2
Bɨ God Mɨnɨm agobɨn, agɨl, mɨnɨm esek ag ñɨbal okok
Bɨrarɨk nep bɨ ognap, God mɨnɨm agobɨn, agɨl, bin bɨ Isrel kɨrop mɨnɨm esek ag ñölɨgɨpal. Gölɨgɨpal nɨbak rek, bin bɨ ognap nab nɨbep sɨŋak mɨdɨl, ak rek nep mɨnɨm esek agel, bin bɨ ognap mɨnɨm esek kɨrop ak nɨŋ dɨnɨmɨb rek lɨp. Bɨ Kɨb kɨrop tau adɨk dak ak ne Bɨ Kɨb mer agɨl, ag junɨgal. Pen kɨri mɨnɨm esek agɨl nɨg gɨnɨgal ak, God gek, sɨgij pen yur kɨb yɨb dɨnɨgal. Kɨri gɨ tɨmel yɨb gɨnɨgal. Krais bin bɨ ne mɨdebal bin bɨ koŋai nep mɨnɨm esek kɨri ak dɨl, ak rek nep gɨnɨgal. Nɨg gɨnɨgal rek, bin bɨ okok nɨŋɨl, kanɨb komɨŋ ameb ak tau acɨp acɨp gɨnɨgal. Mani tap okok dɨn, agɨl, nɨbep mɨnɨm esek yɨb agnɨgal. Nɨg gɨnɨgal ak pen God ne nɨŋ nep mɨdeb. Ne kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl ñag pak lɨnɨg geb. God ejol tap si tap tɨmel gɨlak okok kɨrop kau mɨgan tɨmel eyaŋ yokek, nag kɨlɨs kɨslɨm owɨp sɨŋak mɨdɨl, God mɨnɨm kɨb agnɨgab ñɨn ak kod mɨdebal. Pen bɨrarɨk ped okok bin bɨ nop kɨrɨg gɨlak okok, God kɨrop yɨmɨg ma nɨŋak. Ne gek, mɨñab kɨb pakɨl ñɨg ulɨk tan ap ranek, bin bɨ gɨ tɨmel gɨlak okok magɨlsek ñɨg ñɨbɨl kɨm saklak. Pen bɨ nak Noa bin bɨ okok kɨrop, nɨbi God ageb rek nep gɨnɨmɨb, agolɨgɨp. Nɨb ak, God ne Noa abe, bin bɨ ne aknɨb ar oŋɨd abe, kɨrop nep kod mɨdɨl dɨ komɨŋ yokak. Pen bin bɨ God Mɨnɨm ageb rek ma gɨnɨgal okok, kɨrop gɨnɨgain ak bin bɨ okok magɨlsek nɨŋ tep gɨlaŋ, agɨl, mab mɨlaŋ ak seb kab ar alaŋ nɨb yokek, apɨl Sodom Gomora bin bɨ kɨrop pɨs nep yɨn sɨbok ñɨb amnak. Lot ne, bin si bɨ si gɨl, tap tɨmel yɨb gölɨgɨpal ak nɨŋɨl, gos par nɨŋolɨgɨp ak, God nop dɨ komɨŋ yokak. Lot bɨ tep, nab kɨrop sɨŋak mɨdɨl, kɨri ñɨn nokɨm nokɨm per per God lo mɨnɨm ne ak tɨb juɨl, tap si tap tɨmel gölɨgɨpal okok udɨn magɨl ne ke nɨŋɨl, mɨnɨm tɨmel agelɨgɨpal okok ne ke peyɨg nɨŋɨl, nop yɨrɨk yɨb gak. Ne ned nɨg gak rek, cɨn nɨpɨn, mɨker tari tari onɨgab, Bɨ Kɨb ne bin bɨ God Mɨnɨm ageb rek gɨpal okok kɨrop kod mɨdɨl, dɨ komɨŋ yoknɨmɨŋ rek lɨp. Pen bin bɨ God Mɨnɨm ageb rek ma gɨpal okok nag rek lek, mɨker dɨlɨg gɨ, mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak kod mɨdenɨgal. 10 Pen bin si bɨ si gɨpal okok, mɨnɨm kɨb ke yɨb dɨnɨgal. Bin bɨ pobɨŋ kɨrop kod mɨdebal okok, mɨnɨm kɨrop ma nɨŋɨl, gos kɨri ke owɨp rek gɨpal bin bɨ okok abe, mɨnɨm kɨb ke yɨb dɨnɨgal.
