2
Krais nep gek, cɨn komɨŋ mɨdobɨn
Nɨbi tap si tap tɨmel gölɨgɨpɨm ak, nɨbi bin bɨ pɨs nep kɨmbal rek mɨdelɨgɨpɨm. Bin bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul tap si tap tɨmel gɨpal rek, nɨbi ke ned ak rek nep gölɨgɨpɨm. Ñɨn nɨbak kaun kɨmi nab alaŋ mɨdebal bɨ kɨb kɨri gɨp rek, nɨbi ned ak rek nep gölɨgɨpɨm. Kaun nɨbak ne bin bɨ God Mɨnɨm ma nɨŋ dɨpal okok kɨrop nab adaŋ mɨdeb. Pen ned cɨn magɨlsek nɨbak rek nep golɨgɨpɨn. Gos cɨn ke nɨŋolɨgɨpɨn rek gɨlɨg gɨ, gos ognap ke nɨŋɨn rek ma lek, tap si tap tɨmel nep golɨgɨpɨn. Nɨb ak, bin bɨ okok gɨ tɨmel gel God kɨrop pen yur kɨb ñɨnɨg geb rek ak, cɨn ak rek nep golɨgɨpɨn.
4-5 Nɨb ak, cɨn bin bɨ pɨs nep kɨmbal rek mɨdonok, God eip mɨdojɨn rek ma lek, God bin bɨ per nep yɨmɨg nɨŋɨp ak, cɨnop mɨdmagɨl yɨb lɨl, Krais eip dɨ komɨŋ lɨp. God ne nɨbep yɨmɨg nɨŋɨp ak me, nɨbep dɨ komɨŋ yokɨp. God cɨnop Krais eip warɨk ñɨl, seb kab ar alaŋ sɨŋak dam Krais Jisas eip bɨsɨg gɨ ñak.
Pen God gak nɨbak, bin bɨ kɨsen tɨk donɨgal okok, kɨri God ne cɨnop nen agɨl, Krais Jisas nop ag yokɨl cɨnop gɨ tep yɨb gak ak nɨŋɨl, God ne bɨ tep ke yɨb, bin bɨ yɨmɨg yɨb nɨŋɨp ak nɨŋnɨmel agɨl gak. God nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ komɨŋ yokɨp. Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨpek ak me, ne nɨg gak. Pen nɨbi Krais nɨŋ dem nɨbep dɨp ak, kɨlɨs cɨn ke gon cɨnop dɨp, agɨl ma agnɨmɨb. God ne nep nɨbep tap tep ak yokop ñɨb. Nɨbi Krais nɨŋ dem nɨbep dɨp ak, nɨbi tap tep alap ma gɨpek. Nɨb ak, yɨb nɨbi ke agem ar amnɨmɨŋ rek ma lɨp. 10 Pen God cɨnop dɨl Krais Jisas bin bɨ ne gɨ lak ak, God bɨrarɨk ped okok bin bɨ okok kɨrop gɨ tep gɨnɨmel agɨl, cɨnop nɨg gak.
Krais Juda bin bɨ okok eip, Juda bin bɨ mer okok eip dɨ jɨm ñak
11 Nɨbi nɨpɨm, nanɨm nap kɨri Juda bin bɨ mer, nɨŋɨl nɨbep tɨk dolak ak, nɨbi ak rek nep Juda bin bɨ mer. Juda bin bɨ okok yɨb kɨri ke agɨl, “wak tɨkɨp” agölɨgɨpal. Bɨ okok kɨri mɨb goŋ nɨg gɨpal. Pen nɨbep Juda bin bɨ mer okok yɨb agɨl, “wak ma tɨkɨp” agölɨgɨpal. 12 Pen saköl ma gɨnɨmɨb. Nɨbi ned Krais pɨs ken ma mɨdebek; nɨbi Isrel wagɨn ak mɨs ken mɨdebek; God mɨnɨm nɨŋɨd ag lak ak ma nɨpek; nɨbi karɨp lɨm ar wagɨn aul mɨdelɨgɨpɨm ak pen God nop ma nɨŋelɨgɨpɨm. 13 Nɨbi ned God mɨdeb par sɨŋak mɨdelɨgɨpɨm pen mɨñi Krais lakañ ne yowak ak me, Krais Jisas eip God mɨdeb sɨŋak ulep opɨm. 14 Nɨb ak, Krais ne kɨmak rek, cɨn Juda bin bɨ okok, Juda bin bɨ mer okok mɨlɨk kabiam nɨŋɨl pen pen golɨgɨpɨn wari nab ak tɨb wal gɨ yokɨl, wagɨn omal dɨ jɨm ñɨl lek, cɨn wagɨn nokɨm alap nep mɨdobɨn. 15 Jisas mɨb goŋ lɨl kɨmak rek, Juda lo mɨnɨm ke ke okok magɨlsek pɨs nep kɨr gak. Jisas kɨmak ak, kɨsen Juda bin bɨ okok wagɨn ak ke, Juda bin bɨ mer okok wagɨn ak ke mɨdɨl pen pen ma gɨnɨgal; bin bɨ magɨlsek okok wagɨn nokɨm alap nep mɨdɨl kapkap mɨdenɨgal, agɨl kɨmak. 16 Jisas mɨb goŋ ne mab kros bak alaŋ kɨmak ak, wagɨn omal nɨb okok dɨ God eip jɨm ñak; pen pen gep nag ak abe ñag pak lak. 17 Ned ke ke yɨb mɨdolɨgɨpɨn ak pen Krais mɨnɨm tep God eip jɨm ñɨl mɨdep ak damɨl, nɨbi bin bɨ par kɨb okok rek mɨdelɨgɨpɨm okok ag ñɨl, cɨn Juda bin bɨ ulep okok mɨdolɨgɨpɨn okok ag ñɨl gak. 18 Krais kɨjoŋ cɨnop ar nokɨm yɨkak nɨbak, God Kaun ne nokɨm mɨdeb ak nep gek, cɨn wagɨn omalgɨl Bapi mɨdeb sɨŋak amjɨn rek lɨp.
Cɨn Krais pɨs ar mɨdobɨn okok, God karɨp ne rek mɨdobɨn
19 Nɨb ak, mɨñi bin bɨ karɨp lɨm ke okok nɨb ju apɨl mɨdebal rek ma mɨdebɨm. Bin bɨ ar okok gɨ ajpal rek ma mɨdebɨm. God bin bɨ ne ned nɨb okok eip mogɨm gɨl, bin bɨ ne yɨpɨd gɨl mɨdebɨm. 20 Nɨb ak, cɨn God sobok gep karɨp ak rek mɨdobɨn. Krais Jisas karɨp sap dɨ mɨdep kɨb nab eyaŋ mɨdeb. Bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok abe, bɨ God mɨnɨm agep okok abe, karɨp sap sɨkol sɨkol auan okok pɨŋɨl lɨpal rek ak mɨdebal; karɨp bog ñag kɨs kɨs gɨpal rek ak nɨbi mɨdebɨm. 21 Krais Jisas karɨp sap kɨb nab eyaŋ mɨdek, karɨp nɨbak magɨlsek jɨm ñɨl kɨb gɨl, Bɨ Kɨb sobok gep karɨp sɨŋ ne lɨnɨgab. 22 Nɨb ak, nɨbi Epesas bin bɨ Krais pɨs ar mɨdebɨm okok, God ne nɨbep ak rek nep dɨ karɨp nɨbak eip dɨ jɨm ñɨl lek, karɨp ñɨlɨk mɨgan tep ne ak God Kaun amɨl mɨdenɨgab.