2 Pita
Pitaa Yisasiene vaiyatete huno tuelufua (12) anagapi maineanagino haenagaa kosuna leteno mani avona kae-malene. Yisasia faliteno hetino ikapinaga haitegeno Pitaa teti vania (31) kafu agava maineno 2 Pita kea kae-malene. Nagoa Yisasina amakua aminaya veamoya tusia kana ya aliya nemaiya yafene huno mani avona kaeno amamine.
1
Nagaya Saimoni Pitana Yisasi Kalaisi Aposolo kano mainoanagina agai aliya kano mainena mani kea kaena nelamamue. Tagu tamema aligati-mainea kanoa, Yisasi Kalaisia, Anumaya Kotitia, fatago huno maineleti lamakaya tagaiene nago augafa kava hutama havitama lamakupi maletama tamametiti hisaya yana tamamineanagitama tamakua aminayafene huna mani avona kaena nelamamue. Menia tamakaya Anumaya Kotifeene Anumayatimona Yisasifeene kanaleya hutama havimainae. Nagoene havisageno tamaipamoa falu lamahaisia yaene kayone hisaya yamaaene tusiya huno tamamisie.
Anumaya Kotia tagaila huyogino Nagaini veane mainae. huno hulatene.
Anumaya Kotia tokiya hale yamaaletiene agaia kanale kava humainea yatetiene tagayama agaitega visunafene huno kea hu-maineanagita ago neuta agaifena nehavune. Ago havunafe agaia tokiyaleti mukia lahaimuma alita maisuna yaene agaiama haiya auava kavama huta vaiyesuna yaene ago lamine. Ani yateti tusiya huno hu lokiya vai-malenea kea ago tamigeta ani keleti tamakaya age lamahayema hu-mainaya yamoa ma mopale kasalino haviya hu-lavisia yana, neataletama Anumaya Kotina agaia haimuaene aepaaene aligahae.
Ani yafe tamakaya tamaya mukiki hutama Yisasifena havitama tamakupi maletama tamametitima hanesiana kanale auava kavala hiho. Kanale auava yama hanesiana Anumaya Kotina agelama hutama ageho. Agelama hutama agesayana tamaku tamakesalela yagai lokiya vaiho. Tamaku tamakesalema yagai lokiya vaisayana kana yama lamakaite vayi hisigetamahena hetitama mai lokiya vaitama maiho. Hetitama lokiyaage hutama maisayana Anumaya Kotina haisia auava kava hugahae. Anumaya Kotina haisia auava kavama hisayana tafu-tagana-gamina ali kayone hu-mateho. Ali kayone hu-matesayana tamahau tamayamopafina tamahaino.
Manima tamahapauva kemo auava kavama hisagenoma alama hisigetamahena tamakaya Yisasi Kalaisife havitama tamakuama aminaya yamoa afa ya kana ohugahigi alaga ayeno kasago huteno helafi-lavigahie. Alaga ayeno helafigahianagi nagoa veanemoya ani augafa auava kavaamima omalesigeya amaulaga haviya huno asu humainea veanemoya nehaya augafa kava nehuya Anumaya Kotima kefo yaamima aye hami-talenea yafena ago amake-kanitenae. 10 Ani yafe nafunagana-gatama Anumaya Kotia tamakaife ago ke huno huyogi-malenea kemona atafa hisaya yafe tamakaya tamaya mukiki hutama tamahapai-mainoa auava kavala hiho. Tamakayama mani augafa kavama hisayana asaga hu otavigahae. 11 Asaga hu otavigahayanagino tagaima tagu tamema aligati-mainea kanoa, Anumayatimona Yisasi Kalaisi, kumala agola hanege hanege humainea kumate hai falesuna kamoa yaki-malenesigeta hai faleta maigahune.
12 Ani yafe mukia kanafina tamaku tamakesama vaikalo hisua kea hugahue. Tamakaya ani augafa yafena ago havitama kelamage kea ago alitetama kanaleya hutama ani kemo akaveyale heti-mainagi afaa mukia yupa tamahapaigahe nehue. 13 Nehuanagi nagaya nagesa havuana kanale kava huna mukia kanafina ofalinama ma naugafaenema mainena nagoene tamaku tamakesa vaikalo hugahe nehue. 14 Anumayatimoa Yisasi Kalaisia ago nahapaigena havi-mainogi aupa kanafi nagaya falitena naugafa atalegahue. 15 Atalesugetama Naa huno mani kea tahapai-mainea ke. hutama tamakesa havisayafene huna tokiyaage aliya alina tamahanepauve.
16 Tagaya Yisasi Kalaisina tokiyaaene esia avageaenema tamahapai-mainonana tagesafiti havigu-nagu ke akave nemalona kea tamaha-opainonagi tagaya alu aotage tokiya hale yamaa agaite hanegeta taulagafiti ageteta tamahanepaune. 17 E, Nefaa, Anumaya Kotia, agai agi alisaga huno tokiya hale yamaama aminea kanafina Anumaya Kotia tokiya hale yamaafi maineno Yisasife mage huno hapaiye Mamona nagaila nahaumanafi nahau-mainea nafanegina agaifena aluya huno nenahaiya nafane maine. huno hu-maineane. 18 Tagaya Yisasiene Anumayamo agoyale mainonageno ikapinagati age aino mani kea higeta tagesafiti havi-mainone.
19 Haviteta tagaya Anumaya Koti amaune vayamogami kemona tagupi maleta tametiti hu-mainonanagi mani kemoa kani kana huno hanima kimainea yapina aye ha nele. Ani yafe mani kehena tamakesa havi havi hutama mainegeno aiha-lesia kanafina kola ali haleno Yisasina, nago agia ehema ikate aye ha nelea kanefilagino tamakaila tamakuafinaga falote hugahie. 20-21 Hagotetama ma yafe haviho. Nayona nago kanomoa agaia agesafiti aunemena laga huno Anumaya Koti avopina okaenegi Anumaya Kotina Alu Aotage Avamuamoa agai agupi efalegeno Anumaya Kotima hapaiya kea hamapai-maineafe manima Anumaya Koti avopima hanegeya amaunema laga nehaya kea veamoya amakaiami amakuafitila huhaleya nohae.