Pilipai
Pol Pilipai bin bɨ kɨrop mɨj ñu kɨl tɨkak
1
Yad Pol. Timoti cɨr mal Krais Jisas nop wög gɨpɨr rek, ne apɨl mɨdek nɨŋlɨg gɨ, nɨbep mɨj aul ñu kɨl tɨkebin. Krais Jisas nop cɨg gɨl bin bɨ ne taun kɨb Pilipai sɨŋak mɨdebɨm nɨbep magɨlsek mɨj aul ñu kɨl tɨkebin. Nɨbep magɨlsek, Krais bin bɨ ne mɨdebɨm okok; Krais bin bɨ ne kod mɨdebɨm bɨ kɨb okok; bɨ kod mɨdep okok kɨrop wög gɨ ñɨbɨm bin bɨ okok; nɨbep magɨlsek mɨnɨm nɨbaul agebin. God Bapi cɨn abe, Bɨ Kɨb Jisas Krais abe, nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep ger, kapkap mɨd tep gɨnɨmɨb.
Pol Krais bin bɨ Pilipai okok sobok gɨl, God nop tep agak
Yad nɨbep gos nɨŋɨl God yad nop tep agebin. 4-5 God nop nɨŋ dɨpek ñɨn ak tɨkek, yad Krais mɨnɨm tep ak bin bɨ okok kɨrop ag ñölɨgɨpin ak, nɨbi per yɨp gɨ ñölɨgɨpɨm. Nɨb ak, nɨbep magɨlsek God nop sobok gɨl, yad per nep mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ sobok gɨpin. Yad nɨpin, God nɨbep ned bin bɨ ne dak ak, nɨbep ma kɨrɨg gɨnɨgab me; ne wög tep nɨbak gɨ dam dam nɨbep kod mɨd dam dam, Krais Jisas adɨk gɨ onɨgab.
Yad ned okok okok amɨl, Krais mɨnɨm tep ak ag ñenek, bin bɨ ognap mɨnɨm pen pen agel nɨŋlɨg gɨ, yad kɨrop eip mɨnɨm ag amɨl apɨl gɨl, Krais mɨnɨm tep ak mɨnɨm nɨŋɨd yɨb mɨdeb ak ag ñɨ ajpin ak abe, mɨñi sɨŋaul mɨñ mɨdebin ak abe, God yɨp ag lek wög nop gɨpin ak abe, nɨbi magɨlsek per nep yɨp gɨ ñɨbɨm. Nɨb ak nep me, yad nɨbep mɨdmagɨl lɨl, gos nɨŋlɨg gɨ mɨdebin. God nɨŋɨp, Krais Jisas nɨbep mɨdmagɨl lɨp rek ak, yad nɨbep nɨb aknɨb rek nep mɨdmagɨl lɨpin.
Yad God nop sobok gɨl agebin, nɨbi pen pen mɨdmagɨl lɨ mɨdem, mɨdmagɨl lep magɨl ak am kɨb gek nɨŋlɨg gɨ, nɨbi mɨnɨm nɨŋɨd ak gos nɨŋ tep gɨl, mɨnɨm tɨg asɨk tep yɨb gɨnɨgabɨm. 10 Nɨb ak, kanɨb akal kanɨb tep yɨb ak nɨŋ tep gɨl, kanɨb tep yɨb ar nɨbak nep amɨl, nag tep yɨb gɨp ar ak nep gɨ mɨdem me, nɨbep mɨnɨm alap ma mɨdenɨgab nɨŋlɨg gɨ Krais adɨk gɨ onɨgab. 11 Nɨb ak, Jisas Krais bin bɨ ne kɨrop gɨ ñek, kɨri gɨ tep gɨpal rek ak, ne nɨbep ak rek nep gek, nɨbi gɨ tep gɨlɨg gɨ nep mɨdem, bin bɨ okok nɨŋɨl God yɨb ne agel ar alaŋ amnaŋ.
Pol mɨñ lɨlak sɨŋak mɨdek pen Jisas mɨnɨm tep ak kɨb amnak
12 Pen ai mam sɨkop nɨŋɨm! Krais mɨnɨm tep ak ma nɨŋlaŋ, agɨl, yɨp mɨñ lɨlak ak pen mɨñ mɨdebin rek, Krais mɨnɨm tep ak amɨl kɨb amɨb. 13 Bin bɨ gapman bɨ kɨb Sisa nop wög gɨ ñɨbal okok magɨlsek abe, bin bɨ yokop okok koŋai nep abe, yad Krais mɨnɨm ak nep ag ñen, yɨp mɨñ lɨpal ak nɨpal. 14 Pen yad mɨñ mɨdebin ak me, ai mam koŋai yɨb nep Bɨ Kɨb nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, ma pɨrɨkɨl, kɨlɨs gɨl God Mɨnɨm ak mɨseŋ ag ñɨbal. 15 Nɨŋɨd nep, ognap yɨp mɨlɨk yapek, cɨn ak rek nep gon cɨn yɨb kɨb mɨdeŋ, agɨl, Krais mɨnɨm ag ñɨbal. Pen ognap, yɨp gos nɨŋ tep gɨl, Krais mɨnɨm ag ñɨbal. 16 God yɨp ag lek, Krais mɨnɨm tep ak mɨnɨm nɨŋɨd yɨb mɨdeb ak ag ñɨbin ak nɨŋɨl, yɨp mɨdmagɨl lɨl, kɨri ak rek nep Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨbal.
