3
Krais nop nɨŋ dɨpin ak me, God yɨp nɨŋɨl bɨ komɨŋ tep yad ageb
Ai mam sɨkop. Yad mɨnɨm ulep ag dai junɨg gɨl, nɨbep mɨnɨm alap sek agnɨg gebin. Bɨ Kɨb bin bɨ ne mɨdebɨm rek, mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb. Mɨnɨm nɨbep ned agnek ak, kauyaŋ ñu kɨl tɨknɨm agen, yɨp mɨker ma gɨp. Kauyaŋ ñu kɨl tɨkɨl agen mɨd tep genɨgabɨm ak tep.
Kain saköl okok nɨŋ tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Kɨri tap tɨmel yɨb gɨpal. Kɨri mɨb goŋ tɨb gɨ rɨk gɨpal. Cɨn me God bin bɨ ne yɨpɨd gɨl mɨdobɨn. Tari gɨnɨg: God Kaun ne ak cɨnop eip mɨdek, God nop sobok gɨpɨn. Krais Jisas nop cɨg gɨl tep gek nɨŋlɨg gɨ mɨdobɨn ak me, God bin bɨ ne yɨpɨd gɨl mɨdobɨn. Cɨn mɨb goŋ tap okok gɨpal gos nɨŋɨl God bin bɨ ne ma mɨdonɨgabɨn, agɨl gos nɨpɨn ak me, God bin bɨ ne yɨpɨd gɨl mɨdobɨn.
Pen mɨb goŋ tap okok gɨpal mɨnɨm ak agɨl, cɨn bɨ kɨb mɨdobɨn agnɨgal ak, yad agnɨgain, kɨri mɨb goŋ tap nɨb okok bɨ kɨb mer, yad ke nep bɨ kɨb mɨdebin. Yɨp tɨk dapɨl ñɨn aknɨb jɨl ak mɨdɨl, waŋ wak yad ak tɨb gɨ rɨk gɨlak. Based acɨk cɨn Isrel, ñɨ ne kɨsen Benjamin wagɨn ak me, yad bɨ Hibru yɨpɨd gɨl mɨdebin. Pen Juda lo mɨnɨm apal ak, yad bɨ Perisi mɨdenek rek, mɨnɨm nɨbak ageb rek magɨlsek nɨŋ tep gɨlɨg gɨ mɨdölɨgɨpin. Juda mɨnɨm nɨbak nɨŋ damɨl kɨlɨs yɨb gɨl, Krais bin bɨ kɨrop nɨŋɨl, gɨ tɨmel yɨb gölɨgɨpin. Cɨn Juda bin bɨ lo mɨnɨm sɨkol sɨkol ke ke okok gölɨgɨpin rek, bɨ kɨb okok yɨp mɨnɨm alap agnɨmel rek ma lak. Pen kɨsen yad gos nɨŋ tep gɨl, ned gölɨgɨpin ar ak gɨ tep ma gölɨgɨpin ak nɨŋɨl, Krais yɨp gɨp ak nep tap tep agɨl gos ar nokɨm nɨbak nep nɨŋlɨg gɨ, ned gölɨgɨpin tap okok magɨlsek tap yokop rek pɨs nep kɨrɨg gɨnek. Pen ned gölɨgɨpin tap okok nep mer. Gos yad nɨpin ak, Krais Jisas Bɨ Kɨb yad nop bɨr nɨpin ak tap kɨb yɨb. Tap ognap okok magɨlsek tap yokop yɨb. Krais Jisas nop wög gɨnɨm, agɨl, tap okok magɨlsek kɨrɨg gɨnek. Yad Krais bɨ ne mɨdɨl, nop nɨŋ tep gɨnɨm, agɨl, tap yokop okok magɨlsek tap acɨp acɨp rek nɨpin. Yad Krais eip jɨm ñɨl nep mɨdenɨm. Yad Juda lo mɨnɨm ar ak genɨgabin ak, God yɨp nɨŋɨl bɨ komɨŋ tep yad ma agnɨgab. Pen Krais nop nɨŋ dɨpin ak me, God yɨp nɨŋɨl bɨ komɨŋ tep yad agnɨgab. 10 Nɨb ak, Krais nop nɨŋ tep gɨl, ne warɨkak ak kɨlɨs nɨbak nɨŋɨl, ne mɨker kɨb dak ak rek mɨker dɨl, ne kɨmak ak rek kɨmɨl, 11 ne warɨkak ak rek God gek yad ak rek nep warɨknɨgain.
