6
Itaaami-afoamimoagi nafaneyagaamienefe Poloa humaine.
Nafaneyakamogatama Anumayatimoene aigamaetama itaamimi-afoamimogamina keamia havitama akave maleho. Ani kavala fatago kavale. 2-3 Anumaya Koti avopi kahegi kea mage huno kae-maleneane
Itaami-afoamimogami amakia alisaga hiho. Ani kavama hisayana kanaleya hutama ayaaya kanagefa ofalitama mani mopale kosuna alekano legahae. huno kae-maleneane.
Mani kea hagoteno Kahegi ke akave malesaya yateti ma kavala hulamategahue. huno hulokiya vai-malenea kea haneane.
Tamakaya neamafagatama nafanetamimoya amaipa ali haviya huya hamai vaisaya kea huoamatetama Anumayamo aufima haisia kava hutama agai kea humavelitama yagai mateho.
Poloa aliya veanene kava vayaamimogamifeene humaine.
Tamaugafa miya hu-malenage-tama nofipi mainetama miya oali aliya veamogatama* mopale mainaya kava vayatamimogami amaiyaafinaga mainetama koliami hutama keamia havitama akave maleho. Anumayamo aliya nealiya avamete hutama tole lamaku tamakesa ohavitama tamakuamoa fatago hinagetama aliyatela maiho. Havigu Kava kanomoa nagaifena kanale kano maine huno hisie. hutama mainesale amaufikeya aliyamaage aliyafenagi alulega umainesia kanafiene aliho. Mukia kanafina kanale aliya alitama Kalaisina aliya veaa mainone. hutama amega tamaugafaleti ohutama tamakuafiti Anumaya Kotina haisia kavala hiho. Vayamogamitekeya aliyana nealune hutama ohiho Anumayamoteene aliyana nealune hutama tamaipamoa kanaleya nehinagetama aliho. Tamakaya ago havimainae nagoa veamoya amakai aliya nealiya veapi alu kanomo aliya nealiya veapi kanale aliya alisayana aliyateti Anumayamoa eteno kanale anonaa lamamigahie.
Tamakaya aliyate kava vayaamimogatama ania hutama Anumayamofe tamakesa nehavitama kanale auava kava humateho. Mukia kanafina kea oamamakitama tamakai kava kanomoene amakai kava kanomoene nagoke kanogino ikapinaga maineafe tamakaya ago havimainae. Agaya mukia veala nagoke avamete huno kava yagai nelamate.
Anumayamona amakua aminaya veala tu hisaya halegu vailineya ati vaya kana huya mainae.
10 Nagaya mani kea hu hano hugahe mage huna nehue. Tamakaya Anumayatimoene aigamaetama agaia tokiyaage ayamufa alitama tokiya vaitama maiho. 11 Lamakaya Satania havige havage me hunoma aye-lamavataga lamavatagoma hisia savale kemoa tamatafa ohisie mukia Anumaya Kotia tamaminea yana tuma hisaya halegula aye hailiho. 12 Tagaya veanenena tua nohunagi analema mainaya Satani Avamuyagaene ma mopale haniki maiyapi kava yagai-mainaya Satani Avamuyagaene mopaleene siapiene tokiyaage huno hanea Satani Avamuyagaene tua nehune. 13 Ani yafe tamakaya mukia Anumaya Kotima tamaminea haleguyaga ali-linesageno ala tuma falote hisia kanafina auvai-lamatesigetama hetitama tokiyaage hutama tuma hu-mainayafe mogasetama hetitama maigahae.
14 Tamakaya maa hutama hetiho. Amamu nofimaa aye-talako huya kiliya kava hutama Anumaya Koti kelamage kea lokiyaage hutama hulitama maiho. Hamaifiyafalema tokiyaage kapa siota vai-liya kava hutama fatago hisia kavala hulokiyaage hisayana tamakuamona auvaitegahie. 15 Tamakaya Anumaya Kotia Falu hutama kigi yokalo hutama maigetao. huno humainea kemoa tamaiya noma vailigeno atafa hulinea kava hutama mani kea ali-linetama huhaletama hisale talo tala hutama maiho. 16 Mukia mani yana alitetama Yisasife tamakupi malenaya yamoa halegu kana hinageno Satanima ata nelea kevema hesigeno esia katela tamakupi malenaya tamametitimoa halegu kana hu-maineafe maleno tilegahianagino anima ata nelesia kevema meye su hugahie. 17 Anumaya Kotia tamaku tamamema ago aligati-mainea yana kapale talo humale tumano ku kana hinagetama alitama tamakenopale vai-linetama Alu Aotage Avamumona ayaaya naepe kana huno avenene humainegi animona Anumaya Kotina kea hanegi alitama tokiyaage hiho. 18 Ali lokiya hulinetama Alu Aotage Avamumoene ailokaesageno lamaya hisigetama mukia kanafina nunamuna hutama Anumayamotega havigesaya yafe kava yagaitama mainetama havige havige nehutama Yisasife haviya amakupi malenaya veafe Hamamao. hutama havigesaya kehe tamakesa havi havi hutama maiho. 19 Naa nehutama nakaienema naya hisiafe Anumayamotega havigeho. Nagaya tokiyaage huna mainena atali huna kolia ohuna Anumaya Kotia agoma falakino malenea kea Yisasi hulatenea kanale mono kema huhalena hisuafe kea namisigena hisua yafe nunamupiti ke hutama havigeho. 20 Nagaya Kalaisi avayafiti kema huhalena hisuafene huno hunategena emainena ani kema hua yateti kina hunatenagi menienena kolia ohuna tokiyaage huna mainena mani kea huhalena hisuafe nagaila Anumayamoa nahamaese hutama nunamupiti havigeho.
Poloa Anumayamotega ali kanale humato huno ke huno havige-maine.
21-22 Tamakayaenena nagayama naa huna nemauva kea havinutamahena Anumayamo aliyana kanaleya huno nealia kanoa nahau nayamopafi nenagea nenafu agia Tikikusina hutesugeno tamakaitega neuno nagaifena mukia kea alino tamahapaisigetama havitama tamaipa kanale hugahae. Ani yafe agaila hutesugeno ugahie.
23 Anumaya Kotia, Nelafaene Anumayatimoa, Yisasi Kalaisiene tamakaila tafu-tagana-gatamina tamaipa ali falu hulamatesia yaene Yisasife tamakupi malesaya tokiyaene tamahau tamayamopafi nelahamaiya yaene tamamisae huna nehue. 24 Anumayati Yisasi Kalaisite amakua agola amitafa humainaya veamogatamahe Anumaya Kotia tamakaila kayone hulamatesie huna nehue.
 
Kenia male hano hie.
 
Nagaini nagia Polonae.