2
Havigeage vayamoya Yisasi anagamogami amaku amakesa ali haviya nehae.
Anumaya Koti amaune vayala mainagi havigeage amaune vayamoya veamogami amunopi vayi hu-maineya havigea hu-maveli ha-maveli hu-mainayanagiya ania huya tamakai amunopitila hetiya maigahae. Maineya kesi kava huya veala ali haviya hamaisaya havigeamia nehuya amaku amamema miya huno aligati-mainea Anumayamofena amakaveno huteteya amakaiami amaku amamena ali haviya hugahae. Amakaya amaugafa amakeya hamaye hisaya yaamia maiya nehayanagiya mukia veamoya aniama hisaya kavala ageteya akave maleya kelamage kema hisaya kemona ali haviya hu-talegahae. Ani havigeage kema hu-maveliya vayamoya monea age hamaye huya havigema lamahanepaiya yateti monetamia lamaha-falegahayanagi Anumaya Kotia kaiyekea hu-mateteno ali haviya hu-mateno hanageke ya amamisia yamoa nayona talo tala hu-malegeno aula ofaenegi aulaga ageno amakava-maine.
Nayona nagoa ensole vayamoya kefo kavama hagenoa Anumaya Kotia afaa amataleya omainagi haniki-mainea kina nopi nofi hu-mategeya mainayanagiya menia tusia haniki-mainea komufi maineya kaiyekema hu-matesia kanahe agava-mainae. Nayoma mainaya veamoya Anumaya Kotina amakavenoma hutagenoa Anumaya Kotia afaa amatalegeya omainagi tusia li amamigeno ani limoa hogino ani veanea aye faluti-taleanagi Noaa Kanale kavaage hiho. huno huhalenoma nehia kanomona Anumaya Kotia ani kanoene sevenia (7) anaga kanoaene amaugafa alikati-maine. Anumaya Kotia Sotomuene Komolaene kaiyeke hu-mateteno ani tole ala kumatalana ata kae-sagaligeno tanefaage hu-mainegi Anumaya Kotia ani ala kumatalapi mainaya veamogamina anonaamia humategeya ali-mainaya yafena meni kanafima havi kavama maiya nehaya veamoya ageteya amakaima kaiyekema humatesia yafena amakesa havisae. Ani kumatela fatagoma huno nemaiya kanoa, Lotie, mukia veamoya age hamaye huya kumai nehaya yamona ageteno aipamoa havino kanaage humainea kanomo augafa Anumaya Kotia aligati-maine. E, anima fatago kavama nehia kanomoa mani veamogami amunopi maineno amakayama kefo kavama maiya nehaya kavala neageno mukia kanafina ani kavaene kema haya kea havino maineno Anumaya Koti kema ali haviyama haya yafena fatago agu agesa hanegeno mainea kanogino tusiya huno aipamoa agata aimaine. Naa hu-maineanagino meni kanafina Anumaya Koti kema akave nemalaya veanelema kana yama vayi hisigenoa Anumayamoa ani kana yapitila ali amatalegahigi kefo kavama nehaya veala ago neamakeanagino amakata aisia yana amamiteno ala kaiyekema hu-matesia kanahe amatafa hu-lineno amakava maine. 10 Ani veanemoya amaugafa age hamaye huya kumai he yaamimoa oniyaage hamaigeya tusia veganokano kava nehae. Amakaiami amaugafa aliya haiteya kolia ohuya ikapinaga uhagote mainaya ensole vayafena kamuge hatageya vai neamatae. 11 Vai neamatayanagi kefo kavama nehaya veamogami tokiyaamia ani ensole vayamogami tokiyaamimoa amakaseya mainayanagiya Anumayamo aulagafina kefo kavama nehaya vayafena kaiyekea hu-mateya kamugea vai-mateya nohae.
12 Ohunagi mani havigeage kema hu-mave-neliya vayamoya yaga kafamoma hia kava huya amaku amakesa omale vayalagiya amaugafa age hamaye hisaya kavaage nehaya vayamoya hamaesageya falisaya yafe itaamimoya amatenae. Agelama ohunaya yafena kamuge hatageya vai neamateya havi kavala nehayanagi anima amakaiami nehaya kavamo hamaesigeya faligahae. 13 Havi kavaage nehayanagino anonaamia amakaila alino haviya hu-mategahie. Yagema lea yapi alitalu huya maineya havili neneya hagifali kema hatagaya yafe muse nehuya tamakai amunopi emaineya kavela nenageno amaugafalegatila kanomanaamimoa tusi ya nehigeya tamakai tamakia ali haviya nehae. 14 Mukia kanafina amaulagamoa aneyagalegageya vigeya kumai hesaya amakesa haviteya kefo kava hisaya yaamia oatalenae. Yisasife haviya amaku amamena ali lokiya ovaiya mainaya veamogamina amavayu huya Kefo kava hiho. huya nehae. Alu kanomo yate age hamaye nehuya amaku amakesa havige havige nehae. 15 Fatago hu-mainea katema visaya yafena amakaveno huteteya afai heya mainae. Palamu nafanea Peoma humainea kavamo aiyaka nemayae. Ani kanoa Palamue kefo kavaage huteno mone alisia yafe aluya huno nehaiya kanoe. 16 Palamua kefo kavama maino nehia yafe nagola hosi kana afua, tokimoe, kea nohia afugino veamoyama nehaya kava huno age aino Palamuna aifonafo kavama maino hia kavafe ke-amakino kamaa maleno tiletene.
17 Ani havigeage kavama nehaya vayala timoma komufima omalenea komumoma hia kava huya mainae. Ala yasimoa siama alino aye hagagi-talea kava hugahae. Anumaya Kotia hanimaage humainea kumapi hu-matesigeya umaisayafe ani kumala talo tala hu-mategeno hane. 18 Ani veamoya amaugafa aliya haisaya kea afa keyagaage nehuya Yisasina amakua meni kanoama amiteya havi auava kavala agoma atalenaya veamogamina amavayu huya amaipa ayeya Tamaugafa age lamahaye hutama kumai he yana hiho. huya amavayu huya havi kapina neamatae. 19 Anima havigeage kavama humave-neliya vayamoya mage nehae Mukiama tamahaisia yamaagela afaa maitama hiho. huya nehayanagi amakayama kefo kavaamia atalesaya amakesa nehaviyanagi amakuamoa augafa haga neyafekeya higeya noatalae. Ani yamoa nofimo alino haya ki-matenea augafa kava maino higeya ani kefo kavala eteya maiya nehae. 20 Nagoa veamoya Yisasi Kalaisia tagu tamema aligati-mainea kanomofena haviteya ma mopalema kasalino haviya hulavisia yana ago atalenayanagi nagoene eteya ani havi kavama hisagenoa ani yamoa nofi hu-matesigeya aniageya maiya hugahae. Hagoteya ani augafa kavama hayana havi yapi mainayanagiya haenagaa ani kavakeyama maiya hisayana nagoene nagoene havi yatafapi agola maigahae. 21 Anumaya Koti kamoa fatago humainea kafema ohavinaleasina afaa kanale haleasinagi alu aotage kea agoma haviteya eteya amakavenoma hutayana tusiya huya havi kava maiya nehae. 22 Amakaya ani kavama haya yafena Anumaya Koti avopina mage huya kae-malenayane
Kalamoa mua vali-taleteno eteno ani mua yogino nene. Afumoa tina faletenoagi eteno hapafina viayamo hapa negalie. huya hu-mainayane.