2 Pita
Pita mɨj kɨsen nɨb ak ñu kɨl tɨkak
1
Yad Saimon Pita, Jisas Krais mɨnɨm dad ameb bɨ ne alap. Yad wög gep bɨ ne alap mɨdebin.
God cɨn Jisas Krais cɨnop dɨ komɨŋ yokak ak, ne Bɨ tep aknɨb ke. Jisas Krais cɨnop mapɨn nɨŋɨl gos tep ñek, cɨn nop nɨŋ dɨpɨn. Nɨbi bin bɨ okok, Jisas Krais nɨbep gos tep ñek, nɨbi ak rek nep nop nɨŋ dɨpɨm okok, nɨbep mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkebin. Nɨbi God abe, Bɨ Kɨb cɨn Jisas abe, kɨrop gos nɨŋ mɨdem, kɨri apɨl mal nɨbep mapɨn nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, kod mɨder, nɨbi per per kapkap mɨd tep gɨnɨmɨb.
God cɨnop dɨp, agɨl, nop cɨg tep gɨn
Cɨn bin bɨ Jisas Krais pɨs ken mɨdobɨn okok, tap si tap tɨmel kɨrɨg gɨl, ne ageb rek nep gɨ mɨdojɨn rek lɨp. Cɨn Jisas Krais nop nɨŋ dɨpɨn ak me, Krais ne ak rek nep God mɨdɨl, kɨlɨs ne nep cɨnop ñek, cɨn God Mɨnɨm ageb rek nep gɨ mɨdojɨn rek lɨp. Ne Bɨ tep aknɨb ke, Bɨ melɨk tep yɨb sek pen ne cɨnop gos nɨŋɨl, bin bɨ yad ke mɨdenɨmel, agɨl, cɨnop ag lak. Nɨb ak, Jisas Krais tap tep yɨb nɨb okok cɨnop ñɨb. Tap tep tep ñɨb ak dɨl, gos tɨmel lɨm dai ar wagɨn aul nɨŋɨl yap paknɨmel rek lɨp tap okok kɨrɨg gɨl, God ne ke mɨdeb rek mɨdojɨn rek lɨp.
Nɨbak, Krais nɨbep gos tep ñek, nop nɨŋ dɨpɨm. Pen nɨbi Jisas Krais nɨŋ dɨlɨg gɨ mɨdɨl, kɨlɨs gɨl, bin bɨ okok kɨrop gɨ tep gɨnɨmɨb. Pen nɨbi bin bɨ okok kɨrop gɨ tep nep gɨlɨg gɨ mɨdɨl, kɨlɨs gɨl, Jisas Krais ne Bɨ tigep Bɨ rek mɨdeb mɨnɨm yɨpɨl yɨb ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Pen nɨbi Jisas Krais ne Bɨ tigep Bɨ rek mɨdeb mɨnɨm yɨpɨl yɨb ak nɨŋ tep nep gɨlɨg gɨ mɨdɨl, kɨlɨs gɨl, mɨb goŋ nɨbi gos gɨp rek ma gɨnɨmɨb. Pen nɨbi mɨb goŋ nɨbi gos gɨp rek ma gɨl, kɨlɨs gɨl, Jisas Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, cɨg tep gɨ mɨdɨl, ne ageb ageb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Pen Jisas Krais nop nep gos nɨŋɨl cɨg tep gɨl, ne ageb ageb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdɨl, kɨlɨs gɨl, ai mam okok pen pen dɨ tep gɨpal rek, nɨbi Krais bin bɨ ai mam nɨbi okok pen pen dɨ tep gɨnɨmɨb. Pen nɨbi Krais bin bɨ ai mam nɨbi okok pen pen dɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdɨl, kɨlɨs gɨl, Krais bin bɨ ai mam nɨbi okok pen pen mɨdmagɨl lɨnɨmɨb. Pen yad sɨŋaul mɨnɨm tari tari ñu kɨl tɨkebin ak, nɨbi tap nɨbak nep gos nɨŋ tep gɨl, kɨlɨs gɨl gɨ mɨdenɨgabɨm ak, nɨbi Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais ne Bɨ tigep Bɨ rek mɨdeb, ag gos nɨŋɨl, wög nop gɨ tep gem, tap magɨl tep ognap pɨlnɨgab. Pen yad sɨŋaul mɨnɨm tari tari ñu kɨl tɨkebin ak, nɨbi ognap tap nɨbak ma nɨŋenɨgabɨm ak, nɨbi bin bɨ udɨn kwoi rek. Tap si tap tɨmel gölɨgɨpɨm ak, God ne acɨr nɨbak lɨg gɨ yokɨp ak, saköl gɨpɨm.
