Kalesia
Poloa mani avona kaeno Kalesia maineya Yisasife haviya amakupi malenaya veamogamitega kae-malene. Yisasia faliteno hetino ikapinaga haitegeno Poloa tueti talia (23) kafu agava maineno Kalesia kea kae-malene.
1
Nagaya Polonae Aposolo kanomona mani avona kae-malenoe. Yisasi aliya alisua yafe vayamoya hu onatenagi Yisasima fali-mainefiti ali hetitenea Anumaya Kotia, Nelafaene Yisasi Kalaisiene hunataagena Yisasi mono kea huhalena nehue. Nagaienema tokaeya mainaya nafunaganayaene Kalesia kotega Anumaya Koti anagafe Felugae. huya hu falu fala hulamatagena mani avona negaove.
Anumaya Kotia, Nelafaene Yisasi Kalaisia, Anumayatimoene kayone yamaa tamamisaageno tamaipamoa falu hisie huna nehue.
Meni kanafina mukia veanemogata kefo kavama maita nehuna yamo nofila hulatenegeno ani kefo yapiti tagu tamena aligatisuafene huno Yisasia Anumaya Koti Nelafana haiya kava huno tagaya kefo yapi mainonageno Yisasia alino kalu helategahe agesa havino agaia augafa hakino falimaine. Naama humaineafene huta Anumaya Koti agia alisaga hisunageno agaia tokiyaa hale yamaamoa hanege hanege huno haneme haisie. Tamage.
Yisasina kanale mono kea nagoke kanoa hane.
Kalaisia kayone yamaaleti agaitegama visaya yafene huno Anumaya Kotia ke higetama agaitega vayanagi aupaa agaila neataletama alu mono kema haviya yafena nagaila tusiya huno namayoa neaiye. Tamage, mani kea alu Yisasife kanale mono kea omalegi nagoa vayamoya Yisasima hulatenea kanale mono kea aliya aiyahae huya huhaviya nehuya alu mono kema tamahanepaigeno tole tamaku tamakesama lamamiya ali haviya hunelamatae. Huhaviya hunelamatagi Yisasia hulatenea kanale mono kema tamahanepauva kemoa tamageage nehigi haviho. Tagayafi ensole vayamoyafi tamahapaisaya kemoagi nago avamete ohisigeno alu mono kema tamahapaisayana Anumaya Kotia ani vayamogamina hai vaimateno haniki-mainea yapi amatesie huna nehue. Nayoma tamahapai-mainoa kea etena nagoene menia tamahanepauve. Nagoa vayamoya Yisasima hulatenea kanale mono keama tamahapai-mainoa kanale mono kea ago alitama tamakupi malenaya kema tamahaopaiya alu mono kema tamahapaisaya vayala Anumaya Kotia hai vaimateno haniki-mainea yapi amatesie huna nehue.
10 Naane hutama tamakesa nehaviye mani kema nehua kea vayamoya haviya muse hunatesae huna mani kea nehufi? Ifi Anumaya Kotia havino Kanale ke nehane. huno muse hunatesiafene huna hugetama nehavifi? Nayoma humainoa kavala veamoya ageteya muse hisaya yafe nenahaigi menia Muse hugahae. huna nohue. Veamoya Kanale kava nehie. huya hunatesaya yafema nahaileasina nagaya Kalaisi aliya kanoa omauleasine.
Poloma Aposolo aliyama aepa hemainea kaiyekeae.
11 Nafunagana-gatama tamahanepaugi haviho. Nayona Yisasima hulatenea kanale mono kema tamahapai-mainoana vayamogami amaku amakesafitila ali falote humainaya kea ohunoe. 12 Nagaya nagoa vayapitila mani mono kea oalinoe. Nagoa vayamoya hu naveligena mani mono kea oalinogi Yisasi Kalaisia agaia mani mono kea hu naveligena havitena tamahanepauve.
13 Nayona nagaya Yuta veamogami mono ke havitena akave malena Anumaya Koti anagala nahauna hu oamatena hamae hano hugahe aluya huna ali haviya hu neamatoa navagea ago havimainae. 14 Nagai aunale vayala ago amakasena Yuta veamogami monola ali hipoya huna tusia aliya nealina taginagomoyama humainaya auava kavala havilama hulinena akave malenoane.
15 Akave malenoanagi itanimoa onatenegeno Anumaya Kotia aliyamaa alisuafene huno agaia kayone yamaaleti nagaila ago hapali-nateneane. 16 Nagaila ago hapali-nateno Isaleli veane omainaya veamogamina Yisasi mono kema hamapaisanafene huno nafanea nagaini naulagale avaleno efalote higena aepaama agetena havitena hua yafe ma mopale veamogamina Naane ke havilinoe? huna mo hamavi-okenoe. 17 Hamavi-okenogi Yelusalemua hagoteya nagaseya Aposolo vaya mainaya vayatela mani kehena me hamavi-okenogi Alepia kotega umaigena etena Tamasigusia emainoe. 18 Emauvana tagufa (3) kafu mai hano hutena Yelusalemu haina Pitaene kea kea hugahe fifitinia (15) yupa agaienena mainoe. 19 Mainena Yisasina aganaamo agia Yemesie agaiage mainegena age-mainogi nagoa Aposolo vayala oamakenoe. 20 Nagaya mani kema negaova kea Anumaya Koti aulagafi tamage huna havigea nohue.
21 Yelusalemua neatalena alu kumate kumate faete faete hume vuaamona Silia kotegaene Silisia kotegaene haimainoe. 22 Ania huna neogeya Yutia kaiyaga Yisasi anaga mainaya anagamoya nagai naugosa onagenae. 23 Naugosa oageya nagaifena mage huya havimainae Nayona Yisasife havita tagupi maleta tametiti nehuna veamogatina kayo keve nelamia kanomoagi menia kanaleya huno Yisasima hulatenea kanale mono kea huhaleno nehie. huya hageya havimainae. 24 Ani kea haviteya Anumayamona naguama aminoa yafena Anumaya Koti agi alisaga humainae.