5
Melɨk ar ak nep tagojɨn
Nɨbi God ñɨ pai mɨdmagɨl tep ne mɨdebɨm ak, ne gɨp rek gɨnɨmɨb. Krais ne cɨnop bin bɨ mɨdmagɨl lɨl, God nop tap dap sobok gel ki tep owɨp rek ak, cɨnop nen agɨl mab bak alaŋ kɨmak. Krais gak nɨbak nɨŋɨl, nɨbi ke, nɨb aknɨb rek nep bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb.
Pen God bin bɨ ne ke yɨb mɨdebɨm ak, bin si bɨ si gɨl, okok ajɨl abramek gɨl, tap tep kɨri okok yad dɨpnep agɨl, nag ar nɨbak rek magɨlsek pɨs nep kɨrɨg gɨnɨmɨb. Wasɨkɨl agɨl, ñɨloŋ lɨl, mɨnɨm tɨmel agɨl ma gɨnɨmɨb. Mɨnɨm nɨbak rek ma agep yɨb. Nɨbi pen God nop tep agnɨmɨb.
Nɨŋ tep gɨnɨmɨb: bin si bɨ si gɨpal bin bɨ okok abe, okok ajɨl abramek gɨpal bin bɨ okok abe, tap tep kɨri okok yad dɨpnep apal bin bɨ okok abe, kɨri God Krais apɨl mal karɨp lɨm seb kab ar alaŋ kod mɨdebir sɨŋak ma amnɨgal yɨb. Kɨri tap si tap tɨmel nɨb okok gos nɨpal ak, tap nɨb okok god kɨri rek lɨp.
Nag tɨmel agesin nɨb okok, bin bɨ ognap nɨbep tom agɨl agnɨgal, “Tap nɨb okok tap si tap tɨmel mer,” agnɨgal. Nɨbep esek agel nɨŋnɨmɨb rek lɨp ak, nɨŋ tep gɨl mɨnɨm kɨrop ma dɨnɨmɨb. Tap si tap tɨmel agesin nɨb okok gem, God kal juɨl nɨbep gɨ tɨmel yɨb gɨnɨgab. Mɨnɨm kɨri nɨŋɨl kɨrop eip ma ajenɨmɨb.
Ned kɨslɨm nab okok mɨdelɨgɨpɨm ak pen mɨñi Bɨ Kɨb bin bɨ ne lɨl melɨk ne ar ak mɨdebɨm. Mɨñi melɨk ne ar ak mɨdebɨm rek, bin bɨ melɨk ar ak ajpal rek ajenɨmɨb. Melɨk ñɨ pai rek mɨdenɨmɨb. Melɨk magɨl ak tap tep tep koŋai nep pɨlnɨgab: gɨ tep gep magɨl ke ke koŋai yɨb pɨlnɨgab; tap tari tari God nɨŋek tep gɨnɨgab tap okok magɨlsek pɨlnɨgab; tap tari tari nɨŋɨd nep mɨdeb per nep pɨlnɨgab. 10 God nop tep gɨnɨmɨŋ ar ak nep nɨŋ tep gɨl gem amnɨmɨŋ.
11 Kɨslɨm eyaŋ ajɨl tap si tap tɨmel gɨpal ak nɨbi eip ma gɨnɨmɨb. Tap si tap tɨmel gɨpal ak melɨk ar ak agem nɨŋnɨmel. 12 Kɨri tap si tap tɨmel we gɨl gɨpal ak, cɨn tap nɨb okok mɨnɨm nep agnɨgabɨn ak, nabɨŋ gɨnɨgab. 13 Karɨp tɨkek magɨlsek mɨseŋ nɨpɨn. Nɨb ak rek, God melɨk ne apek, tap tari we gɨl gɨpal ak mɨseŋ nɨŋnɨgal. 14 Melɨk apek, magɨlsek nɨpɨn. Ar nɨbak nep, bin bɨ ognap apal,
“Nak kɨmɨl mɨdeban ak, mɨñi warɨkek,
Krais melɨk ne ak nep melɨk pak ñɨnɨgab,” apal.
