3
Pol Krais mɨnɨm tep ak Juda bin bɨ mer okok kɨrop ag ñolɨgɨp
Yad Pol, Krais nop wög gɨ ñɨlɨg gɨ, nɨbep Juda bin bɨ mer okok ag ñɨ ajen, bin bɨ ognap yɨp nɨŋel mɨlɨk yapek mɨñ lel mɨdebin. Pen nɨbi bɨr nɨpɨm, God yɨp yɨmɨg nɨŋɨl mɨnɨm tep ne yɨp ag ñek, yad mɨnɨm tep nɨbak nɨbep ag ñɨ ajölɨgɨpin. God yɨp yɨmɨg nɨŋɨl, mɨnɨm ne ned we gɨl mɨdolɨgɨp ognap yɨp yomek nɨŋnek ak, mɨnɨm ognap ñu kɨl tɨkpin. Nɨbi mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin aul nɨŋ tep gɨl me, God bɨrarɨk ped okok Krais kɨsen gɨnɨgab ag lak mɨnɨm ak nɨŋɨl, yad mɨnɨm ned we gɨl mɨdolɨgɨp nɨbak nɨŋ tep gɨpin ak, nɨŋnɨgabɨm. God Kaun ne cɨnop bɨ Jisas mɨnɨm tep dad ameb bɨ ne ke okok abe, bɨ God mɨnɨm agep bɨ ne ke okok abe mɨseŋ agɨl gos ñek, mɨnɨm bin bɨ ned ma nɨŋelɨgɨpal ak nɨpɨn. Mɨnɨm we gɨl mɨdolɨgɨp nɨbak nɨg gɨl mɨdeb: Juda bin bɨ okok abe, Juda bin bɨ mer okok abe, God tap tep bin bɨ ñɨnɨgain agak ak dɨnɨgal. Kɨri wagɨn omal mɨb goŋ nokɨm nep mɨdek, God ne Krais Jisas ag yokɨl bin bɨ kɨrop gɨ rep gɨnɨgain agak mɨnɨm tep nɨbak mɨnɨm kɨri magɨlsek. Krais Jisas mɨnɨm tep ak me ak.
God Bɨ kɨlɨs yɨb ak yɨp yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨl, tap tep ke ñɨl, yɨp Krais mɨnɨm tep ak wög gɨ ñeb bɨ alap ag lek mɨdebin. God bin bɨ ne ognap bin bɨ kɨb, ognap bin bɨ sɨkol. Yad bɨ sɨkol yɨb ak pen God yɨp yɨmɨg nɨŋɨl gɨ tep gek, Juda bin bɨ mer okok kɨrop, Krais cɨnop gɨ tep yɨb gɨl dɨ tep yɨb gɨp, mɨnɨm tep ak ag ñɨbin. Pen mɨnɨm nɨbak dai ma juɨp. Pen God ne karɨp lɨm ar wagɨn aul mɨdeb tap okok, tap seb kab ar alaŋ mɨdeb tap okok magɨlsek gɨ lak ak, ne ke nep gek mɨnɨm nɨbak we gɨl mɨdolɨgɨp. Pen mɨñi God yɨp ag lek, yad mɨnɨm we gɨl mɨdolɨgɨp nɨbak bin bɨ magɨlsek okok kɨrop mɨseŋ ag ñebin. 10 God gak nɨbak, mɨñi Krais bin bɨ ne karɨp lɨm ar wagɨn aul mɨdebal okok genɨgal nɨŋlɨg gɨ, ejol seb kab ar alaŋ kod mɨdebal okok, God bɨ gos nɨŋ kɨd yɨk nɨŋɨp ak nɨŋnɨmel, agɨl gak. 11 God gak nɨbak, ne bɨrarɨk ped okok gos nɨŋak rek nep, Bɨ Kɨb cɨn Krais Jisas nop ag yokɨl, tap nɨbak gak. 12 Cɨn Krais Jisas nop nɨŋ dɨl cɨg gɨpɨn ak me, God nop ma pɨrɨkɨl, gos sek nep ne mɨdeb ulep sɨŋak amnɨn. 13 Nɨb ak, nɨbep ag ñɨ ajen, yɨp gɨ tɨmel gel, koslam mɨdebin ak, gos par ma nɨŋnɨmɨb; yad koslam mɨdebin pen God nɨbep tap tep ñɨnɨgab.
Krais bin bɨ kɨrop mɨdmagɨl yɨb lɨp
14 Ar nɨbak nep yad Bapi nop kogɨm yɨmɨl sobok gebin. 15 Bapi ne ke gɨ lek, yakam lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok abe, yakam seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdebal okok abe, cɨn magɨlsek yakam ne mɨdobɨn. 16 Bapi God nop sobok gebin, ne Bɨ melɨk tep ke sek, ñɨnmagɨl ne tap tep yɨb mɨdeb nɨŋɨl ne Kaun ne nɨbep ñek, cɨbur gos mɨdmagɨl nab nɨbep adaŋ kɨlɨs sek mɨdenɨgabɨm. 17 Bapi God nop sobok gebin, nɨbi Krais nop nɨŋ dem, Krais mɨdmagɨl nab nɨbep adaŋ mɨdenɨgab. Yad sobok gebin, nɨbi tap tari gɨnɨg gebɨm ak, God abe bin bɨ okok abe kɨrop mɨdmagɨl lɨl gɨnɨgabɨm. 18 Yad sobok gebin, nɨbi abe Krais bin bɨ magɨlsek okok abe, Krais ne per nep bin bɨ kɨrop mɨdmagɨl yɨb lɨp ak mɨseŋ nɨŋnɨgabɨm. 19 Krais bin bɨ okok mɨdmagɨl yɨb lɨp ak nɨŋnɨgabɨm. Pen ar nɨbak nep mer. Yad God nop sobok gebin ak, ne nɨbep mɨdmagɨl yɨb lɨp ak, cɨbur gos mɨdmagɨl nab nɨbi ke adaŋ nɨŋnɨgabɨm. Nɨb ak, God ne ke nab nɨbep adaŋ ap ran jaknɨgab.
20 Cɨn God nop ag nɨpɨn, pen ne ag nɨpɨn rek nep ma gɨnɨgab; cɨn gos nɨpɨn rek nep ma gɨnɨgab. Kɨlɨs ne ke ak cɨnop nab adaŋ wög gɨl, ne gɨ yɨmeb nep gɨnɨgab. 21 Nɨb ak, cɨn Krais Jisas bin bɨ ne mɨdɨl nop cɨg mɨdobɨn okok, yɨb ne per nep per nep ag dad amon ar amnaŋ! Nɨb aknɨb rek tep.