4
Krais mɨb goŋ ne jɨm ñɨl mɨdenɨmɨb
Yad Bɨ Kɨb wög gen yɨp mɨñ lel mɨdebin ak, mɨnɨm agebin aul nɨŋnɨmɨb. God nɨbep bin bɨ tep yad mɨdenɨmɨb agɨl dɨp ak, nɨbi nɨb aknɨb rek nep gɨ mɨdenɨmɨb. Bin bɨ kɨb mɨdobɨn agɨl kabiam ma junɨmɨb; bin bɨ sain tep okok mɨdenɨmɨb. Nɨbi pen pen mɨnɨm sɨsain agɨl mɨdmagɨl lɨnɨmɨb. God Kaun nɨbep dɨ jɨm ñɨl lek, jɨm ñɨl mɨdebɨm rek, nɨg gɨl nep kapkap mɨdojɨn agɨl gem amnɨmɨŋ. Cɨn Krais bin bɨ ne mɨb goŋ nokɨm alap nep mɨdeb. Kaun ak nokɨm alap nep mɨdeb. Nɨbi magɨlsek tap tep nokɨm alap nep kɨsen dɨnɨgabɨn agɨl gos sek mɨdebɨm. God tap tep nɨbak ñɨnɨgain agɨl nɨbep sɨk agak. Bɨ Kɨb cɨn ak nokɨm alap nep mɨdeb. Krais nop nɨŋ dep kanɨb ak nokɨm alap nep mɨdeb. Ñɨg pakep ak nokɨm alap nep mɨdeb. Bin bɨ magɨlsek mɨdebal okok kɨri God nokɨm alap nep, Bapi nokɨm alap nep mɨdeb. Ne bin bɨ magɨlsek okok Bɨ Kɨb mɨdeb. Ne bin bɨ ag lek, kɨri magɨlsek wög ne gɨpal. Ne bin bɨ magɨlsek okok nab kɨrop adaŋ mɨdeb. Pen Krais cɨnop nokɨm nokɨm ke ke tap tep ke alap nonɨm lɨ ñek dɨpɨn.
Nɨb ak, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,
“Karɨp lɨm ar alaŋ amnak ñɨn ak,
kaual maual ne okok mɨñ lɨl,
kɨrop dam lɨp gɨ dad amɨl,
bin bɨ okok kɨrop tap tep tep ñak,” aglak.
Ne karɨp lɨm ar alaŋ amnak aglak wagɨn ak titi gɨl rek mɨdeb? Me ne ned lɨm dai yɨpɨl mok eyaŋ amɨl, kɨsen karɨp lɨm ar alaŋ amnak. 10 Nɨb ak cɨn nɨpɨn, bɨ lɨm dai yɨpɨl mok eyaŋ amnak ak, bɨ nɨbak nep ar alaŋ amɨl seb kab ar alaŋ sɨŋak amnak. Nɨg gak ak, karɨp lɨm mok eyaŋ sɨŋak abe, karɨp lɨm ar alaŋ sɨŋak abe, karɨp lɨm magɨlsek yɨb amnɨgain, agɨl, nɨg gak.
11 Bɨ nɨbak nep bin bɨ ne tap tep tep ñɨl, ognap ag lek, Jisas mɨnɨm tep dad ameb wög ak gɨpal; ognap God mɨnɨm agep wög ak gɨpal; ognap bin bɨ Krais nop ma nɨpal okok kɨrop Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨbal; ognap bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨpal okok kɨrop kod mɨdɨl ag ñɨ tep gɨpal; ognap bin bɨ ñɨ pai okok kɨrop Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨbal. 12 God bin bɨ ne nop wög gel, Krais mɨb goŋ ne kɨb gɨl kɨlɨs lɨnɨmɨŋ, agɨl, bin bɨ ne okok kɨrop tap tep tep nɨb okok ñɨb. 13 Krais mɨb goŋ kɨlɨs lek, cɨn magɨlsek mɨb goŋ nokɨm alap rek mɨnɨm tep ne nɨŋ dɨl, God Ñɨ ne tigep Bɨ rek mɨdeb ak nɨŋ tep gɨl, cɨn ñɨ pai sɨkol rek mer, bin bɨ pobɨŋ Krais ne ke mɨdeb rek lɨnɨgabɨn.
14 Nɨg genɨgab ak, kɨsen cɨn ñɨ pai sɨkol rek ma mɨdonɨgabɨn. Ñɨn kɨsen nɨbak, bɨ God Mɨnɨm agobɨn, agɨl, mɨnɨm ke ke okok nɨb okok nɨb dɨ dɨ tom tom apal okok, cɨnop yɨgen dɨl ñɨg solwara dɨ adɨk madɨk gɨp rek ma gɨnɨgal. 15 Ñɨn kɨsen nɨbak, cɨn bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨl mɨnɨm nɨŋɨd nep agɨl, tap tari tari gɨnɨgabɨn ak, Nabɨc tari gɨpkop ak nɨŋɨl, nɨb aknɨb rek nep gɨn. Nabɨc ak me Krais nep. 16 Krais nabɨc mɨdek, mɨb goŋ kɨd ke ognap kɨd ke ognap pen pen mɨdmagɨl lɨl, wög ke ke gel, kɨdɨl amɨl mɨb goŋ kɨd ke ke dɨ jɨm ñek, mɨb goŋ magɨlsek kɨb gɨl, kɨlɨs lɨnɨgab.
