Kolosi
Pol Kolosi bin bɨ kɨrop mɨj ñu kɨl tɨkak
1
1-2 Yad Pol. God ne ke yɨp ag lek, Krais Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ alap mɨdebin. Pen mɨñi mam cɨn Timoti yad eip mɨdeb nɨŋlɨg gɨ, nɨbep Krais Jisas nop nɨŋ dɨl cɨg tep gɨl ai mam taun kɨb Kolosi mɨdebɨm okok, mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkebin.
God Bapi cɨn nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gek, mɨd tep gɨnɨmɨb.
Pol Krais bin bɨ Kolosi okok sobok gɨl, God nop tep agak
3-4 Agel nɨpɨn, nɨbi Krais Jisas nɨŋ dɨl cɨg tep gɨl, bin bɨ nop nɨŋ dɨpal okok kɨrop magɨlsek mɨdmagɨl lɨpɨm. Nɨb ak, sobok gɨl, nɨbep gos nɨŋɨl, per nep God Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais Nap ne ak nop tep apin. Karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak amɨl tap tep dɨnɨgabɨn, agɨl gos nɨpɨm ak me, nɨbi Krais Jisas nop cɨg tep gɨl, bin bɨ ne okok mɨdmagɨl lɨpɨm. Mɨnɨm nɨŋɨd, Krais mɨnɨm tep ak, ned apek, tap tep nɨbep seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdeb ak bɨr nɨpɨm.
Ned yɨb Krais mɨnɨm tep ak nɨŋɨl, God bin bɨ okok yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨp mɨnɨm yɨpɨl yɨb ak nɨŋɨl, nɨbi ke ausek nɨŋ dɨpɨm ñɨn ak tɨkek, Krais mɨnɨm tep ak nɨbep nab adaŋ magɨl pɨlɨl kɨb tanɨl ameb rek ak, nɨb aknɨb rek nep me, karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ kɨd kɨd magɨlsek okok, Krais mɨnɨm tep ak amɨl bin bɨ nab kɨri adaŋ magɨl pɨlɨl kɨb tanɨl ameb.
Epapras, cɨn eip mɨñ wög gɨl, Krais nop wög per gɨ tep gɨp ak, nɨbep ned yɨb Krais mɨnɨm tep ak ag ñak. Nɨg gak ak, cɨnop gɨ ñak. Epapras sɨŋaul apɨl, Kaun nɨbep nab adaŋ mɨdek nɨŋlɨg gɨ bin bɨ okok mɨdmagɨl lɨpɨm ak, cɨnop ag ñak.
Nɨb ak, Epapras ne ned yɨb cɨnop mɨnɨm ag ñek nɨŋnok ñɨn ak tɨkek, nɨbep nen agɨl God nop per nep sobok gɨpɨn. God nop sobok gɨl apɨn, nop tep gɨnɨmɨŋ ar ak nep, Kaun ne nɨbep gos ñek nɨbi gos nɨŋ kɨd yɨkɨl tap tari God nop tep gɨnɨgab ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb, apɨn. 10 Nɨb ak, Bɨ Kɨb bin bɨ ne yɨb rek gɨ mɨdɨl, nop tep gɨnɨmɨŋ ar ak nep gem amnɨmɨŋ. Nɨg gɨl, tap tep ke ke koŋai nep gɨ damɨl, God ne tigep bɨ rek mɨdeb ak nɨŋ tep yɨb gɨnɨgabɨm. Nɨg gem, tap magɨl koŋai nep pɨlnɨgab. 11 God ne Bɨ kɨlɨs aknɨb ke yɨb melɨk sek mɨdeb ak, ne kɨlɨs ne magɨlsek nɨbep ñek, nɨbi kɨlɨs ne dɨl, mɨker ognap apek gos nɨbak ma nɨŋɨl, gos sek mɨdɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ, 12 Bapi nop tep aglɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Krais bin bɨ ne karɨp lɨm per melɨk gɨp sɨŋak tap tep dɨnɨgal ak, Bapi ne nɨbep gek, nɨbi ak rek nep tap tep nɨbak dɨnɨgabɨm. 13 Seten, bɨ kɨslɨm pɨs okok kod mɨdeb ak, cɨnop nag ñon gɨ kɨlɨs gek mɨdonok ak pen God ne cɨnop wɨsɨb yokek, mɨñi Ñɨ mɨdmagɨl ne cɨnop dɨ tep gɨl kod mɨdeb. 14 Ñɨ ne nep cɨnop nen agɨl kɨmɨl, mɨñ mɨdonok ak wɨsɨb yokɨp; ne tap si tap tɨmel gɨpɨn okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨp.
