2
Ai mam sɨkop kɨrop mɨdmagɨl lɨn
Krais nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨp ak me, nɨbi kɨlɨs dɨl gos par ma nɨpɨm. Krais nɨbep mɨdmagɨl lɨp ak me, nɨbi gos sek mɨdebɨm. Kaun ne nɨbep nab adaŋ mɨdeb ak me, nɨbi nop jɨm ñɨl mɨdɨl, ai mam okok pen pen yɨmɨg nɨŋɨl dɨ rep gɨpɨm. Nɨb ak, gos ar nokɨm nɨŋɨl, pen pen mɨdmagɨl lɨl, gos nɨbi jɨm ñɨl mɨdenɨmɨb. Nɨg gem me, yɨp tep yɨb gɨnɨgab. Cɨn bin bɨ kɨb mɨdon, bin bɨ ognap cɨnop nɨŋɨl yɨb cɨn agel ar alaŋ amnaŋ, agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Cɨn nep bin bɨ kɨb, bin bɨ ognap okok bin bɨ sɨkol agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Bin bɨ okok kɨri magɨlsek dɨ tep gep bin bɨ mɨdebal, agɨl gos ar ak nɨŋnɨmɨb. Cɨn nep mɨd tep gɨn, agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨb; bin bɨ ognap ak rek nep mɨd tep gɨlaŋ, agɨl gos ak nɨŋnɨmɨb.
Krais Jisas ne gos nɨŋɨl gak rek gɨnɨmɨb
Krais Jisas ne gos nɨŋɨl gak rek gɨnɨmɨb:
Krais Jisas bɨrarɨk ped okok
per nep God mɨdeb rek nep mɨdek ak pen
God kɨlɨs mɨdeb rek ak,
adɨp adɨp mɨdor, agɨl gos nɨbak rek ma nɨŋak.
Gos ne ke nɨŋɨl,
tap ne magɨlsek okok kɨrɨg gɨl,
bɨ nag wög gep rek mɨdenɨm agek,
nonɨm nop tɨk dapek ñɨŋaŋ alap nep lɨl,
bin bɨ mɨdebal rek nep mɨdek.
Pen gos yad ke nɨŋɨl gɨnɨm agɨl ma gak;
God agak rek nep gɨ dad amek nɨŋlɨg gɨ,
bɨ tɨmel yɨb kɨrop pen yur ñɨbal rek ak,
nop mab kros bak alaŋ ñag pak lel kɨmak.
Krais gak nɨbak, God nop dam
karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak lɨl,
nop yɨb ke yɨb, yɨb ar alaŋ mɨdeb alap ñek,
yɨb magɨlsek yɨb ne mok okpi mɨdebal.
10 Nɨg gak ak, Jisas yɨb ne dap rannɨg,
kɨri magɨlsek,
seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdebal okok abe,
lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok abe;
lɨm dai mok okpi mɨdebal okok abe;
kogɨm yɨmɨl,
11 kɨri magɨlsek mɨseŋ agɨl,
Jisas Krais ne Bɨ Kɨb mɨdeb, agnɨgal.
Mɨnɨm nɨbak agenɨgal ak,
Bapi God melɨk tep ne ak nɨŋnɨgal.
Sɨp melɨk pakɨp ak rek, melɨk gɨlɨg gɨ mɨdon
12 Nɨb ak, bin bɨ mɨdmagɨl yad okok. Nɨbep eip kɨn mɨdenek ñɨn ak, mɨnɨm agen nɨŋɨl gölɨgɨpɨm. Pen mɨñi sɨŋ aul mɨdebin ak, mɨnɨm nɨbep agebin nɨbaul, nɨb aknɨb rek nep nɨŋɨl gɨnɨmɨb. God bin bɨ ne karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak dɨ amnɨgab agak mɨnɨm tep ak mɨnɨm cɨn agɨl, per nep God nop gos tep nɨŋɨl, ne ageb rek nep nɨŋɨl, kɨlɨs yɨb gɨ mɨdenɨmɨb. 13 God ne nep kɨlɨs gɨl mɨdmagɨl nɨbep nab adaŋ gos ñek, nop tep gɨnɨgab ar ak gɨn, agɨl, nɨg gɨpɨm. 14 Mɨlɨk yapek, pen pen ma agnɨmɨb. 15-16 Nɨbi nɨg gɨl, karɨp lɨm ar wagɨn aul mɨdɨl, bin bɨ tɨmel yɨb tap si tap tɨmel gɨpal okok eip mɨdebɨm ak pen nɨbi God ñɨ pai ne tep yɨb asɨŋ ma mɨdeb mɨdenɨgabɨm. Komɨŋ ñeb mɨnɨm ak dɨ bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok kɨrop ag ñɨl, gap magɨl seb kab alaŋ ñɨlɨlɨg lɨp rek ak, nɨbi melɨk ñɨlnɨmɨb. Nɨb ak, Krais adɨk gɨ onɨgab ñɨn ak, Krais mɨnɨm tep nɨbep per ag ñɨbin ak, agen ma yap pak lɨ amɨb, kɨri nɨŋɨl ar nɨbak nep gɨpal, agɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgain.