God Mɨnɨm agobɨn, agɨl, mɨnɨm esek apal bɨ nɨb okok, pɨrɨkɨl kaunan ma dɨl, bɨ melɨk tep ke sek seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdebal okok kɨrop abramek ag jupal. 11 Ejol okok aknɨb rek ma gɨpal. Ejol kɨri bɨ kɨlɨs yɨb mɨdebal ak pen kɨri Bɨ Kɨb udɨn yɨrɨk ne sɨŋak bɨ nɨb okok kɨrop ma ag jupal. 12 Pen bɨ God Mɨnɨm agobɨn, agɨl, mɨnɨm esek apal bɨ nɨb okok, kɨmɨn kobri okok gos ma mɨdek abramek gɨpal rek gɨpal. Kɨri gos ma mɨdeb pen kɨri mɨnɨm tɨmel yɨb apal. Gɨpal nɨbak, kɨmɨn kobri gon lɨpal dɨp ak rek, kɨrop gɨnɨgab. Kɨmnɨgal me ak. 13 Kɨri bin bɨ okok yur ñɨbal ak pen kɨri ke yur dɨnɨgal. Kɨri gɨ tɨmel gɨlɨg gɨ, pɨb nab tap pobɨŋ ñɨblɨg gɨ, ñɨg kɨlɨs ñɨblɨg gɨ, abramek gɨ damɨl, nabɨŋ ma dɨpal. Bin bɨ nɨb okok kɨri apɨl, nɨbep eip mogɨm gɨl tap ñɨbal ak, kɨri mɨdmagɨl warɨknɨgab rek abramek gɨ damɨl, tap acɨr gɨp alap rek aka soi sapeb alap rek lɨpal. 14 Kɨri per per nep bin si dɨn, bɨ si dɨn, agɨl, udɨn lɨ nɨŋlɨg gɨ nep tapal. Bin bɨ Krais nop cɨg tep ma gɨpal okok kɨrop neb neb gɨ dapɨl kɨd kɨri ak amɨl, tap si tap tɨmel gɨpal. Tap okok tap cɨn nep mɨdeŋ, agɨl, gos ak nep nɨpal. God ne tap tɨmel yɨb gɨpal okok nɨŋɨl, kɨrop pen yur kɨb yɨb ñɨnɨg geb.
15 Kɨri kanɨb yɨpɨd gɨl ar ak kɨrɨg gɨl, tap si tap tɨmel gɨn, agɨl, gos ar ak nep nɨpal. Bɨ Beo ñɨ ne Belam gak rek nep gɨpal. Belam mani tap okok dɨnɨm, agɨl, gɨ tɨmel gak. 16 Kaj donki okok mɨnɨm ma apal ak pen donki ne ak, bɨ apal rek Belam nop ag gek, tom agnɨg gek nɨbak kɨrɨg gak. Nɨb ak, Belam gɨ tɨmel gak nɨbak, God Belam nop ag gak.
17 Pen mɨnek ognap, ñɨg mɨlnɨg amɨl nɨpɨn, ñɨg kɨlam juɨl apeb sɨŋak mɨlep gɨp. Mɨnek ognap mɨñab paknɨg gek, yɨgen pobɨŋ apɨl lɨg dad amek, ma pakɨp. Nɨb ak rek me, bɨ mɨnɨm tom agep bɨ okok, God Mɨnɨm ag ñobɨn, apal. Nɨg gɨpal ak, God kɨrop kɨslɨm pobɨŋ owɨp nab okok ag yoknɨgab.
18 Bɨ nɨb okok, yɨb kɨri ke dap ranɨl apal, “Cɨnop kɨsen gɨl, mɨdmagɨl warɨk ñɨnɨmɨŋ rek abramek gɨnɨmɨb,” apal. Bin bɨ ognap ned bɨ nɨŋep kɨri okok eip tagɨl, gɨ tɨmel gɨl abramek gelak, pen kɨsen gos tep nɨŋɨl mɨñ ar nɨbak kɨrɨg gɨl, maŋ mɨd tep gɨnɨg gebal. Pen bɨ tɨmel nɨb okok amɨl, bin bɨ mɨñi maŋ mɨd tep gɨnɨg gebal okok gos tɨmel ñel, kɨri kanɨb tep ak kɨrɨg gɨl, adɨk gɨl, kauyaŋ tap si tap tɨmel ar ak gɨpal. 19 Bɨ tɨmel nɨb okok apal, “Nɨbi mɨdmagɨl warɨk ñɨnɨmɨŋ rek abramek gɨnɨmɨb,” apal ak pen bɨ tɨmel okok kɨri ke tap si tap tɨmel gep won ak mɨñ wög gep bin bɨ rek mɨdebal. Bɨ ognap apɨl, bɨ ognap eip pen pen gɨl, mɨñ lenɨgal ak, kɨri mɨñ wög gep bɨ kɨri mɨdebal. Tap si tap tɨmel gep won ak, bin bɨ ognap eip pen pen gɨl mɨñ lenɨgab ak, kɨri tap si tap tɨmel nɨb okok mɨñ wög gep bin bɨ rek mɨdebal. Mɨñ wög nɨbak gɨ damɨl, yokop mɨdenɨmel rek ma lɨp. 20 Ned Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais cɨnop dɨ komɨŋ yokɨp ak nop nɨŋ dɨl, bin bɨ eip tagɨl tap si tap tɨmel lɨm dai ar wagɨn aul gos nɨŋɨl abramek gɨpal okok kɨrɨg gɨl, mɨd tep gɨlak. Pen kɨsen ak, kɨri adɨk gɨ amɨl, tap si tap tɨmel ned gölɨgɨpal kanɨb nɨbak kauyaŋ amenɨgal ak, ned tɨmel mɨdelɨgɨpal rek mer, mɨñi tɨmel yɨb mɨdenɨgal. 21 Komɨŋ mɨdep nag ak ma nɨplap ak, tep rek gɨpkop. Pen God kɨrop agak mɨnɨm tep ak nɨŋɨl, kɨsen kɨrɨg gɨnɨgal ak, gɨ tɨmel yɨb gɨnɨgal. 22 Bɨ God Mɨnɨm kɨrɨg gɨpal okok, kɨri mɨnɨm ar omal bɨrarɨk nep agelɨgɨpal ak rek gɨpal. Mɨnɨm omal nɨbak alap aglak, “Kain okok wökɨl, adɨk gɨ apɨl, tap wök lɨpal sɨŋak kauyaŋ opal,” aglak. Mɨnɨm alap pen aglak, “Kaj okok ñɨg pakɨl, dai uleb kolkol gɨnɨgal,” aglak.