1 Pita
Pitaa Yisasiene vaiyatete huno tuelufua (12) anagapi maineno haenagaa kosuna leteno mani avona kae-malene. Yisasia faliteno hetino ikapinaga haitegeno Pitaa teti vania (31) kafu agava maineno 1 Pita kea kae-malene. Nagoa Yisasina amakua aminaya veamoya tusia kana ya aliya nemaiya yafene huno mani avona kaeno amamine.
1
Nagaya Pitanae Yisasi Kalaisi Aposolo kanomona Anumaya Kotia haigeno tamakaila hapali-malenea veamogatamahe mani avona kaena nelamamue. Tamakaya alu mopalega Potasima Kalesiama Kapatosiama Esiama Vitinia kotegama yoka umainaya yafene huna mani avona kaena nelamamue. Anumaya Kotia Nelafae nayona ago tamakeno Nagai vea maigahae. huno huyogi-maleneafe Yisasi Kalaisina akave maletama avaya ali hipoya nehageno agaia kolamoteti kefo yatamia ago aye hami-talegeno Alu Aotage Avamumoa alu aotage veane maisaya tamaku tamakesa ago tamamine. Tamamigena mage huna hue Anumaya Kotia tusiya huno kayone hisaya yaene tamaipamoa falu hisia yaene tamamino hiya hu-lamatesie. huna nehue.
Kanaleya huta maisuna tahaimumoa ikapinaga tagava humaine.
Tagayama Yisasi Kalaisia Anumayatimoe Nefana Anumaya Koti agia, tusiya huta alisaga hisune. Anumaya Kotia tusiya huno hau hulateno Yisasi Kalaisina hutegeno mefaligeno komufitila alino hetitene. Hetitenea yafe Anumaya Kotia tagaila lategeta agaia haegafa nafanea maineta agola maige maige hisuna tahaimula ago alisunafene huta tametitia nehune Anumaya Kotia ikapinaga tahaimula alisuna yana ago latene. Ani yana haviya hulavino hano ohisia yane. Oniyaagela ohuno alena le otavisia yana tagai tamigahe atafa huno kava yagaino maine. Yagai-maineno agaifema tamakupi maletama tamametiti haya yafe Anumaya Kotia agaia himamuleti tamakaienena kava yagai-lamateno ma mopama ali hano hisia kanafima tamaku tamamema aligatisia yana ago talo tala hu-maleneanagino evayi hinagetama agegahae. Tamakaya mani yafena aluya hutama musena hayanagi menia osi kana kanoafi aye-lamavataga hisia kana yama vayi hiana tamagata aiya kana ya ali-mainae. Koli yafana aliya Kanale Kolifi havi Kolifi? huya agesaya yafe atafi kaeya age-mainae. Aniama haya kavala Anumaya Kotia Nagaifena tamakupi malenaya yana tamage hutama malenafi? huno agesia yafe aye lamavataga lama-haisia kana yapina tamatene. Ani Koli yafana haviya hu-lavino hano hugahianagi Yisasife havitama tamakupi maletama tamametitima nehaya yamoa ago agaseno kanale ya hu-maineanagino kanalema hu-mainesiana Yisasi Kalaisia veamogatami tamaulagale evayi hisia kanafina tusia muse huno tamakia alisaga nehuno tokiya hale yamaa tamamigahie. Tamakaya Yisasina oagenagi tamakua maitama neamiye. Meni kanafina agaila oagenagi aluya hutama agaifena havitama tamakupi maletama tamametiti hu-mainaya yafena muse yatamimoa ala hinagetama mage hutama nehae Muse huna kavala alumoni naguafi hanegi hanaa huna tamahapaisue? hutama nehae. Naa hutama agaifema havitama tamakupi malenaya yafe Anumaya Kotia tamaku tamamena ago aligati-maine.
10 Ani tamaku tamame aligati-mainea yafena nayona Anumaya Koti amaune vayamoya tusiya huya ati yegeteya Anumaya Kotia tamakaila kayone hisaya yana tamamisia yafena amaune laga huya hamapai-mainayane. 11 Hamanepaiya Kalaisina Alu Aotage Avamuamoa amakupi mainegeya mage huya amaunea laga huya hamapainae Anumaya Kotima amaugafa aligatigahe hutenea kanomoa augafa agata aigeno faliteno tokiya hale yamaa alitesigeya agai agia alisaga hugahae. huya hamanepaiya amakaya kea huya havige havige nehuya mage hae Hana kanafi ani kavala falote hugahie? huya humainae. 12 Hayanagi Anumaya Kotia hu falote huno mage hamapai-maineane Tamakaitamihe mani kea ohunagi haenagama vayi hisaya veafe humainae. huno hu-maineane. Anima humainea kea tamakaife humainegi menia Anumaya Kotia Alu Aotage Avamuma hutegeno nagoa veane memaya higeya Yisasifena kanale kea ago tamahapaigetama havimainae. Havimainagi mani kea ensole vayamoya tusiya huya havisaya amaku amakesa haviyanagi ohavinae.
