Epesas
Pol Epesas bin bɨ kɨrop mɨj ñu kɨl tɨkak
1
Yad Pol. God yɨp ag lek, Krais Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ alap mɨdɨl, nɨbep God bin bɨ ne taun kɨb Epesas mɨdebɨm okok, mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkebin.
God Bapi cɨn abe, Bɨ Kɨb Jisas Krais abe, nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep ger, nɨbi mɨd tep gɨnɨmɨb.
Krais eip mɨdobɨn ak, ne kaun cɨnop tap tep ñɨb
Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais Nap ne God nop tep agɨn. Ñɨ ne nop ag yokek apɨl cɨnop dek me, nop cɨg gon, seb kab ar alaŋ tap tep tep mɨdeb okok magɨlsek kaun cɨnop ñɨb. Karɨp lɨm bɨrarɨk ped okok ma gɨ lak ñɨn ak God agak, “Krais bin bɨ ne mɨdenɨgal okok, kɨri bin bɨ sɨŋ, bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb yad okok mɨdenɨgal,” agak.
Nɨb ak, bɨrarɨk ped okok God bin bɨ mɨdmagɨl lɨl, ñɨn nɨbak nep, gos ne nep nɨŋɨl agak, “Ñɨ yad Jisas Krais bin bɨ kɨrop dɨnɨgab okok, ñɨ pai yad ke rek lel, yad ke kɨrop dɨl yɨmagɨlnɨgain,” agak. Nɨb agɨl, Ñɨ mɨdmagɨl ne ak abramek ag yokek apɨl, cɨnop dɨ Nap ñɨnmagɨl ar ne lak ak me, tep gek nɨŋlɨg gɨ yɨb ne ak agon ar amnaŋ.
Jisas Krais lakañ ne yapek kɨmɨl cɨnop tau adɨk dek, God, Bɨ tep yɨb ak, cɨnop yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, tap si tap tɨmel gɨpɨn okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨp. Nɨb ak, cɨn nɨpɨn God ne bin bɨ okok mapɨn yɨb nɨŋɨp. God ne gos nɨŋ kɨd yɨkɨl tap magɨlsek okok nɨŋɨp ak, cɨnop tap tep tep nɨb okok abramek ñɨb. Pen God ne Krais eip tari gɨnɨg gak ak, tap we gɨl mɨdolɨgɨp nɨbak cɨnop mɨseŋ agek nɨpɨn. 10 God ñɨn kɨsen ag lak ñɨn ak, tap seb kab ar alaŋ sɨŋak abe, tap lɨm dai wagɨn aul abe, Krais ne nokɨm nep magɨlsek kod mɨdenɨgab.
11 God ne ke gos nɨŋɨl ag lak ak, magɨlsek gɨnɨg geb. God ne ke gos nɨŋɨl ag lak, cɨn Krais cɨg gɨpɨn bin bɨ okok, bin bɨ ne ke lɨnɨgabɨn. God ne bɨrarɨk ped okok nɨg gos nɨŋak. 12 Ne gak nɨbak, cɨn bin bɨ Krais nop ned nɨŋ dɨnok okok, God yɨb ne agon ar amnɨmɨŋ, agɨl gak. 13 Pen nɨbi ak rek nep, Krais mɨnɨm tep bin bɨ dɨ komɨŋ yokep mɨnɨm nɨŋɨd nɨbak nɨŋ dem, God nɨbep dɨl, Kaun Sɨŋ nɨbep nab adaŋ lɨl, Krais bin bɨ ne yɨb ag lɨp. 14 God Kaun cɨnop nab adaŋ mɨdeb ak me, cɨn nɨpɨn, God tap tep tep bin bɨ yad kɨsen ñɨnɨgain agak tap okok, kɨsen dɨl mɨd tep yɨb gɨnɨgabɨn. Nɨb ak, God yɨb ne agon ar amnaŋ.
Pol God nop sobok gak
15 Nɨb ak, yad ned nɨŋnek, nɨbi Bɨ Kɨb Jisas nop nɨŋ dɨl, bin bɨ ne okok kɨrop mɨdmagɨl lɨpɨm ak, 16 yad saköl ma gɨl, per nep nɨbep nen agɨl, God nop tep gɨp agɨl, sobok gɨlɨg gɨ mɨdebin. 17 Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais God ne ak, Bapi tep aknɨb ke ak, nop per ag nɨŋɨl agebin, ne Kaun nɨbep ñɨnɨgab nɨŋɨl ne nɨbep gos tep ñɨl, God ne tigep bɨ rek mɨdeb ak nɨbep yomek, nɨbi God nop nɨŋ tep gɨnɨgabɨm. 18 God nop sobok gɨl agebin, ne mɨdmagɨl nɨbep nab adaŋ melɨk ne ñɨ lek, Krais bin bɨ ne kɨrop tap tep aknɨb ke ñɨnɨg geb ak nɨŋnɨgabɨm. God tap tep nɨbak ñɨnɨgain, agɨl me, nɨbep sɨk agak. 19 God nop sobok gɨl agebin, ne mɨdmagɨl nɨbep nab adaŋ melɨk ne ñɨ lek, ne Bɨ kɨlɨs aknɨb ke yɨb gek, cɨn bin bɨ Krais mɨnɨm tep nɨŋ dɨpɨn okok kɨlɨs nɨbak dɨjɨn rek lɨp ak nɨŋnɨgabɨm. Kɨlɨs nɨbak God ñɨnmagɨl ar ne nep mɨdeb. 20 Krais pɨs nep kɨmek, God kɨlɨs nɨbak nep Krais warɨk ñɨl, seb kab ar alaŋ sɨŋak dam ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs kɨd ne lak. 21 Krais God eip am bɨsɨg gɨp ak, kaun seb kab alaŋ ned kod mɨdelɨgɨpal okok abe, kaun seb kab alaŋ kɨsen kod mɨdenɨgal okok abe, yɨb kɨri magɨlsek pɨyak mɨdek, Krais yɨb ne ak i ar alaŋ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, magɨlsek mok ne okok mɨdeb. 22 God ne bin bɨ okok tap okok magɨlsek Krais mok ne okok lak. Pen cɨn Krais bin bɨ ne okok magɨlsek, God Krais nop bɨ nabɨc ak ag lak. 23 Krais bin bɨ ne okok, cɨn mɨb goŋ ne mɨdobɨn. Krais nabɨc abe mɨb goŋ abe mɨdeb me ak.