Krais bin bɨ ne mɨdobɨn rek, nag kɨsen nɨb ar ak gɨn
17 Nɨb ak, yad Bɨ Kɨb mɨnɨm ne ak dɨl nɨbep mɨnɨm kɨlɨs agɨl agebin: bin bɨ God ma nɨŋ dɨpal okok gɨpal rek nag ar ak rek ma gɨnɨmɨb. Bin bɨ nɨb okok gos kɨri ma mɨdeb. 18 Kɨri kɨslɨm pɨs sɨŋak mɨdebal. Kɨri gos alap ma mɨdeb yɨb. Gos tɨmɨd mɨdmagɨl kɨri ke gac gɨl mɨnɨm ma nɨpal. Nɨb ak, God komɨŋ ne kɨrop nab adaŋ ma mɨdeb. 19 Tap si tap tɨmel tari tari gɨpal okok kɨrop nabɨŋ ma gɨp. Nɨb ak, kɨri tap si tap tɨmel abramek gɨ dam dam, mɨñi tap si tap tɨmel kɨsen nɨb ognap gɨn, agɨl, tapɨn nep abramek gel ameb.
20 Pen ned Krais mɨnɨm tep ak ag ñon nɨŋ dɨpek ak, Krais nɨbi nag ar nɨbak gɨnɨmɨb agɨp, nɨbep ag ñon ma nɨpek. 21 Nɨbep Jisas mɨnɨm nɨŋɨd ak nep ag ñon nɨpek ak me. 22 Tap si tap tɨmel ned gölɨgɨpɨm ak, gos tɨmɨd mɨdmagɨl nɨbep gac gɨnɨgab. Nɨb ak, tap si tap tɨmel gölɨgɨpɨm ak pɨs nep kɨrɨg gɨnɨmɨb. 23 Gos tep kɨsen nɨb ar ak nep nɨŋnɨmɨb.
24 Pen God gek nɨbi bin bɨ kɨsen nɨb mɨdenɨmɨb rek lɨp. Nɨb ak, nag kɨsen nɨb ar ak tɨg ulek lɨl, God komɨŋ tep mɨdeb rek ak, God ne sɨŋ ke mɨdeb rek ak mɨdenɨmɨb.
25 Nɨb ak, cɨn magɨlsek Krais mɨb goŋ ne nokɨm nep mɨdobɨn ak me, nɨbi magɨlsek bin bɨ okok kɨrop esek apɨm ak kɨrɨg gɨl, mɨnɨm nɨŋɨd nep agnɨmɨb. 26 Ñɨn ognap bin bɨ nɨbep gɨ tɨmel gel nɨbep mɨlɨk yonɨgab. Pen mɨlɨk yapek, tap si tap tɨmel ma gɨnɨmɨb. Nɨg gɨl mɨlɨk nɨŋlɨg gɨ mɨdem nɨŋlɨg gɨ, pɨb paŋɨd ma amnɨmɨŋ. 27 Mer ak, Seten nɨbep gos tɨmel ñek, tap si tap tɨmel gɨnɨmɨb rek lɨp.
28 Bin bɨ tap si dɨpal okok kɨsen tap si ma dɨnɨmel; kɨlɨs kɨri ke wög gɨl tap mɨdek nɨŋlɨg gɨ, ognap bin bɨ yɨm gep rek okok kɨrop ñɨnɨmel. 29 Mɨnɨm agnɨg gɨnɨmɨb ak, mɨnɨm tɨmel ognap ma agnɨmɨb. Mɨnɨm tep, bin bɨ nɨŋɨl God nop cɨg tep gɨnɨmel rek lɨnɨmɨŋ mɨnɨm ak rek nep agnɨmɨb. 30 God ñɨn kɨsen ak cɨnop pɨs nep dɨnɨgain agɨl nɨŋ lɨl, Kaun Sɨŋ ne ak ned ag yokek apɨl nɨbep nab adaŋ mɨdeb ak me, tɨmel gɨl God Kaun Sɨŋ nop mɨker ma ñɨnɨmɨb. 31 Cɨbur tɨmel gek, bin bɨ ognap nɨŋem mɨlɨk yapek, kabiam juɨl, mɨnɨm pen pen agɨl, bin bɨ ag juɨl, gɨ tɨmel gɨl gɨpɨm ak magɨlsek kɨrɨg gɨnɨmɨb. 32 Pen pen yɨmɨg nɨŋɨl, mɨdmagɨl lɨnɨmɨb. Nɨbi Krais pɨs ar mɨdem, God nɨbep tap si tap tɨmel gɨpɨm ak nɨŋɨl kɨrɨg gɨp rek ak, nɨbi ak rek nep pen pen nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨb.