5
Tusia moneamima hanea veafe humaine.
Tusia monetamima hanea veamogatama haviho. Tamakaitela hanageke yama vayi hugahema hisia yafena tamakaya kalagi aitama aviteho. Mukia afenotamimoa ago kasaligeno havigafamoya mukia kenatamia ago neya hano humainae. Halayama nehaya monetamia kalogalo hageno ago falute-maine. Anima faluteno kalogaloma hage-mainea yamoa kefo yama nehaya yana ali falote hulamateteno atama nelea kava huno tamaugafa tesagaligahie. Anumaya Kotia kaiyeke hu-lamatesia kanamoa ago aupaa falote hugahe nehigi tamakaya monea halaya maitama nehigenoo. Haviho hoyatamifina aliya veamogami miyaamia nagoa miyaamia havige hu-matetama noamamiya miyaamimoa hu falote hu-lamateno ke nehie. Anima aliya vayatamimoya kema nehaya kemoa Anumaya Kotia, mukia yamona tusiya huno kava humainea kanomo, agesafina hai falegeno ago haviline. Tamakaya ma mopafima mainaya kanafina kanaleya hutama tamahaiya yamaagela alitetama musena maitama nehagi Anumaya Kotia kaiyeke hu-lamatesia kanafina tamakaila tamaku tamamena tamahae falisiafenagitama kavela nenetama tusinasi vayala ko nehae. Fatago veamoya tamakaila anonatamia hu otamataya veala, ago kaiyekea humatetama hamaeyageya fali-mainae.
Kana yama falote hisigeta tokiyaage huta maineta Anumayamo esiafe agava maisune.
Ani yafe nafunagana-gatama Anumayatimoma esiafe tamamena malelava hutama agava maiho. Hoyamona nefaa kanale kavemo nenaa vayima hisiafe amena malelava huno maineno hagoteno aisia kofeene haenaga kofeene agava mainegeno kanale kavea falote higeno ali-maine. Anumayatimo esia kanamoa ago aupa hu-mainegi tamakaienena ania hutama tamamena malelava hutama Yisasife havitama lamakupi malenaya yana atafa hutama lokiya vai-litama maiho.
Nafunagana-gatama nagoa anagafena kalugalu kea vai oamateho. Ani kavama hisagenoa Anumaya Kotia kaiyeke hu-lamateno tamakaila ali haviya hu-lamateyafenagi ani kavala ohiho. Ageho anima kaiyeke hu-lamatesia kanomoa ago fiate hetino maine. 10 Nafunagana-gatama nayona Anumaya Koti amaune vayamogamina Anumayamo agile kea huhaleya hamanepaigeya ani kema nehaviya veamoya amakaila ali haviya hu-matayanagi amamena malelava huya mainayane. Tamakaya ania hutama ani ka kanoale akave hutama vaiyeho. 11 Nagoa veamogamilema kana yama falote higeya amamena malelava huya maineya tokiya vai-mainaya veamoya Kanale kava hu-mainayanagino muse yaamia hane. huta nehune. Tamakaya Yopu kea ago havimainae. Kana yama agaite falote higenoa amena malelava huno tokiya vaino mainegeno haenagaa Anumayamoa kanale yana huteneane. Tamage Anumayatimoa mukia kanafina hau hulateno kalagi ainelate.
Tamakaya Anumayamo aufina tamage nehune. hutama ohiho.
12 Nafunagana-gatama hagote yana maa ohiho. Anumaya Koti aufina ikamo agiene mopamo agiene ayena nagoyafi naya atalena tamage nehue. hutama ohiho. E. hinutamahena ani keage hiho. Aao. hinutamahena ani keage hiho. Havigu Anumaya Koti aufina havigehe Tamage nehune. hutama hisagenoa Anumaya Kotia kaiyeke hu-lamategahie.
Fatagoma huno nemaisia kanomo nunamumoa tokiyaa hane.
13 Nagoamo-gatamilema kana yama falote hisigetama Anumaya Kotitega ke hutama havigeho. Nagoamo-gamina amakuamoa musema hisigeya Anumaya Koti agia yagamefiti alisaga huya maisae. 14 Nagoamo-gatama kali alitama mainesagenoa mono kava vayafe ke hisageya ani kali veatela nunamu me huya Anumayamo agile masavena amaugafale fale-matesae. 15 Havigenuyahena tole amaku amakesa ohaviya Anumaya Kotifema havigesuna yana ago tamigahie. huya amakupi maleneya havigesayana ani kali veamogamina kaliamia alino hano huteno Anumayamoa ali hetimateteno kefo yama hu-mainesaya yama hanesiana Anumaya Kotia aigeamateno atalemategahie. 16 Ani yafe tamakaya nagoke nagokemo-gatama kefo yama humainesaya yafena nagoamo-gami amaule hu falote hisageya Anumaya Kotitega ke huya havigesageno falu lamahaisia yana lamamigahie. Fatagoma huya nemaisaya veamoya huya havigesaya nunamumoa tokiyaa haneanagino mukia veala amaya hugahie. 17 Ilaiyae kanomoa, tagai augafa kano maineanagino tusiya huno nunamuna mage huno havige-maine Kola ikapinagatila elavino omesie. huno havigegeno tagufa (3) kafugi sikisia (6) ikanagi huno kola oaine. 18 Oaigeno nagoa maigeno eteno nunamu higeno Anumayamoa kola amamigeno nagoa kavela mopafitila falote higeya ali-mainae.
Veama kama yagalesageta Etetama eho. huta amavalesune.
19-20 Nafunaganagatama haviho nagoamo-gatama kelamage kema neataletama visageyama nagoa veamoya eteya tamavalesagetama kanale katema esayana anima tamavaleya tamatesaya veamoya kanale kava nehae. Nagoa veamoya kefo yapima mainesageya nagoa veamoya amavaleya Anumaya Koti katema amatesayana falisaya amaku amamena ago aligati-mainayanagino Anumaya Kotia kasagoya kefo yamaamia alitalegahie.
Kenia male hano hie.
Nagaini nagia Yemesinae.