17 Pen bin bɨ yɨp mɨlɨk yapek Krais mɨnɨm ag ñɨbal okok, gos omal mɨdek, nɨg gon Pol koslam mɨdenɨgab, cɨn pen yɨb kɨb dɨnɨgabɨn, agɨl, nɨg gɨpal. 18 Pen ak mɨnɨm ma mɨdeb! Kɨri yɨp gos tep nɨŋɨl Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨbal aka yɨp gos tɨmel nɨŋɨl Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨbal ak, tap kɨb ak kɨri Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨbal. Nɨb ak, yad mɨñ mɨñ gɨpin.
Pol, Krais yɨp kod mɨdenɨgab, agak
Yad mɨñ mɨñ gɨpin ak, kɨsen ak rek nep mɨñ mɨñ gɨnɨgain. 19 Yad nɨpin, nɨbi God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdem, Jisas Krais Kaun ne yɨp kod mɨdek, yad mɨñ mɨdebin aul söŋ amnɨgain. 20 Pen yɨp tep gɨnɨgab ak, yad tap tari tari gɨnɨgain, komɨŋ mɨdenɨgain aka kɨmnɨgain, yad gos sek mɨdɨl mɨb goŋ yad kɨlɨs gɨl Krais mɨnɨm tep ne ak ag ñɨl, yɨb ne ak agen ar alaŋ amek nɨŋlɨg gɨ yad nabɨŋ ma gɨnɨmɨŋ. Ned nɨg gak ak, kɨsen nɨb aknɨb rek nep gɨnɨmɨŋ ak tep. 21 Komɨŋ yad ak Krais me; kɨmnɨgain ak, mɨñi mɨdebin rek mer, mɨd tep yɨb gɨnɨgain. 22 Mɨb goŋ nɨbaul komɨŋ mɨdenɨgain ak, wög gen tap magɨl ognap pɨlnɨgab. Nɨb ak, yad kɨmnɨgain aka komɨŋ mɨdenɨgain ak ma nɨpin. 23 Nɨb ak, yad gos omal mɨdeb, pen kɨmɨl am Krais eip mɨdenɨm agɨl gos nɨpin. Nɨg gɨpkop, yɨp tep yɨb gɨpkop. 24 Pen gos yad alap mɨdeb ak, mɨb goŋ nɨbaul mɨdɨl, nɨbep gɨ ñek, mɨd tep gɨnɨmɨb ak tap kɨb. 25 Nɨb ak, yad ke gos kɨlɨs nɨpin ak, ma kɨmnɨgain; nɨbep gɨ ñen, Krais mɨnɨm tep ne ak nɨŋ dɨ tep gɨlɨg gɨ, nop cɨg dɨ kɨlɨs gɨlɨg gɨ, gɨ damɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨgabɨm. 26 Nɨb ak, nɨbi mɨdebɨm sɨŋak kauyaŋ amjakɨl eip kɨn mɨdenɨgabɨn ak, nɨbep tep gek, Jisas Krais nop mɨñ mɨñ yɨb gɨlɨg gɨ mɨdenɨgabɨm.
Nɨbi ma pɨrɨknɨmɨb
27 Pen tap kɨb ak, Krais mɨnɨm tep ak ageb rek nep nɨŋɨl gɨ tep gɨnɨmɨb. Nɨg genɨgabɨm ak, yad mɨdebɨm sɨŋak nɨnɨgain aka sɨŋ aul mɨden mɨnɨm apek, nɨbi gos nokɨm nep nɨŋɨl, wög jɨm ñɨl kɨlɨs yɨb gɨl, Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, bin bɨ okok ag ñɨnɨgabɨm, yad mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨnɨgain. 28 Pen bin bɨ nɨbep gɨ tɨmel gɨpal okok nɨŋɨl, ma pɨrɨknɨmɨb. Jɨm ñɨl mɨdɨl ma pɨrɨkem, kɨri nɨŋnɨgal, God kɨrop ñag pak lɨl, nɨbep pen dɨ komɨŋ yoknɨgab. 29 God tap tep alap nɨbep ñɨb ak, nɨbi Krais nop nɨŋ dɨpɨm. Pen God tap tep alap nɨbep ñɨb ak, nɨbi Krais bin bɨ ne mɨdɨl, bin bɨ ognap nɨbep mɨlɨk yapek nɨbi yur dɨpɨm. 30 Yad bɨ ne mɨden yɨp gɨ tɨmel gɨpal rek, mɨñi nɨbep ak rek nep gɨpal. Nɨbep eip mɨden yɨp gɨ tɨmel gelak koslam mɨdölɨgɨpin ak udɨn nɨbi ke nɨpek. Mɨñi ak rek nep, yɨp gɨ tɨmel gebal ak, bin bɨ ognap nɨbep mɨnɨm ag ñel, nɨpɨm.