Krais tap okok magɨlsek kod mɨdeb
15 Nap God nop mɨseŋ nɨŋjɨn rek ma lɨp ak pen Ñɨ ne me Nap rek mɨdeb. Bin bɨ okok tap okok ma gɨ lak ñɨn ak, Ñɨ Nap eip mɨdek. Bin bɨ okok tap okok magɨlsek pɨyak rek mɨdeb; Krais ne ar i pelokok mɨdeb. 16 Tap seb kab ar alaŋ okok abe, tap lɨm dai ar wagɨn aul abe, tap udɨn nɨpɨn okok abe, tap udɨn ma nɨpɨn okok abe, kaun tap okok kod mɨdebal okok abe, magɨlsek ne nep gɨ lak. Gɨ lak ak, Krais yɨb ne agel ar amnɨmɨŋ agɨl gɨ lak. 17 Karɨp lɨm bɨrarɨk ped okok ma gɨ lak ñɨn ak, Krais mɨdek. Ne mɨdeb ak me, tap okok magɨlsek kau kɨri ke mɨdɨl jɨm ñɨl mɨdeb. 18 Krais ne nabɨc won rek mɨdeb; bin bɨ ne okok, cöc ak, mɨb goŋ ne mɨdeb. Ne gek cöc mɨb goŋ komɨŋ mɨdeb. Ne wagɨn gɨl kɨmɨl kauyaŋ warɨkak ak me, tap tari tari mɨdeb okok pɨyak rek mɨdeb; ne nep ar i pelokok mɨdeb. 19 God gos ne ke nɨŋɨl gek, God ne mɨdeb rek nep, Krais nɨb aknɨb rek nep mɨdeb. 20 Nɨb ak, tap tari tari lɨm dai ar wagɨn aul mɨdeb abe, karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdeb abe, tap okok magɨlsek God eip jɨm ñɨnɨmɨŋ rek lɨp. Ned tap okok God nop kaual maual rek mɨdolɨgɨp. Pen Ñɨ ne, Nap ne ke mɨdeb rek nep mɨdɨl, mab kros bak alaŋ lakañ yapek kɨmɨl, mɨñi tap okok magɨlsek God eip dɨ jɨm ñɨnɨmɨŋ rek lɨp.
21 Nɨbi ned tap si tap tɨmel gos nɨŋlɨg gɨ, nɨb aknɨb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdɨl, God bin bɨ ñag ñɨŋeb ne mɨdɨl, par okok rek mɨdelɨgɨpɨm. 22 Mɨñi pen Ñɨ ne mɨb goŋ lɨl kɨmak rek, nɨbep dɨ ne ke eip jɨm ñɨl lek, karɨp lɨm ne seb kab ar alaŋ sɨŋak amɨl, God udɨn yɨrɨk ar ne sɨŋak bin bɨ sɨŋ, bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb, bin bɨ mɨnɨm alap ma mɨdeb, mɨdenɨgabɨm. 23 Pen nɨbi Krais mɨnɨm tep nɨŋ dɨpɨm ak, karɨp sap rek nɨŋ dɨlɨg gɨ mɨdɨl, God tap tep nɨbep ñɨnɨgab ak gos mɨdmagɨl nɨbi nab adaŋ kɨlɨs dɨl gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Mɨnɨm tep nɨbep agel nɨpɨm nɨbak, nɨbep nep mer, bin bɨ karɨp lɨm okok kɨd kɨd magɨlsek ag ñel amɨb. Yad Pol ak rek nep wög ar nɨbak nep gɨpin.
Pol Krais nop wög gek
24 Nɨbep nen agɨl Krais mɨnɨm tep ag ñen yɨp gɨ tɨmel gel mɨker dɨpin ak, mɨñi yad mɨñ mɨñ gɨpin. Krais ne ke mɨker kɨb yɨb dak ak rek, Krais bin bɨ mɨker kɨb yɨb dɨnɨmel, agɨl, Krais mɨb goŋ ne ak, cöc ne ak gɨ ñɨnɨm, agɨl, mɨb goŋ yad mɨker ognap dɨpin.
25 God yɨp ag lek, nɨbep God Mɨnɨm ak magɨlsek ag ñɨ tep gɨpin ak me, cöc ne ak nop wög gɨ ñeb bɨ alap mɨdebin. 26 Mɨnɨm tep nɨbak bɨrarɨk okok mɨ koŋai yɨb we gɨl mɨdolɨgɨp pen mɨñi God ne Krais bin bɨ ne kɨrop mɨnɨm nɨbak mɨseŋ lɨp. 27 God gos nɨŋɨl mɨnɨm ag lak ak, mɨnɨm tep yɨb, mɨnɨm melɨk sek we gɨl mɨdolɨgɨp ak, bin bɨ okok magɨlsek nɨŋnɨmel, agɨl, bin bɨ ne kɨrop mɨseŋ yomnɨgab. Mɨnɨm tep nɨbak wagɨn ak nɨg gɨl mɨdeb: Krais mɨdmagɨl nɨbep nab adaŋ mɨdeb; nɨb ak nɨbi karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak amɨl, God melɨk ke sek sɨŋak mɨdeb eip per mɨdenɨgabɨm. 28 Nɨb ak, cɨn Krais nep ag ñɨbɨn. Kɨri magɨlsek Krais nop cɨg tep gɨlɨg gɨ, mɨnɨm ne nɨŋ tep gɨl, ageb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdenɨgal agɨl, cɨn gos nɨŋ tep gɨl bin bɨ okok kɨrop magɨlsek tɨmɨd ukɨl, Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨbɨn. 29 Ar nɨbak nep, Krais kɨlɨs tɨmel ne ke magɨlsek yɨp ñɨb ak dɨl, kɨlɨs gɨl wög ne gɨlɨg gɨ mɨdebin.