13 Ani yafe tamakaya tamaku tamakesa havilama hutama yagai lokiya vaitama mainetama Yisasi Kalaisima veamogami amaufima elavisia kanafina kayone hisaya yana tamamisia yafe aluya hutama tamametitia hutama maiho. 14 Tamakaya nafanemoya kema haviya akave nemalaya kava hutama maiho. Yisasi kema ohavinaya kanafina tamaugafa age tamahaye nehaya kavala hutama mainagi menia mani auava yapina nagoene maitama ohaiho. 15 Ohaitama agaitega visaya yafe kema hu-lamatenea kanomoa kefo kavala ohunea kanogino alu aotage kano mainegi tamakaya ania hutama kefo kavala ohutama alu aotage veane maiho. 16 Anumaya Koti avopina mage huya kae-malenayane
Kefo kavala ohuna alu aotage kano mainoa yafe tamakaya ani kava hutama kefo kavala ohutama alu aotage anaga maiho. huya kae-malenayane.
Anumaya Kotia miyamaamoa hai-mainea miyateti tagaila miya hulatene.
17 Anumaya Kotia kaiyeke humatesia kanafina amakima hanea vayamogami amakile fako hu oamategahigi tagaiti agoma hu-mainona auava yatileti nagoke avamete huno kaiyekea hu-lategahie. Tamakaya ani kanomofena Nelafae hutama nunamupitila havinegayanagi ma mopalema mainaya mopa agola maisaya mopa omalenea yafe Anumayamofena kolia nehutama fatago hutama vaiyeho. 18 Tamakaya ago havimainae tamakinagomo-gamipitila afa ya kana hisaya auava kea alitetama mani kefo auava yapina mainageno Anumaya Kotia anifiti tamavalesia kava huno ago miya hu-lamatene. Hu hatiyama nenaya miyana haviya hu-lavino hano hisia miyatetila miya hu otamatene. 19 Miya hu otamatenegi tamakaila kefo yafe huno Kalaisia fali-mainea kolateti miya hu-lamatene. Kalaisia nagokela amu afugula omale Sipi sipi nafane avamete huno nagola kefo yamaa aguafina omale kanogino agaia kolamaa tayamopafi yanagino miya hu-lamatene. 20 Anumaya Kotia ma mopama talo ohunenoa Kalaisifena Mopale vayatefene huka faligane. huno hutetegeno tamakaima tamaya hisia yafe atupa kanafina evayi humaine. 21 Evayi hu-maineanagino Anumaya Kotia hevaitenaya komufiti alino hetiteteno tokiya hale yamaaene ala agiene ago amine. Naa hu-maineafe tamakaya Yisasi fali-mainea yateti Anumaya Kotife havitama tamakupi maletama tamametiti humainae.
Tafu-taganafe tahau tayamopafi tahaisie.
22 Tamakaya tamagema hu-mainea kehena akave malaya yafe tamakuamoa efeage hu-maineanagitama tamafu-tamakanana tamakua kanaleya hutama neamamiyanagi amegatila tamakua oamamitama kanaleya hutama tamakua amamitafa hutama amamiho. 23 Anumaya Kotia lamategetama tamakaya ago haegafa nafane falote humainae. Anumaya Kotia vayamoya avina huya nafane alivina nehaya ya kana yateti otamatene. Tamakaya haviya hu-lavino hano hisia avina yatetila falote ohunagi Anumaya Koti keletilagino haegafa yamaa hanea kegino ani kemoa hanege hanege huno tamakaila tamatene. 24 Anumaya Koti avopina mage huya kae-malenayane
Mukia veala tala ya kana huya mainageya mamu hekaleamimo agimoa tala yamo ausemoma hia kava humainae. Ani tala yana teno mukia fayotegeno ausemoa ali lavino haviya nehie. 25 Haviya nehianagi Anumayamo kemoa hanege hanege hugahie. huno kae-maleneane.
Mani kemoa Yisasifena kanale mono kea hu falote huya tamahanepaiya ke.