3
Anumayamotega nunamu hutama havigegeno tahamaeno.
Tafu-tagana-gatama tagaya nago kene tamahapaigahune. Nunamuna mage hutama tagaifena havigeho Anumayamo kemoa tamakaipima humainea kava huno mukia kotega aiyage aiyage huno mukia veamogamite visigeya mani kehena muse huya agia alisaga hisae hutama havigeho. Tamakaya nunamuna nehisageno havi vayamoya tagaima tatafa hugahema hisayana Anumaya Kotia taugafa aligatisigeta vamano. Tamakaya ago age-mainae mukia veamoya Yisasifena haviya amakupina maleya amametiti nohae.
Amametiti nohagi Anumaya Kotia Nagaya maa hugahue. huno humainesia kavala hugahie. Aniama nehia kanoa mainea yafe agaya tamaku tamakesa alino kanale tokiya vai-lamatesigeno Satania tamavayuma hisia kanafina tamahau vaigahie. Anumayamoa tamakaila tamaya hisigetama tamahapai-mainona kea nehutama haenagaaenena ani kavala hugahae ani yafe havita tametiti nehune.
Anumayamoa tamakaife hau ayamopafi haiya yafeene Kalaisima kana yama falote hisia kanafina mai fatago huno mainea kavafeene tamaku tamakesa havilama hisayafene huta Anumayamotega havinegone.
Mukia veamogatama kavema nesaya yafena aliyana aliho.
Nafunagana-gatama Anumayatimoa, Yisasi Kalaisi agile tagaya tamakaifena tokiyaage ke huta tamahapaigahunagi haviho. Tamakaipitima nagoa tafu-taganaya aliyama oaliya havigu maineya agoma tamamigetama ali-mainaya kea akave nomalae. Aniama hisaya veanenena tamakaya tokaetama omaitama aluale maiho. Tamakaya ago age-mainae tamakaienema maunana afaa felua omainonagi tagayama hunagetama age-mainaya kava hutama maiho. Tagaya tamayapitila kavema aligahena afaa havigua oalinonagi tamakaipi kana ya maleyafene huta miya nehuta tagaya tusiya huta kegeene felugaene tayapiti kave nesuna aliyana tokiyaage huta nealita Yisasi kea tamahanepaune. Kavela tamakaipitila kanale afaa aluteasinagi tamakayama hisuna kavafena agetetama mani kava akave maleyafene huta kavela afaa noalune. 10 Nayona tamakaienema maineta mage huta tamahapai-mainone Nago kanomoa aliyama oalisia kanoa kavela onegahie. huta humainone.
11 Tagaya havunana nagoa tamakaipi mainaya veamoya aliyana oaliya afaa feluami maineya ani veamoya alu kanomo hia yafe ke hu-liteya nehuya aliyaamia noaliye. 12 Naama haya veafena Anumayatimona Yisasi Kalaisi agile hulokiya vaita kea mage huta hamanepaune Tamakaya kanaleya hutama mainetama aliyama alisaya aliyateti kavela ali falote hutama neho. huta nehune.
13 Tagaya mukia tafu-tagana-gatama mage huta tamahanepaune kanale auava yamofena tamakaveno hutetama kasalo otamahaeno. 14 Mani avopima kae-malona kea nagoa veamoya akave omalesayana Ma kanomo mani kavala nehie. hutama amakaienena tokaetama omaitama aluale maigeya amakayea hino. 15 Tamakaya aniama hisia kanomofena Kefo kavaage hana kano mainane. hutama hu oatetama Taganatimoga mainane. hutama agu agesa amigeno agua aiyahae huno eteno kanale kate esie hutama hiho.
Poloa felugae huno hu falu fala humatenea ke.
16 Anumayamoa tamaipa falu hisia yamona aepaa maineno mukia kanafina alu yana alu yana tamakaitema falote hisigenoa agaia tamaipa falu hisia yana tamamisie. Anumayamoa agola tamakaiene mukiamo-gatamaene tokaeno maisie.
17 Hapalitama nevaya avona alu kanomofe hugesa hugeno kae-malenegi nagaya Polona haenagalafa mani ke kanoa nagaini nayapiti kaena tamakaila hu falu fala hu nelamatoe. Mani avoma kaova augafa kea mukiama kae-malenoa avopina ania huna kae-malenoe.
18 Anumayatimoa Yisasi Kalaisia kayone hisaya yamaamona tamamisigeno tamakaienena maisie.
Kenia male hano hie.
Nagaini nagia Polonae.