10 Nɨb ak, ai mam yad okok. God gos ne ke nɨŋɨl, yɨp kɨsen gɨl bin bɨ yad mɨdenɨmel, agɨl, nɨbep dɨp ak, kɨlɨs gɨl nop kɨsen gɨl, bin bɨ ne mɨdenɨmɨb. Nɨg gɨl me, Krais mɨnɨm tep ne ak per nep nɨŋ dɨ wös gɨl, gɨ damɨl, ma kɨrɨg gɨnɨgabɨm. 11 Pen Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais cɨnop tɨg asɨk yokɨp ak apɨl, nɨbep ag wasu ag dɨlɨg gɨ, bin bɨ ne per per kod mɨdenɨgab karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨbak dam lɨl kod mɨdenɨgab.
God mɨnɨm agep bɨ okok, Kaun Sɨŋ kɨrop gos ñek nɨŋlɨg gɨ God mɨnɨm aglak
12-15 Yad sɨŋaul mɨnɨm tari tari agebin ak, nɨbi nɨŋɨl bɨr nɨŋ dɨ tep gɨpɨm ak pen yad per nep nɨbep mɨnɨm nɨbak aglɨg gɨ nep mɨdenɨgain. Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais yɨp, kɨmnɨgan, agɨl, ñɨn ag lak ak ulep apeb ak me, mɨb goŋ sek mɨdebin ñɨn aul, yad kɨlɨs gɨl, nɨbep mɨnɨm nɨbak aglɨg gɨ nep mɨdenɨgain ak tep. Nɨg gɨnɨgain ak, nɨbi saköl ma gɨnɨgabɨm; yad kɨmnɨgain pen nɨbi mɨnɨm nɨbak nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨgabɨm.
16 Cɨn nɨbep ned agɨl, Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais ke yɨb lɨl kɨlɨs sek owak, agnok ak, kesɨm kɨl tep dɨpal rek ma agnok. Ned Bɨ Kɨb aknɨb ke yɨb kɨlɨs sek lek, udɨn cɨn ke nɨŋɨl, kɨsen nɨbep ag ñɨnok. 17-18 Ñɨn nɨbak, cɨn Jisas Krais eip am dɨm sɨŋ sɨŋak mɨdonok nɨŋlɨg gɨ, Bapi God melɨk tep yɨb ne ak apɨl, Jisas Krais yɨb ne dap ranɨl agak, “Bɨ aul Ñɨ mɨdmagɨl tep yad; nop nɨŋen yɨp tep yɨb gɨp,” agak. God ne nɨb agek, cɨn ke mɨnɨm ne ak peyɨg nɨŋnok.
19 Cɨn ke God mɨnɨm peyɨg nɨŋnok ak me, cɨn nɨpɨn, bɨ God mɨnɨm agep okok kɨri mɨnɨm aglak ak, God mɨnɨm ne nep aglak; mɨnɨm pɨs nep nɨŋ dep ak nep aglak. Mɨnɨm aglak nɨbak, sɨp mɨlaŋ kɨslɨm eyaŋ dagɨl lel, cɨnop melɨk yomɨb rek ak gɨp. Melɨk nɨbak, ñɨ lɨlɨg gɨ damɨl, karɨp mɨñab tɨknɨg gek nɨŋlɨg gɨ, gap poglɨn mɨseŋ onɨgab mɨdmagɨl nab nɨbi adaŋ nɨŋnɨgabɨm. Mɨseŋ onɨgab ak, karɨp mɨñab pɨs nep tɨk da yokɨp rek gɨnɨgab. 20 Mɨnɨm agebin aul nɨŋ tep gɨnɨmɨb: God mɨnɨm agep bɨ okok God Mɨnɨm ne ñu kɨl tɨkɨl aglak ak, gos kɨri ke nep nɨŋɨl, mɨnɨm wagɨn ak agnɨmel rek ma lɨp. 21 Tari gɨnɨg: God mɨnɨm agep bɨ okok, God mɨnɨm ak agnɨg, ke nɨŋlak rek ma aglak; Kaun Sɨŋ ne kɨrop gos ñek nɨŋlɨg gɨ, God mɨnɨm aglak.