17 Nɨbi God nop nɨŋ dɨpɨm ak, nop tap pak sobok gɨ ñel nop tep gɨp rek ak gɨp. Pen Krais mɨnɨm tep ak per ag ñen yɨp ñag pak lel lakañ yad soŋ gɨ yonɨgab ak, mɨnɨm ma mɨdeb. Ak yokop ñɨg wain dɨ tap pak sobok gɨpal ar ak soŋ gɨpal rek ak mɨdeb. Nɨbi God nop nɨŋ dɨpɨm ak tap pak sobok gep; lakañ yad soŋ gɨ yonɨgab ak ñɨg wain ar ak soŋ gep. Nɨg gek, cɨn sek God nop tap sobok gɨ ñon, nop tep gɨnɨgab ak nɨŋɨl, nɨbep eip mɨñ mɨñ gɨnɨgain. 18 Nɨb ak, nɨbi ak rek nep mɨñ mɨñ gɨl tep gek nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb.
Timoti nɨnɨgab
19 Nɨbi mɨd tep gɨpɨm aka titi gɨ rek mɨdebɨm ak ma nɨpin. Bɨ Kɨb Jisas yau agek, ulep mɨdeb Timoti nop ag yoken am nɨbep nɨŋɨl apɨl mɨnɨm nɨbak agek, yɨp tep gɨnɨmɨŋ. 20 Timoti bɨ tep, yad nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl mɨdmagɨl lɨpin rek, ne nɨbep ak rek nep yɨmɨg nɨŋɨl mɨdmagɨl lɨp. Timoti rek bɨ alap yad eip sɨŋaul ma mɨdeb. 21 Bɨ ognap nɨg ma gɨpal; kɨrop ke tep gɨnɨmɨŋ rek gos nɨŋɨl gɨpal; Jisas Krais nop tep gɨnɨmɨŋ rek gos nɨŋɨl ma gɨpal. 22 Timoti ne bɨ tep yɨb mɨdeb ak udɨn nɨbi ke bɨr nɨpɨm. Ne ñɨ yad ke rek mɨdek, cɨr bɨ apɨl mal rek Jisas mɨnɨm tep ak ag ñɨ ajpɨr. 23 Yad gos nɨpin ak, ulep mɨdeb mɨñ mɨdebin ak mɨnɨm agel nɨŋɨl, yɨp tap tari gɨnɨgal mɨnɨm ak Timoti nop agen, ne amɨl nɨbep ag ñɨnɨgab. 24 Gos yad nɨpin ak, Bɨ Kɨb yau agek, ulep mɨdeb yad ke ak rek nep mɨdebɨm sɨŋak nɨnɨgain.
Epaprodaitas nɨnɨgab
25 Pen nɨbi mam cɨn Epaprodaitas nop ag yokem apɨl, yɨp kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, cɨr ami bɨ gɨpal rek kɨlɨs gɨl God wög ne ak jɨm ñɨl gɨpɨr. Pen mɨñi nop ag yoken kauyaŋ mɨdebɨm sɨŋak adɨk gɨ nɨnɨgab. 26 Ne nɨbep mɨdmagɨl lɨl am nɨŋnɨm ag gos nɨŋɨp. Nɨbi nop tap gak aglak ak nɨŋɨl yɨmɨg nɨpek ak ne nɨŋɨl gos par nɨŋeb. 27 Epaprodaitas nop tap kɨb gek, mer kɨmak ak, God nop yɨmɨg nɨŋɨl gek, warɨk amnak. Pen nop nep mer; God yɨp ak rek nep yɨmɨg nɨŋak. Mam nɨbak kɨmbkop, yɨp yɨmɨg yɨb gɨpkop. 28 Nɨb ak, Epaprodaitas nop kasek ag yoken amjakek, nɨbep tep gek nɨŋlɨg gɨ, yad gos par nɨpin rek ma nɨŋnɨm. 29-30 Nɨbi ned par kɨb okok mɨdem, bɨ yɨp kodep alap ma mɨdek, bɨ nɨbi nɨbak agem, Krais wög ar ak gɨnɨm agɨl apɨl yɨp kod mɨdɨl, mer kɨmak. Bɨ ognap aknɨb rek gɨpal okok kɨrop dɨ tep gɨnɨmɨb. Nɨb ak, ne amjakek, Bɨ Kɨb nop wög gɨp mam cɨn ak apeb, agɨl, nop ag wasu dɨl mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨmɨb.