Filipai
Poloa Lomu kumate kina nopi maineno Filipai kumate maineya Yisasife haviya amakupi malenaya veamogamife huno mani avona kaeno amamine. Yisasia faliteno hetino ikapinaga haitegeno Poloa tetia (30) kafu agava maineno Filipai kea kae-malene.
1
Polonaene Timotiene taagaya Yisasi Kalaisina aliya kanolatamaa-mogataa Filipai mainetama Yisasi Kalaisi hulatenea yafe havitama tamakupi malenaya veanene tamakai soka vayaene amakaima amaya nehaya vayaene mani avona kaetaa nelamamue.
Anumaya Kotia, Nelafaene Anumayatimoa, Yisasi Kalaisiene kayone huge huge nehaa yaaniene tamaipa falu hisia yaaniene tamamisae.
Poloa Anumaymofe huno muse hutene.
Mukia kanafina tamakaife nagesa havi havi huna Anumayani-motega muse huna havinegoe. 4-5 Yisasia hulatenea kanale mono kema hagotetama havilinaya kanaleti tamakaya nagaiene ailokaetama ani kea hamapai-mainaya yafena tamakaifena muse huna Anumayamotega havinegoe. Nagaya ago havimainoe Anumaya Kotia tamakupima kanale aliyama aepa hemainea aliyana alime alime haino Yisasi Kalaisi eteno esia yupa hano hugahie. Tamakaya nagupima mainaya yafena tamakaifena nagesa havua nagesamoa fatago huno ani kate nevie. Nagaya kinafi mainoa kanafiene Yisasia hulatenea kanale mono kema huhalena hamapai-mainoa kanafienena tamakaya nagaiene Anumaya Kotia kayone hu-nelatea yapi mainone. Anumaya Koti aulagafina lamage nehue Yisasi Kalaisima hau ayamopafi nehaiya yana nagupi hanegena tamakesua yafena aluya huna ha ha nehue.
9-10 Mukia kanafina Anumayamo-tegama havigoana maa nehue tamahau tamayamopafi nelamahaiya yamoa ala huteno kanale tamaku tamakesa hanesigetama mukia yana agetama Kanale yano havi yano? hutama ali fako hutama havisae. Havisageno Yisasi Kalaisima esia yupa tamakuamoa efeage nehisigetama mukia veamogami amaufina kefo yatamia omale veane maisae huna havinegoe. 11 Yisasi Kalaisia ali falote hinageno fatago auava yama hisaya yamoa tamakupina hiya hisigetama Anumaya Kotina agia alisaga hisae huna Anumayamotega havinegoe.
Poloa kina nopima mainea yamoa Yisasi kanale mono kea alino ala humaine.
12 Nafunagana-gatama havisae huna nehue nagaitema falote humainea kana yateti Yisasima hu-latenea kanale mono kemona alino maleli otenegi alu kumate kumatela nagoene umaine. 13 Umainegi ala kava kanomo ati vayamoyaene mukia veamoyaene haviya nagaifena mage nehae Yisasi akavema nehia yateti kina nopina maine. huya havilinae. 14 Kina nopi mainoa yateti Yisasina amakua aminaya nafunaganaya tokiya vaiya koli hisaya amakesa neataleya Anumaya Koti kea nagoene ali lokiya vaiya hamapai-mainae.
15 Nagoamoya nagima haneafe amaipamoa haviya higeya nagima ali haviya hisaya yafena Kalaisi kea hamapaigeya nagoamoya kanale amaku amakesale maineya naya hisaya yafena Kalaisi kea hamapai-mainae. 16 Nagayama Yisasia hu-latenea kanale mono kema huna lokiya vai-malenoa yateti navaleya kina nopina natagena mainoafe nagoamoya haviteya amakua namiya Yisasima hulatenea kanale mono kea hamanepaiye. 17 Hamanepaiyanagi nagoa vayamoya fatago amaku amakesa omalegeya amakaiami amaki alisaga hisaya yafe kina nopima mainoa kana yafena Nagoene kana yana amisune. huya Kalaisia hu-latenea mono kea hamanepaiye. 18 Naa nehayanagi aoteyamaae. Mukia hamapaiya kea amegati kema nehaya kene tamagema nehaya kenena Kalaisia hulatenea kanale mono kea hamanepaiye. Ani yafena aluya huna musena nehue. Tamage nagaya nagoene musena hugahue.
Poloa haegafama huno mainenoa Filipai veane hamamaesia yafe agesa havimaine.
19 Ago havimainoe tamakaya naya hugahema Anumayamotega havinegaya yamoene Yisasi Kalaisi Avamumoa nayama nehia yamoene ali haviyama hunatenaya yapiti naugafa aligatigahie huna musena nehue. 20 Ani yafena tusiya huna nametitia nehuna nagayea nohigi Kalaisina mukiama haisia kavala hugahue huna nagesa nehavina mukia kanafima humainoa kava huna menienena kolia nohue. Haegafama huna maisuo falisuo humainoa yateti mukia veamoya Kalaisi agia alisaga hisae huna nagesa nehavue. 21 Haegafama hunama mainoana Kalaisia nagaila aepania maineanagina falisuana tusia kanale yania aligahue. 22 Haegafama huna ma mopafima maisuana nagaini aliyamoa alagaa ayegahianagi hana kate visue huna havilama nohue. 23-24 Ani yafena kasageke-voke huna tole nagesa nehavue Kalaisiene umaisuana tusia kanaleya hugahie huna nagesa nehavuanagi tamaya hisuafene huna ma mopafi maisue huna nehue. 25 Ani yafe nagoke kate nagesa nemaloe. Yisasima hulatenea yafe havitama tamakupi maletama tamametiti humainaya yamo tokiya vaisigetama muse hisae huna tamakaienena maigahue huna nehue. 26 Ani yafe tamakaitega etena visugetama nagaifena muse hisaya yamoa ala hisigetama Yisasi Kalaisi agia alisaga hugahae huna nehue.
Anumayamoa Filipai veanea alino kanale humateteno amatalegeya kana yana ali-mainae.
27 Falisuo maisuo Kalaisia hulatenea kanale mono kema tamahapai-mainoa kava hutama fatago kate vaiyeho. Mo lamakesuo afaa alule mainesuo tamakaifena mani kegeya havisue Nagoke amaku amakesale hetiya maineya Yisasia hulatenea yana haviya amakupi maleneya tokiyaage huya alu veamogamina huhaleya hamanepaiye. huya hisagenahena tusia muse hugahue. 28 Yisasi kema ohiho. huya nehaya veamogamifena kolima ohisayana tole yana amaveligahae. Amakaya agola hani yapi tegelege nehia atafi visaya veane mainaya yafeene Anumaya Kotia agaia tamaku tamamema aligatisia yafeene amaveligahae. 29 Ani yafe Kalaisima hulatenea yamo kea havitama lamakupi maletama tamametiti hisaya lamaku tamakesageya Anumaya Kotia otamaminegi Kalaisi agile tamaugafa lamakata aisia yaene tamamine. 30 Tamamineanagitama hagotena Yisasi kema hamanepaina Satanienena tua hugetama nage-mainayanagino menia nagoene ani kavala nehie huno higetama ago havilinae. Tamakaya nagaiene ani aliyatela Satanienena nagopi tua nehune.