6
Bin bɨ okok mɨdmagɨl lɨl, gɨ tep gɨnɨmɨb
Ai mam sɨkop. Bin bɨ cɨn ognap tap si tap tɨmel ar ognap genɨmel ak, nɨbi bin bɨ God Kaun nɨbep nab adaŋ mɨdeb bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm sɨsain agɨl, ag tep gem, kauyaŋ mɨd tep gɨnɨmel. “Ñɨn ognap cɨn ak rek nep gɨjɨn rek lɨp,” agɨl, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Bin bɨ cɨn ognap mɨker denɨmel, kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl kod mɨdem, mɨd tep gɨnɨmel. Nɨg gɨnɨgabɨm ak, Krais lo ne ageb rek gɨnɨgabɨm. Cɨn ke tap tep alap ma mɨdeb. Bin bɨ ognap, cɨn ke bin bɨ tep agnɨgal ak, mɨnɨm esek agnɨgal. Bɨ nɨbak bɨ tep aka yad bɨ tep, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb; yad ke gɨ tep gɨpin aka gɨ tep ma gɨpin agɨl, gos ak nep nɨŋnɨmɨb. Tari gɨnɨg: cɨn nokɨm nokɨm mɨker ke ke mɨdeb rek nɨŋɨl, tari tari gɨl mɨd tep gɨnɨgabɨn ak, ke nɨŋ tep gɨn.
Pen bin bɨ Krais mɨnɨm tep ag ñɨbal okok, bin bɨ mɨnɨm nɨbak nɨpal okok, mɨnɨm ag ñeb bin bɨ nɨb okok kɨrop saköl ma gɨnɨmel; tap tep kɨri mɨdeb okok kɨrop ognap nonɨm lɨ ñɨnɨmel.
Pen, God bɨ saköl, yad tap si tap tɨmel gɨnɨgain ne ma nɨŋnɨgab, agɨl, ma nɨŋnɨmɨb. Gɨnɨgabɨn rek, cɨnop pen ak rek nep gɨnɨgab. Cɨn nɨpɨn, tap yɨmnɨgabɨn rek nep pag donɨgabɨn; tap ke ognap ma pag donɨgabɨn. Nɨb ak, gos cɨn ke nɨpɨn rek tap yɨmɨn agnɨgabɨn ak, kanɨb tɨmel amlɨg gɨ, pɨs nep yap pakɨl, mab per yɨneb ak pag donɨgabɨn. Pen God Kaun gos ñeb rek tap yɨmɨn agnɨgabɨn ak, God Kaun ak cɨnop gek, komɨŋ per mɨdep won ak nep pag donɨgabɨn. Nɨb ak, yɨrɨk nɨŋɨl, gɨ tep gɨpɨn ak ma kɨrɨg gɨl, kɨlɨs gɨ tap yɨmɨl, ñɨn kɨsen ak tap magɨl tep pag donɨgabɨn. 10 Pen tap ñɨŋeb nɨbak wös ma gɨp ñɨn aul, bin bɨ Krais pɨs ar mɨdebal okok kɨrop dɨ tep gep rek lenɨgab ak, dɨ tep gɨn. Pen bin bɨ ke nɨb okok kɨrop ak rek nep magɨlsek dɨ tep gɨn.
Krais cɨnop nen agɨl mab kros bak alaŋ kɨmak ak nep tap kɨb yɨb
11 Yad agen, mam alap mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkeb. Pen mɨñi ñɨnmagɨl yad ke ñu kɨl tɨkebin ak me, mɨnɨm magɨl kɨb kɨb rek ñu kɨl tɨkebin.
12 Bɨ mɨb goŋ nep nɨŋɨl, ak tep, ak tɨmel, apal bɨ okok, kɨri kɨlɨs gɨl wak tɨb gɨ rɨk gɨnɨmɨb apal. Krais mab kros bak alaŋ kɨmak mɨnɨm ak nep agon, bɨ Juda ognap kabiam juɨl, cɨnop gɨ tɨmel gɨnɨgal, agɨl me, nɨb apal. 13 Wak kɨri ke tɨb gɨ rɨk gɨpal ak pen Juda lo mɨnɨm okok magɨlsek kɨsen ma gɨpal. Nɨbep wak tɨb gɨ rɨk gɨnɨmɨb apal ak, kɨsen kɨri mɨñ mɨñ gɨl, Juda bɨ okok ognap kɨrop agnɨgal, “Cɨn agon mɨnɨm cɨn dɨl mɨb goŋ kɨri nɨb nɨb gɨpal,” agnɨgal. 14 Pen yad tap nokɨm alap nep gos nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨpin: Jisas yɨp nen agɨl, mab kros bak alaŋ kɨmek, yad eip kɨmnek rek lɨp ak nɨŋɨl me, mɨñ mɨñ gɨpin. Ne eip kɨmnek nɨbak, bɨ pɨs nep kɨmɨb rek ak mɨden, bin bɨ lɨm dai wagɨn aul nɨb tap kɨri mɨñ mɨñ gɨpal tap okok, yɨp tep ma gɨp. Pen bin bɨ nɨb okok ak rek nep yɨp nɨŋel, yad tap yokop alap rek lek, bɨ pɨs nep kɨmɨb bɨ alap rek mɨdebin.
15 Wak tɨb gɨ rɨkɨp aka tɨb gɨ rɨk ma gɨp ak tap yokop. Pen God gek, bin bɨ kɨsen nɨb lɨl, bin bɨ ne mɨdobɨn ak tap yɨb. 16 Mɨnɨm agesin kɨsen gɨpɨm bin bɨ okok abe, God bin bɨ ne okok magɨlsek abe, God nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gek nɨŋlɨg gɨ nɨbi kapkap mɨd tep gɨ mɨdenɨmɨb.
17 Yad mɨnɨm magɨl nokɨm alap mɨdeb ak, nɨbep agnɨg gebin. Jisas mɨnɨm tep ak agen, yɨp paklak kɨñauŋ okok mɨdeb ak me, bɨ ognap apɨl yɨp mɨker ognap ma ñɨnɨmel.
18 Ai mam yad okok. Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl, kod mɨdonɨmɨŋ. Nɨb aknɨb rek tep.