Pol kɨlɨs gɨl gak
12 Yad tap agesin nɨbaul magɨlsek dɨl bɨ asɨŋ ma mɨdeb mɨdebin ak ma agebin. Pen Krais Jisas yɨp dek bɨ titi bɨ rek mɨdenɨgain agɨl gak ak rek dɨnɨm, agɨl, kɨlɨs gɨl kasek amebin. 13 Ai mam sɨkop. Tap tep nɨbak bɨr dɨpin agɨl ma agebin. Pen yad gos nokɨm alap mɨdeb. Ned gölɨgɨpin ak saköl gɨl, kɨlɨs gɨl tap tep kanɨb sɨŋak nɨŋɨl kasek amebin. 14 God tap tep yɨp ñɨnɨgab ak dɨnɨm agɨl gos abab gek nɨŋlɨg gɨ, kanɨb sɨŋak yɨpɨd gɨl nep kasek amɨl, resɨs dai junɨgab nag nɨbak kasek amebin. God yɨp sɨk agɨl tap tep ñɨnɨgab ak, Krais Jisas yɨp gek karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak per mɨdenɨgain. 15 Cɨn bin bɨ God nop cɨg tep gɨ mɨdobɨn okok magɨlsek gos ar nɨbak rek nep nɨŋɨn. Pen mɨnɨm ar ognap gos ke nɨŋenɨgabɨm ak, God nɨbep gos yɨpɨd gɨl nɨŋeb magɨl ak yomnɨgab. 16 Pen Krais mɨnɨm tep nɨŋ dɨpɨn ak ma kɨrɨg gɨn; mɨnɨm nɨbak nɨŋ tep gɨlɨg gɨ gon amnɨmɨŋ.
17 Ai mam sɨkop. Nɨbi yad gɨpin rek gɨ damɨl, bin bɨ ar nɨbak rek gel amonɨmɨŋ bin bɨ okok kɨrop nɨŋɨl dɨnɨmɨb. 18 Tari gɨnɨg: nɨbep per agölɨgɨpin rek sɨl agɨl kauyaŋ agebin, bin bɨ koŋai nep okok tap si tap tɨmel gɨl, Krais mab kros bak alaŋ kɨmak ak kaual maual rek mɨdebal. 19 Kɨri karɨp lɨm tɨmel eyaŋ ak amnɨgal. Mɨb goŋ kɨri gos gɨp ar ak nep gos nɨpal. Tap si tap tɨmel gel nabɨŋ gɨpkop pen kɨri bɨ okok kɨrop mɨseŋ apal. Tap lɨm dai ar wagɨn aul mɨdeb okok nep gos nɨpal. 20 Pen karɨp lɨm cɨn ak karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdeb. Seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb, Bɨ bin bɨ kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨgab ak, Bɨ Kɨb Jisas Krais, kod mɨdobɨn. 21 Ne Bɨ kɨlɨs yɨb agek, tap okok magɨlsek mɨnɨm ne nɨŋɨl kɨsen gɨnɨgab. Bɨ Kɨb Jisas Krais kɨlɨs nɨbak gek, mɨb goŋ ñak cɨn ki gɨ yowɨp okok gek, mɨb goŋ tep yɨb, mɨb goŋ ne ke rek lek mɨdenɨgabɨn.