4
Mɨd tep gɨnɨmɨb
Nɨb ak, bin bɨ tep yad okok. Par kɨb sɨŋ aul mɨdɨl, nɨbep mɨdmagɨl lɨl, am nɨŋnɨm, agɨl gos ak nɨŋlɨg gɨ mɨdebin. Nɨbep gos nɨŋɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ gos sek mɨdebin. Mɨnɨm ñu kɨl tɨkesin nɨbaul nɨŋɨl, nɨb aknɨb rek gɨl, Bɨ Kɨb nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb.
Yuodia eip Sintiki eip, yad nɨrep bin omal agebin, nɨri Bɨ Kɨb ak nop gos nɨpir rek, pen pen ma agnɨmir, jɨm ñɨl mɨdenɨmir.
Pen bɨ yad eip jɨm ñɨl wög gɨpɨr, nep agebin, bin nɨb omal kɨrop gɨ ñek, mɨd tep gɨnɨmir. Ned bin nɨb omal, yad ak, Klemen ak, bin bɨ ognap okok eip jɨm ñɨl, Krais mɨnɨm tep ne ak bin bɨ okok ag ñolɨgɨpɨn. God yɨb kɨri buk per mɨdep eyaŋ tɨkek mɨdeb.
Bɨ Kɨb nop cɨg gɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Kauyaŋ ak nɨbep agebin, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb! Bin bɨ sain tep yɨb mɨdem, bin bɨ okok magɨlsek nɨŋnɨgal. Bɨ Kɨb ulep onɨgab. Gos kɨb ma nɨŋnɨmɨb. God nop ag nɨŋlɨg gɨ, tep aglɨg gɨ, tap magɨlsek nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Nɨbi Krais Jisas nop cɨg tep gɨ mɨdebɨm ak me, God cɨbur sain sain gos mɨdmagɨl nɨbep nab adaŋ lek, nɨbi pɨrɨkɨl gos par ma nɨŋnɨgabɨm. Bin bɨ nep mɨdobɨn rek, God titi gɨl nɨg gɨp ak ma nɨpɨn.
Ai mam sɨkop. Yad mɨnɨm ulep ag dai junɨg gɨl, nɨbep mɨnɨm alap sek agnɨg gebin.
Tap tari ak nɨŋɨd;
tap tari ak yɨpɨd gɨl;
tap tari ak kab rek;
tap tari ak asɨŋ ma mɨdeb;
tap tari ak mɨdmagɨl lep;
tap tari ak bin bɨ nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨpal;
tap tari ak tep yɨb;
tap tari ak bin bɨ nɨŋel tep gɨp;
tap nɨb okok nep gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb.
Nɨbep eip mɨdɨl, tap tari gen nɨpek ak, mɨnɨm tari agen nɨpek ak, nɨpek rek nep gɨnɨmɨb. Nɨg genɨgabɨm, God nɨbep eip mɨdɨl, gos mɨdmagɨl nɨbep kod mɨdek, gos par ma nɨŋnɨgabɨm.
Pilipai bin bɨ Pol nop tap ñelak, mɨñ mɨñ gak
10 Yad agnek e, yɨp saköl gɨpɨm ag nɨŋnek ak pen mer; yɨp gos nɨŋlɨg gɨ mɨdebek pen kanɨb ma mɨdek nɨŋɨl nɨbi yɨp tap alap ma yokpek. Pen mɨñi yokpɨm rek, yɨp gos nɨŋlɨg gɨ mɨdebɨm ak nɨŋɨl, Bɨ Kɨb cɨn ak nop mɨñ mɨñ yɨb gɨpin. 11 Ñɨn ognap yokop mɨdebin gos ak nɨŋɨl ma agebin; Bɨ Kɨb yɨp gos ñek mɨñi nɨpin, yɨp tari tari gɨnɨgab ak, mɨnɨm ma mɨdeb. 12 Ñɨn ognap tap koŋai mɨdeb; ñɨn ognap ma mɨdeb. Mɨdeb ñɨn okok ñɨbin; ma mɨdeb ñɨn okok yokop mɨdebin. Nɨbak, tap koŋai mɨdek aka ma mɨdek, gos kɨb ma nɨpin. 13 Bɨ Kɨb yɨp kod mɨdɨl kɨlɨs ñɨb ak me, yɨp tari tari gɨnɨmɨn agnɨgab ak gɨnɨgain.
14 Pen yɨp mɨker gek, nɨbi yɨp gos nɨŋɨl tap ñɨbɨm ak, gɨ tep yɨb gɨpɨm. 15 Nɨbi Pilipai bin bɨ nɨpɨm, nɨbi Jisas mɨnɨm tep ne ak ned yɨb nɨpek ñɨn ak, yad Masedonia Propins kɨrɨg gɨl, God Mɨnɨm ag ñɨ ajölɨgɨpin, God bin bɨ ne mɨdelak okok ognap yɨp tap ma ñɨlak. Nɨbi Pilipai bin bɨ nep yɨp mani tap okok ñölɨgɨpɨm. 16 Pen amɨl taun kɨb Tesalonaika mɨdenek ñɨn ak, yad tap alap ma mɨdek pen nɨbi yɨp mani tap okok per ñölɨgɨpɨm.
17 Pen mani tap okok nen agɨl ma agebin; gos nɨbi ke nɨŋɨl tap abramek ñem, God nɨbep mɨñ mɨñ yɨb gɨl, nɨbi gɨpɨm ak saköl ma gɨnɨgab, agɨl agebin.
18 Tap yokpek magɨlsek dɨpin. Bɨ nɨbi Epaprodaitas nop mani tap okok ñem, dapɨl yɨp ñek, mɨñi tap koŋai yɨb mɨdek mɨd tep gɨpin. Yɨp tap yokpek nɨbak, God nop tap dagɨl ñel, ki tep apek nop tep gɨp rek ak gɨpɨm. 19 Nɨbi Krais Jisas bin bɨ ne mɨdebɨm ak nɨŋɨl God yad bɨ gep yɨb ak nɨbep kod mɨdɨl, tap tari ma mɨdonɨmɨŋ okok magɨlsek nɨbep ñɨnɨgab.
20 Nɨb ak, God Bapi cɨn yɨb ne per nep per nep agon ar alaŋ amnaŋ. Nɨb aknɨb rek tep.
Mɨnɨm dai magɨl ognap
21-22 Krais Jisas bin bɨ ne bɨ kɨb Sisa eip mɨdebal okok, nɨbep Krais Jisas bin bɨ ne mɨdebɨm okok, “Nɨbi mɨdebɨm?” agebal. Nɨb ak me, God bin bɨ ne sɨŋaul mɨdobɨn magɨlsek, nɨbep Krais Jisas bin bɨ ne mɨdebɨm okok magɨlsek, “Nɨbi mɨdebɨm?” agobɨn.
23 Bɨ Kɨb Jisas Krais nɨbep magɨlsek yɨmɨg nɨŋɨl kod mɨdonɨmɨŋ.