2
Tagaya nagoke taipale maineta nagoamogamina amaya hisune.
Tamakaya Kalaisiene ailokaetama mainageno tamakuamoa muse huno tokiyaagela nehio? Ifi agaia hau ayamopafima nehaiya yamaa ago aligeno tamaipamoa falu nehio? Ifi Alu Aotage Avamumoene ailokaetama vaiyetama mainao? Ifi nagoamogamina tamahauna humatetama kalagila aineamatao? Naama hayana nagaila muse yanimoa alama hisiafena nagoke tamaku tamakesale maiho. Nagoamogamifena tamahau tamayamopafi tamahaisigeya amakaya ania huya tamakaifena hamaisie. Tamakaitami lamakia alitama haisaya yafena tamakesa ohaviho. Aao, mukia veafena Ago tagasetama mainae. hutama afete maiho. Tamakaitami yamaagefena tamakesa ohavitama alu veamogami yateenena amaya hisaya yafena tamakesa haviho.
Kalaisia agaia augafa alino afete taviafe Anumaya Kotia avalesaga huno anale atene.
Yisasi Kalaisi agu agesamoma humainea avamete hutama maiho. 6-7 Yisasi Kalaisia Anumaya Kotiene nagoke avamete huana mainaanagi anima Anumaya Kotienema nago avamete huno mainea auava yamaa agaia atafa hulino maisia agesa ohavinegi ani auava yamaa ataletegeno vaya kana huno falote huteno aliya kanomo auava kava huno maine. Maigeya veamoyama agayana velafa maineno augafa alino ohaino ako huno Anumaya Koti kea akave maleteno maime haino fali-maine. Afaa ofalinegi agaye hisifa kava huya yafaga yosale nili heya asaigeno fali-maine. Naama higenofena Anumaya Kotia anale avalesaga huno ateteno nago agia malene. Ani agimoa mukia veamogami amakia amakase-mainea agia malene. 10 Maleneafe ikapinaga mainaya vayaene ma mopafi mainaya veanene fali-mainaya veanene Yisasi agile amaleya ayeya agia alisaga huya Kava hulato. huya hugahae. 11 Huteya mukia veamoya mage huya hufalote hugahae Yisasi Kalaisia Anumayatimo maine. huya nehuya Nelafana, Anumaya Koti agia alisaga hugahae.
Tagaya mukia veamogami amunopina kani kana huta maisune.
12 Nahau-mainea nenafugatama Yisasima hulatenea yafena nehavitama mukia kanafina, nagaya tamakaienema mainoa kanafiene, menima tamatalena emainoa kanafienena tusiya hutama navayama ali hipoya humainaya kavakeya hiho. Tamaku tamamema aligati-mainea yana ali-talako hulisaya yafena kolia nehutama atali talu hutama tokiyaage hiho. 13 Anumaya Kotina agaima haisia kavama hisaya tamaku tamakesa tamamiteno ani yama alisaya tokiyatamienena agola tamamine.
14 Mukia aliyama alinutamahena kalugalu kema vaiya yaene ala kenakema nehaya yaenena neataletama aliyakeya aliho. 15 Naama hisayana mukia vea amaufina kefo yatamia omalesia veane mainesageno tamakuamoa efeage hisigetama kanale auava yama ohuya vegano-kano nehaya veapi mainetama Anumaya Koti nafaneyaga mainetama kani kana hutama maiho. 16 Maige maige hisaya hamaimu alisaya kea hamanepaigena nagaya Kalaisia kaiyekema humatesia yupa tamakaifena muse hulamatena Kasageke aliyama ali-mainoa aliyamoa afa ya kanala ohunegi anonaa ago falote humaine. huna hugahue.
17 Tamametitima nehutama aliyama nealiya yamoa maa humaine nayoma afu heya Anumaya Kotina muse yama neamiya avamete humaine. Humaineafe nagaima nahaesageno kolaniamoma taki-lavisigena Anumaya Kotina muse yama amisuana tamakaiene nagaiene muse hugahune. 18 Naa humaineafe tamakaya nagaiene musena hiho.
Poloa Timotife Hutesugeno Filipai ugahie. huno humaine.
19 Anumayatimona Yisasima haisigenahena aupa kanafi Timotina hutesugeno tamakaitega ugahie. Uteno etenoma esiana tamakaifena me nahapaisigeno naguamoa tusi muse hugahie. 20 Timotia agaiage nagai nagu nagesamo nehia avamete kano mainea kano maineanagino hau hulamateno tamaya hisia yafe agesa nehavie. 21 Mukia veamoya amakaiami yatefekeya amakesa nehavigi Yisasi Kalaisi aliyatefena amakesa nohaviye. 22 Timotifena tamakaya ago havimainae. Kanale kano maineanagino Yisasima hulatenea yafema kanale mono kema hamapauva kemona maa nehie nafanemona nefaa aliyama aya huno alia kava huno naya nehiane. 23 Ani yafe nagaima mukia kavama hunatesaya kea havitena Timotina aupaa hutesugeno tamakaitega ugahie. 24 Visigena nagaya visua yupa Anumayamoa kania vali-nategahie huna nametitia nehuna nagaienena aupaa tamakaitega ugahue huna nehue.
Poloa Epafalotitusina hutesugeno Filipai ugahie. huno humaine.
25 Epafalotitusina hutesugeno tamakaitega eteno visie huna nehue. Ani kanoa nenafuagitama hutageno egetaa lokaetaa nagopi afalu-falu kana hutaa mainetaa Satanienena tua nehutaa Yisasi kea hamapai-mainoe. Tagai tagile taya huo. hutama hutageno me naya humaine. 26 Aguamoa tusiya huno tamakesia yafena avianeate. Tamakaya agayama kalima alia kea ago havimainayanagino aguamoa kanaagela nehie. 27 Tamage ala kali alino aupaa faligahe hianagi Anumaya Kotia kalagi aiteno alino falu hutene. Agaiagefena kalagila ai oatenegi nagaya nago kana yaene alisua yafena agesa nehavino kalagila ainateteno alino falu hutene. 28 Alino falu hu-teneanagitama tamakaya musema hisaya yafe hutesugeno eteno tamakaitega visia yafena aluya huno nenahaiye. Muse hisagena nagaya havina kanama hua yamoa hano hugahie. 29 Tamakaitegama vigetamahena Anumayamoene ailokaetama mainageno etenoma emainea yafena tusia muse hutama agia alisaga hiho. 30 Tamakaya naya hugahe hayanagi kosa he-otamategeno agaya eno maiyamaa atafa hu-talako ohuno tamakai tamakile Kalaisi aliyatela nagaila me naya huteno aupaa falisia kavala humaine. Naa yama nehia kanomo agia alisaga hiho.