1 Timoti
Poloa Timotife Efesusi kumatema Yisasife haviya amakupi maleya nemaiya veamogamite kava huo. huno huteteno haenagaa mani avona ani aliyatema aya hisia yafe Poloa kaeno Timotina amine. Yisasia faliteno hetino ikapinaga haitegeno Poloa teti talia (33) kafu agava maineno 1 Timoti kea kae-malene.
1
Nagaya Polonae Timotigahe mani avona negaove. Anumaya Kotia tagu tamema aligati-mainea kanoene Yisasi Kalaisifema tametiti nehuna kanoene naumono maleteana nahapaiagena Aposolo kanoa mainoe.
Ani yafe Timotiga Yisasi kema kahanepauva yafe nagai nafane kana huka mainanageno Anumaya Kotia, Nelaafaene Yisasi Kalaisia, Anumayatiamoene hanau hugateana kayone hisana yaene kaipamoa falu kahaisia yaene kamisae huna nehue.
Havigeage kea helava hisune.
Masetoniama neuna kagaifena Efasusi kumate maiyo. huna hugatenoe. Anile maineka alu mono huge amave-lige nehisaya vayala mage huka hamapaiyo Mani kema haya kea ataleho. huka hamapaigeya ani havi monoamia nagoene ohuya atalesae huna ani kumatela katenoe. Ani vayamoya manimo kea haviya amakesa havi havi nehuya Tamage nehie. huya nehuya amakinagomogami amakia ayeya ayaaya kegefa afa ke nehuya amakesa haviya mo hamavige me hamavige nehae. Aniama haya kavamoa Yisasifena havitama tamakupi maletama akavema malesaya yafena tamaya ohugahie. Ani yafe Ataleho. huka hamapaiyo. Hamapaisanageya akave malesayana oniyama ohunea tamakupitila tamage hutama Yisasifena havitama tamakupi maletama tamametitima nehaya yana amegatila ohutama kanale yama humainea tamakuamoma hia kava hutama veamogamifena tamahau tamayamopafi tamahaino huna nehue. Nagoa veamoya mani kea neataleya yagaleya neuya afaa havigu havagu havigeyaga aliya amakupi maleteya Anumaya Koti kea akave nomalae. Ani vayamoya Anumaya Kotima kahegi kea huta falote hisuna veane maisune. huya hayanagi anima haya keyaga havilama huya nohavigi afaa Tamage nehune. huya nehae.
Anumaya Kotina kahegi keama havilama huta akavema malesunana kanale ke haneanagino taya hugahie huta ago havimainone. Kanale yama huya fatagoma humainaya veanehe mani kahegi kemoa ohunegi kefo kavama maiya nehuyama mainaya veanene, ke ohavi veanene, veganokano veanene, Anumaya Koti kema akave nomalaya veanene, kefo kavaagema maiya nehaya veanene, Anumaya Kotina amakaveno huteya hu haviya hu neataya veanene, nefanagi itaamonagi huno hamaeno nefalino, alu veanene hamaeno nefalia vayaenefe mani kea humaine. 10 Moli yokalo teliliatete huya kumai kavama nehaya veanene, ve amafaluyaene moli yokalo nelaya vayaene, veama musufa yama huya vaya neamavalaya veanene, havigeage nehaya veanene, kaiyekema havi kanomote havigema hu neamataya veanene, Anumaya Kotina kanale keama neataleya kefo kava nehaya veamogamife kahegi malenea kea humaine. 11 Tusia musema hisuna Anumaya Kotia mani kea agaia avayafiti huno tokiya hale-mainea ke, Yisasifena kanale mono kea, nagaila nahapaino hunategena tamakaila tamahanepauve.
Anumayamoa Polona kalagima aitenea yafe Anumayamotega huno muse hutene.
12 Yisasi Kalaisia, Anumayatimona aliyamaa alisua yafe tokiyaa namigena muse hu neatoe. Nagaifena Kanaleya huno aliyania aligahie. huno huteno nagaila huyoginateneafene huna musena huneatoe. 13 Nagaya nayona agai agia hu haviya huneatena kame kanoa mainena agaifena havilama huna nagupina omalenoa yafe agaya kalagi ainatene. 14 Kalagi ainateteno Anumaya Kotia kanaleya huno kayone hu yamaa tusiya huno namigena Yisasi Kalaisienena ailokaena mainena agaifena nagupi malena nametiti nehua yaene nahau nayamopafima nenagea yaene namine. 15 Tusia tokiyaage kea, mukia veamoya haviya amakupi malesaya kea mage huno humaine Yisasi Kalaisia kefo kavama nehaya veamogamina amaku amamemaa aligatigahe ma mopafina elavino emaine. 16 Emaineanagina nagaya kefo kavama nehaya vayala amakasena kasagoya kefo kava uhagotena humainoa yafe agaitega esaya vayamogamina kalagi ainatenea kavala agesaya yafe Yisasi Kalaisia ako huno tusia kalagi anategeya mukia veamoya Tagaiene ani kalagi ailategahie. huteya agaifena haviya amakupi maleya amametiti huteya agola maige maige hisaya hamaimula aligahae. 17 Anumayamoa mukia kanafina agola maige maige nehia Sauve Kanomoa ofaligahianagita tagaya agaila oagegahune. Anumaya agaiage mainea yafe veamogata agai agia alisaga huge huge nehisunageno mukia kanafina hale-mainea tokiya yamaa hanege hanege hisie huta hisune. Mani kea tamage.
Timotia Sataniene tokiya vaino tu hisia yafe humaine.
18 Timotigae, nagai nafanemoga, nayona nagoamogamina Anumayamoa avayafiti kea kagaifena huno falotema humainea augafa ke menia ma avopima kaenama kamua kahegi kemoa hanegi ani kemona fatago huka akave malesanana ani keleti Satanienena tua hugane. 19 Anumayamofema havika kagupi malenana yana tokiyaage huka atafa hulisanageno Anumayamo aufina kaguamoa Kefo yania omalene. huno hinageka kaugafa kava hugane. Nagoa veamogamina amakuamoma Aao. huno hia kene Anumayamo kene amakaveno huteteya Anumayamofema amametitima nehaya yamona ali haviya nehae. 20 Ania humainaya veapitila tole kanolatamogani anakia Himeneusiene Alekasataene ani kavala haageno Satania kana hanaisia yana anamisigeana anakua aiyahae huana Anumaya Koti agia nagoene huana haviya ohisaa yafe Satani ayapi hunatenoe.