15 Nɨb ak, bin bɨ ognap mɨnɨm ma nɨŋɨl abramek gɨpal rek ma gɨnɨmɨb. Nɨŋ tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 16 Bin bɨ tap si tap tɨmel nep gɨpal ñɨn nɨbaul, nɨbi per nep nɨŋ tep gɨl gɨ tep gɨnɨmɨb. 17 Nɨb ak, bɨ badi rek ma gɨnɨmɨb; Bɨ Kɨb nop tep gɨnɨgab ar ak nep nɨŋɨl gɨnɨmɨb. 18 Ñɨg wain ñɨbem, saköl ma ñagnɨmɨŋ; kanɨb nɨbak amnɨgabɨm yap paknɨgabɨm. Pen, God Kaun apɨl cɨnop nab adaŋ ap ran jaknɨmɨŋ, agɨl, God nop sobok genɨgabɨm ak tep. 19 God Mɨnɨm dai Sam okok ognap pen pen aglɨg gɨ, Krais mɨnɨm tep ak kɨmep ognap pen pen aglɨg gɨ, Bɨ Kɨb yɨb nop dap raneb kɨmep ognap pen pen aglɨg gɨ gɨnɨmɨb. Tep gek nɨŋlɨg gɨ, mɨdmagɨl nɨbi nab adaŋ kɨmep ognap Bɨ Kɨb nop agnɨmɨb. 20 Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais bin bɨ ne mɨdobɨn ak me, tap tari tari gɨnɨmɨŋ, nɨbi per nep tap magɨlsek okok Bapi God nop tep aglɨg gɨ mɨdenɨmɨb.
21 Krais Bɨ Kɨb cɨn mɨdeb apɨm ak me, ai mam Krais bin bɨ ne mɨdebɨm okok pen pen dɨ tep gɨnɨmɨb. Ai mam alap mɨnɨm ognap agonɨmɨŋ ak, mɨnɨm ne dɨnɨmɨb.
Bɨ ber gon
22 Nɨbi bin okok, Bɨ Kɨb mɨnɨm nɨŋɨl kɨsen gɨpɨm rek, bɨ nagɨmɨl sɨkop agenɨmel rek nɨŋɨl kɨsen gɨnɨmɨb. 23 Ar nɨbak nɨg gɨl mɨdeb: Krais bin bɨ ne okok mɨb goŋ ne ke mɨdeb; ne ke nabɨc mɨdeb. Krais bin bɨ ne dɨ komɨŋ yokɨp. Krais bin bɨ dɨl nabɨc mɨdeb rek, bɨ okok bin kɨri dɨl nabɨc mɨdebal. 24 Krais bin bɨ ne okok kɨrop agek mɨnɨm ne kɨsen gɨpal rek, bin okok, bɨ kɨri okok agnɨmel rek magɨlsek kɨsen gɨnɨmel.
25 Pen nɨbi bɨ okok, Krais bin bɨ ne okok mɨdmagɨl lɨl kɨmak rek nɨŋɨl, bin nɨbi okok ak rek nep mɨdmagɨl yɨb lɨnɨmɨb. 26-27 Krais bin bɨ ne okok mɨdmagɨl lɨl kɨmak ak, ne ke cöc ne ak nop mɨnɨm ne ag ñɨl, ñɨg lɨl, ulɨk malɨk gɨ tep gɨl, cöc melɨk sek, gac sɨkol alap, tap tɨmel sɨkol alap, mɨnɨm sɨkol alap mer yɨb, cöc sɨŋ nep, ne dɨl nop ke ñɨnɨgab. 28 Nɨb aknɨb rek nep, nɨbi bɨ okok bin nɨbi okok kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨmɨb. Mɨb goŋ nɨbi ke gɨ tep gɨpɨm rek, bin nɨbi okok ak rek nep gɨ tep gɨnɨmɨb. Bɨ bin ne mɨdmagɨl lɨp ak, ne ke mɨdmagɨl lɨp. 29 Mɨb goŋ cɨn ke ak mɨlɨk kal ma nɨpɨn; ke nɨŋon tep gek, tap magɨl ñɨlɨg gɨ ñɨlɨg gɨ kod mɨd tep yɨb nep gɨpɨn. Nɨb aknɨb rek nep, Krais bin bɨ ne kod mɨdeb. 30 Tari gɨnɨg: cɨn Krais mɨb goŋ ñɨn kɨd tob kɨd ne okok rek mɨdobɨn.
31 Pen God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Bɨ alap bin dɨnɨg, nonɨm nap kɨrop kɨrɨg gɨl, bin dɨl jɨm ñɨl mɨdɨl, mɨb goŋ nokɨm rek lek mɨdebir,” aglak. 32 Mɨnɨm nɨbak wagɨn alap mɨdeb pen kɨri ned ma nɨŋelɨgɨpal. Yad gos nɨpin mɨnɨm nɨbak Krais abe bin bɨ ne okok abe ageb. 33 Pen nɨbi bɨ okok magɨlsek, mɨb goŋ nɨbi ke mɨdmagɨl lɨpɨm rek, bin nɨbi okok kɨrop ak rek nep mɨdmagɨl lɨnɨmɨb. Nɨbi bin okok magɨlsek, bɨ nagɨmɨl sɨkop mɨnɨm kɨrop dɨnɨmɨb.