nɨbi per per Krais bin bɨ ne mɨdem, agɨl, karɨp lɨm tep yɨb nɨbep ag lak ak me, won aul nɨbep gɨ tɨmel gel yur dɨpɨm ak pen won sɨkol eñap God ne ke apɨl kɨlɨs ne nɨbep ñek, nɨbi Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, nop cɨg tep yɨb gɨl, bin bɨ kɨlɨs ne mɨdɨl, mɨd tep yɨb gɨnɨgabɨm. 11 God per nep per nep Bɨ kɨlɨs aknɨb ke yɨb mɨdeb! Nɨb aknɨb rek tep.
Mɨnɨm dai won ognap
12 Mam tep yad Sailas cɨr mal sɨŋaul mɨdobɨr. Mɨnɨm nɨbep agebin aul ne ñu kɨl tɨkeb nɨŋɨl yad mɨj ulep aul nɨbep yoknɨgain. Mam nɨbak, gos cɨn nɨpɨn rek nɨŋɨp. Nɨbep mɨnɨm kɨlɨs agɨl, mɨnɨm sɨkol ñu kɨl tɨkesin nɨb aul, God bin bɨ mapɨn nɨŋep magɨl yɨpɨl yɨb ak nep tɨkesin. Mɨnɨm nɨbaul, mɨnɨm nɨŋɨd yɨb, agɨl, nɨŋlɨg gɨ nep mɨdenɨmɨb.
13 Pen Krais bin bɨ ne mɨdebal taun kɨb Babilon sɨŋaul nɨbep, “Mɨdebɨm?” agebal. God nɨbep ag lak rek, bin bɨ nɨb okok ak rek nep ag lak. Ñɨ yad Mak nɨbep ak rek nep, “Mɨdebɨm?” ageb. 14 Krais bin bɨ nanai namam nɨbi okok, mɨdmagɨl lɨl pen pen ag wasu dɨl, mɨkem bom sɨloknɨmɨb. Krais bin bɨ ne mɨdebɨm okok, Krais nɨbep magɨlsek dɨ tep gek, nɨbi kapkap sain tɨk mɨd tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb.